informace a FAQ - FAQ nejčastější dotazy

Nejčastější témata týkající se koronaviru a školství.

co v sekci informace a FAQ najdete:

Aktualizováno k 24. 2. 2021: Doplněn odkaz týkající se očkování.


Jak vyhledávat: V obsahu stránky klikněte na téma, které Vás zajímá, tím se otevřou podrobnosti. Seznam je dle abecedy.

Obsah stránky

Ekonomika a školné

Provoz školy, kroužky, praxe, další opatření a nařízení

Výuka

Zdraví, nemoc a karanténa

Zkoušky

Ekonomika a školné

Mimořádné finance na ICT vybavení
Tyto prostředky jsou určeny pouze pro veřejné základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií. Mateřské školy a střední školy vyjma nižších ročníků víceletých gymnázií tyto speciální prostředky neobdrží. Soukromým a církevním školám se zvýšený objem prostředků projeví ve finančních prostředcích, které obdrží v roce příštím. Při pořizování učebních pomůcek je třeba postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek a podle vnitřních předpisů příslušné organizace. Pokud však zřizovatel nad rámec zákona stanovil organizaci přísnější postup, doporučujeme postup se zřizovatelem konzultovat. Úplné znění vyhlášeného účelového normativu je dostupné ve Věstníku č. 6/2020 na str. 4.
přijetí daru (osobních ochranných pomůcek) příspěvkovou organizací

Dle stanoviska Ministerstva financí přijetí daru - ochranných prostředků - příspěvkovými organizacemi bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele v období vyhlášeného nouzového stavu a přijatých opatření podle krizového zákona sice nebylo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ale s ohledem na objektivní skutečnosti (např. časová tíseň, v mnoha případech možné a případné čekání na udělení písemného souhlasu ze strany zřizovatele by bylo v rozporu s účelem, pro který byly tyto ochranné prostředky poskytnuty, tedy včasné zajištění ochrany zaměstnanců při výkonu zaměstnání), lze učinit závěr, že toto pochybení nemohlo, a to ani potenciálně, mít negativní vliv na hospodaření obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací.

Podrobněji k problematice na webu Ministerstva financí ČR.
Úplata za vzdělávání

Zařízení veřejných zřizovatelů

S ohledem na povinnost vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky poskytovat vzdělávání distančním způsobem se úplata (školné) nevrací.

Ve školní družině se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci.

Ve školním klubu nebo středisku volného času se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci. Úplata se však nevrací, pokud klub nebo středisko umožní nahradit vzdělávání jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním roce. Nahrazení jiným způsobem může být tam, kde to charakter zájmového vzdělávání umožňuje, poskytování zájmového vzdělávání distančním způsobem.

Úplata za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák kvůli organizaci vyučování opakovaně nebude ve škole. Rozhodnutí o způsobu tohoto přiměřeného snížení je v kompetenci ředitele (např. odpočty po dnech, týdnech apod.). Úplata za ubytování na internátě se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován.

mateřských školách děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (a kterým MŠ povinně poskytuje distanční způsob vzdělávání), úplatu nehradí. V případě mladších dětí stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci, a to i kdyby MŠ dobrovolně těmto mladším dětem poskytovala vzdělávání distančním způsobem.

Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

Zařízení jiných než veřejných zřizovatelů

Úplata u škol a školských zařízení jiných zřizovatelů se vždy řídí smlouvou mezi školou (zřizovatelem) a zákonným zástupcem (případně zletilým žákem či studentem) a zákonnými pravidly, kterými se tato smlouva řídí (typicky občanský zákoník).

Poznámka: problematika úplat byla tam, kde doposud výslovná právní úprava chyběla, doplněna touto vyhláškou.

Vrátit se zpátky na začátek

Provoz školy, kroužky, praxe, další opatření a nařízení

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Je umožněno konat vzdělávací akce a zkoušky z profesních kvalifikací a jiné zkoušky, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb. a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb. směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), nejde-li  o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) nebo zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Vzdělávací akce se může účastnit maximálně 10 osob. Zkoušky (včetně zkoušek z profesních kvalifikací) je možné konat, pokud je přítomno pouze 10 osob (včetně zkoušejících), a je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnost.

Družiny a školní kluby

Provoz školní družiny nebo školního klubu je možný pro děti, žáky a účastníky, kteří se podle krizového opatření mohou účastnit prezenčního vzdělávání, pokud je zachována homogennost skupiny (tedy v oddělení nebo skupině budou pouze žáci z jedné neměnné třídy prezenční výuky).

Vrátit se zpátky na začátek

Hromadné akce

Není možné hromadné akce konat s výjimkou hromadných akcí, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže.

Vrátit se zpátky na začátek

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a pomaturitní jazykové vzdělávání 

Není možné konat prezenční výuku. Je však povoleno konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob.

Vrátit se zpátky na začátek

Nařízení pro ředitele škol - home office

Krizovým opatřením je nařízeno zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

Vzor dohody o možnosti výkonu přímé pedagogické činnosti z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele

Stanovisko Ministerstva financí k poskytování stravenek pedagogům v době nařízeného distančního vzdělávání.

Poskytování zájmového vzdělávání

Prezenční činnost středisek volného času je zakázána. Pro školní družiny a školní kluby viz heslo Družiny a školní kluby.

Krizovým opatřením je zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

Praxe studentů pedagogických vysokých škol na školách
Praxe studentů vysokých škol vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách není zakázána a je možno ji konat. Může mít i podobu participace na distančním způsobu vzdělání.
Provoz a používání sportovišť

Provoz sportovišť se řídí tímto krizovým opatřením.

Obecně je zakázán provoz vnitřních sportovišť a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány a s výjimkou sportovní činnosti škol a vysokých škol, která je krizovým opatřením umožněna.

Dále je také umožněno, aby škola či školské zařízení v rámci své doplňkové činnosti provozovala vnitřní sportoviště za podmínek stanovených opatřením upravujícím provoz sportovišť. Pravidla pro sportovní činnost jako součást vzdělávání na školách a školských zařízeních jsou stále platná (viz kapitola Tělesná a hudební výchova).

Nadále je nutné omezit počet třetích osob vstupujících do budovy školy či školské zařízení na nezbytně nutné případy s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy (doplňkovou činnost doporučujeme provozovat po skončení prezenční výuky).

Školské poradenská zařízení

Individuální práce s klientem je ve školských poradenských zařízeních nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Nedoporučuje se však po dobu trvání nouzového stavu s ohledem na ochranu zdraví všech zúčastněných vykonávat činnosti skupinové, a to zejména depistáže narušené komunikační schopnosti či testy profesní orientace.

Vrátit se zpátky na začátek

Školské rady

MŠMT vydalo opatření obecné povahy, kterým prodlužuje funkční období členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol. Týká se to těch členů, u nichž by jejich funkční období skončilo v době od 29. 10. 2020 do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. V takovém případě se funkční období prodlužuje tak, že jim skončí uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu.

Za stávající mimořádné situace vyvolané epidemií koronaviru může být pro některé školy obtížné nebo dokonce nemožné zorganizovat volby do školských rad. Není totiž zaručeno, že školy a potenciální voliči do školských rad jsou vybaveni technikou, která by umožnila pořádání voleb komunikačními prostředky na dálku, a že pravidla, která mají nastavena ve volebních řádech, takovou volbu umožňují. Vzhledem k pravomocím a povinnostem školských rad ve správě a řízení škol však není možné připustit, aby z důvodu uplynutí funkčního období v době mimořádné situace, nemohly školské rady fungovat. Opatření najdete ZDE.

Individuální práce s klientem je ve školských poradenských zařízeních nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Nedoporučuje se však po dobu trvání nouzového stavu s ohledem na ochranu zdraví všech zúčastněných vykonávat činnosti skupinové, a to zejména depistáže narušené komunikační schopnosti či testy profesní orientace.

Vrátit se zpátky na začátek

Školní jídelny

Provoz školních jídelen není zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry).

V případě žáků, kteří se účastní prezenční výuky, a zaměstnanců, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti, je možné, aby se stravovali v jídelně. Žáci, kteří se účastní distanční výuky, a zaměstnanci, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, si stravu mohou odebrat pouze výdejním okénkem, není možné stravu konzumovat na místě. V případě, že má se školní jídelnou uzavřenou smlouvu o poskytování školního stravování více škol, mohou se ve školní jídelně stravovat všichni žáci, kteří se účastní prezenční výuky a zaměstnanci, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti.

Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí stejnými pravidly jako provoz restaurací (tedy skrze výdejové okénko).

Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách. K upřesnění hygienického provozu školních jídelen dle manuálu dodáváme, že realizaci doporučení na umývání nádobí horkou vodou (60 °C, respektive 85 °C) je nutné vyhodnotit dle místních podmínek. Není nutné zvlášť ohřívat horkou vodu a dostačující je vždy umývání nádobí horkou vodou zajišťovanou v rámci vodovodního řadu.

Školní jídelny v případě, že je personál školní jídelny v karanténě

Primárně by měl ředitel zajistit, aby byl žákům v rámci hmotného zabezpečení poskytován „dotovaný“ oběd (zajistit chod školní jídelny náhradním personálem atd.). Může však nastat situace, kdy ředitel není z objektivních důvodů schopen zajistit chod školní jídelny s ohledem na personální a technické možnosti a také s ohledem na to, že je stále nutné dbát na protiepidemická opatření. V tom případě doporučujeme, aby ředitel ve spolupráci se zřizovatelem poskytoval žákům oběd alternativním způsobem. Jako nejvhodnější se jeví to, aby přípravu obědu zajistila jiná školní jídelna např. do krabiček. Takto zajištěné obědy žáci konzumovali např. ve třídách či jídelně, pokud by bylo možné zajistit zvýšená hygienická opatření. V případě, že se nepodaří žákům zajistit teplý oběd, je možné zajistit obědy ve formě studených balíčků (to však až v nejkrajnějším případě). Na okraj uvádíme, že žáci mají za každé z uvedených situací nárok na oběd za „dotovanou“ cenu.

Vrátit se zpátky na začátek

Školy určené k péči o děti vybraných profesí

Krizové opatření s účinností od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 stanovuje způsob určení škol nebo školských zařízení a profese, o jejichž děti (ve věku od 3 do 10 let) bude v těchto školách nebo školských zařízeních postaráno. Organizaci i určování konkrétních škol nebo školských zařízení má na starost kraj (hejtman). Určené školy jsou v provozu dle rozsahu určeného krajem (hejtmanem), a to jak z hlediska časového, tak z hlediska dnů, ve kterých jsou určená zařízení v provozu. Lze určit jejich provoz i na víkend, státní svátek nebo na dny, kdy mají jinak děti a žáci prázdniny. Rozsah určuje kraj (hejtman) podle potřeby v daném místě. Cílem je zabezpečit možnost docházení do zaměstnaní vybraným profesím tak, aby byl zajištěn chod příslušných institucí a zařízení. Určené školy zabezpečují dětem i stravování, které zákonní zástupci nehradí (je zcela bezplatné). Náklady na potraviny nese v tomto případě zřizovatel.

Vláda přijala toto krizové opatření k zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určené školy nebo školského zařízení,
 • pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci mateřské školy,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty, s.p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Krizové opatření také umožňuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v souladu s § 14 odst. 6 krizového zákona stanovit podle místních potřeb svým nařízením další okruhy zaměstnanců, pro jejichž děti ve věku od 3 do 10 let budou vykonávat nezbytnou péči školy nebo školská zařízení.

Zákaz shlukování na veřejně přístupných místech

Zákaz pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob se nevztahuje na děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních. Je tedy možné jít při vzdělávání mimo areál školy pohromadě. Žáci, kterým je umožněna prezenční výuka, jsou také oprávněni účastnit se venkovních činností, je však nezbytné zachovat homogennost tříd. Nařizuje se také zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Vrátit se zpátky na začátek

Zákaz volného pohybu osob

Nadále je široce zakázán volný pohyb osob s výjimkami, mezi kterými je také cesta za účelem zajištění péče o dítě, cest za účelem vzdělávání a účasti na zkouškách. Zakazuje se shlukování více než dvou osob na veřejně přístupných místech s výjimkami, mezi které patří shromáždění dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních (tedy může být pohromadě celá třída).

Výuka

Distanční vzdělávání

Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a se týká všech škol podle školského zákona (MŠ v případě dětí s povinnou školní docházkou, ZŠ - nově tedy i škol a tříd podle §16 odst. 9 školského zákona, SŠ, VOŠ, konzervatoře a státní jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky). Děti a žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání, vyjma žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Ti se zapojují pouze dobrovolně, ale škola musí tuto možnost poskytovat. Distanční způsob vzdělávání je povinný v případech, které stanoví § 184a školského zákona. Tj. v případě, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitel školy nebo zákonný zástupce.

V případech nepředvídaných § 184a, kdy je ale prezenční vzdělávání znemožněno objektivními okolnostmi (např. samotný žák v karanténě), však může škola na základě vzájemné dohody poskytovat distanční vzdělávání na dobrovolné bázi.

Ve specifických případech (zejm. není-li možná dálková komunikace) je i přes přechod na distanční vzdělávání možnost osobní konzultace se žákem za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření. Cílem je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám.

Tato konzultace je možná na základní škole (1+1+zákonný zástupce) a na střední škole, vyšší odborné škole a konzervatoři (1+1) pro jakéhokoli žáka a studenta. O konzultacích rozhoduje ředitel školy s přihlédnutím ke vzdělávacím potřebám žáka nebo studenta. Individuální konzultace jsou dobrovolné.

Dále je možné, aby žák nebo zákonný zástupce žáka došel do školy vyzvednout/odevzdat např. pracovní listy, úkoly či ICT techniku nebo naopak, aby zástupce školy tyto prostředky přinesl/vyzvedl v rodině žáka. V jiných případech je intenzivnější kontakt mezi žákem a pedagogickým pracovníkem, s ohledem na omezení volného pohybu osob, zakázán.

Online výuku je možné nahrávat pouze v případě dodržení práva na ochranu osobnosti člověka, které se řídí dle § 81 a násl. občanského zákona. Zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze pouze s jeho souhlasem (resp. se souhlasem zákonného zástupce).

Materiály pro nastavení bezpečného prostředí pro videokonference najdete ZDE.

Vrátit se zpátky na začátek

Homogenita tříd

Princip homogenity má ve 3., 4. a 5. stupni opatření podle systému PES při sestavování rozvrhu absolutní přednost. V případě, že není možné třídu dělit do menších skupin, je možné dočasně vyučovat cizí jazyk ve třídě, kde je více než 24 žáků. Výjimky nejsou však možné a lze předpokládat, že mnohé školy nebudou mít personální ani časové kapacity rozdělit a organizovat dělenou výuku pro malé skupiny z jedné třídy. Pro takové případy je v pokynech uvedeno, že „pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP/vzdělávacího programu.“ Vzhledem k tomu, že realizace některých oblastí může být v závěrečném ročníku stěžejní, mohou školy pro tyto oblasti žákům/studentům poskytovat distanční studijní oporu, skupinové on-line konzultace a semináře atp.

Vrátit se zpátky na začátek

Praktické vyučování a praktická příprava

Je umožněno prezenčně konat praktické vyučování a praktickou přípravu žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb středních a vyšších odborných škol.

Je umožněna také prezenční výuka žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.

Škola v přírodě, školní výlety a podobné školní akce

Tyto aktivity jsou zakázány.

Vrátit se zpátky na začátek

Tělesná a hudební výchova

Jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv při vzdělávání s výjimkou oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv nebo sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu a s výjimkou mateřských škol.

Není zakázána „hodina tělocviku“. Doporučuje se např. procházka venku. Také hodina hudební výchovy není zrušena, ale musí být naplněna jiným obsahem než zpěvem, který je při vzdělávání zakázaný. 

Vrátit se zpátky na začátek

Výuka plavání

Výuky plavání není možná.

Vrátit se zpátky na začátek

Zdraví, nemoc a karanténa

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění
U chronicky nemocných dětí/žáků/studentů či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje dětem/žákům/studentům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je dítěti/žáku/studentovi umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. Pokud výše uvedené vyplývá z dokumentace, kterou má škola již z dřívější doby k dispozici, nemusí vyžadovat nové lékařské potvrzení o chronickém onemocnění.

V případě, že dítě/žák/student byli ze vzdělávání z důvodu nemoci dočasně omluveni, není při návratu zpět do školy povinnost předkládat negativní test na koronavirus a ředitel školy není oprávěn negativní test vyžadovat. V případě, že dítěti/žáku/studentovi byla nařízena karanténa, řídí se pravidly uvedenými v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Omlouvání žáků z rizikových skupin

Po zahájení prezenční výuky je docházka dětí opět povinná. Úkolem školy je realizovat protiepidemická opatření, aby pro všechny děti vytvořila co nejbezpečnější prostředí a minimalizovala riziko nákazy. Bude také záležet na zodpovědnosti jednotlivých rodičů a dětí. Při vyhodnocování rizika je vždy třeba zvážit nejenom možné ohrožení zdraví, ale rovněž i přínos prezenční výuky pro dítě, a to jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti psychické pohody. Pokud dítě nebo některý člen společné domácnosti patří do rizikové skupiny, je vhodné řešit situaci individuálně, dle konkrétních okolností. Pokud je prezenční výuka pro žáka nebo rodinu přímo ohrožující, bude se typicky postupovat podle pravidel školního řádu při omlouvání žáků z vyučování. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti distanční vzdělávání dle zákona a v třídní knize bude škola evidovat neúčast dítěte jako omluvenou absenci. Je však vhodné, aby škola poskytla dítěti okolnostem přiměřenou formu studijní opory – např. posílání týdenních plánů, individuální konzultace, možnost připojit se do některých hodin on-line atp.

Vrátit se zpátky na začátek

Roušky

V případech týkajících se školství povinnost nosit roušky upravena takto:

 • obecně je povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorech budov s výjimkou
  •  dětí a pedagogických pracovníků v mateřské škole a dětí a osob o ně pečující v dětské skupině,
  • žáků, studentů a pedagogických pracovníků podle školského zákona a studentů a akademických pracovníků podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. hra na dechové nástroje),
  • ubytovaných dětí, žáků nebo studentů při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže,
  • školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a škol zřízených při nich a středisek výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
  • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
  • žáků, studentů a pedagogických pracovníků ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáků přípravného stupně základní školy speciální a žáků oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáků, studentů a pedagogických pracovníků, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
  • osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • strávníků školního stravování v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu.

Případné další výjimky jsou upraveny v tomto mimořádném opatření.

Je dovoleno se pohybovat ve venkovních prostorech bez roušky v místech, které jsou veřejně nepřístupné nebo nejsou v zastavěném území obce (např. les, neveřejný pozemek školy). Důležité je dodržovat odstup min. 2 metry od ostatních osob. V případě dětí a pedagogických pracovníků v mateřské škole to znamená, že jsou povinni nosit roušky na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce (např. při přesunu do parku či lesa), mají-li odstup od ostatních osob menší než 2m.

Pouze ochranný štít bez roušky není považován za dostatečnou ochranu proti šíření viru viz stanovisko Státního zdravotního ústavu ZDE. Avšak mimořádné opatření stanovuje výjimku v případě, kdy ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Obecně platí, že ředitel školy nemůže nošení roušky nařizovat dětem/žákům/studentům, kteří tuto povinnost dle výše uvedeného nemají. Ředitel školy může doporučit nošení roušek a komunikovat se zákonnými zástupci, aby takové doporučení podpořili. S jejich souhlasem může nošení roušek vyžadovat (nikoliv však vymáhat výchovnými opatřeními v podobě například třídní důtky atd.). Mohou však nastat specifické situace, kdy je uvnitř školy závazný příkaz ředitele nosit roušku pro děti/žáky/studenty i při absenci povinnosti dle mimořádného opatření krajské hygienické stanice možný a oprávněný. Například, pokud se ředitel školy dozví od krajské hygienické stanice, že byl některý z žáků či zaměstnanců pozitivně testován na COVID-19 a teprve se rozbíhá epidemiologické šetření (takže se vyhodnocuje, s kým ve škole byl žák/zaměstnanec v kontaktu a kdo je potenciálně také ve škole nakažený), je přiměřené po přechodnou dobu, než situaci vyhodnotí krajská hygienická stanice, nařídit nošení roušek všem. V odůvodněných případech může ředitel také nařídit nošení roušek zaměstnancům nad rámec povinností plynoucích z výše uvedeného mimořádného opatření.

V případě, že KHS určí přísnější opatření, uplatní se toto opatření nad rámec výše uvedeného celostátního.

Roušky od 25. 2.

1. Všem osobám se od 25.2. nařizuje mít ve všech

 • vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
 • ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry,

na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

2. Jinými slovy jsou tedy všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové) povinni při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující uvedené požadavky. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

3. Nadále platí, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. V mimořádném opatření sice nejsou výslovně zmíněny v tomto kontextu mateřské školy („aby dítě vidělo na ústa učitele“), ale podle našeho názoru se tato výjimka vztahuje i na ně.

4. Ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše (tj. respirátor, zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek splňující uvedené podmínky) používat ve vnitřních prostorech budov i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tedy i látkovou roušku.

5. V prostředcích veřejné dopravy a v čekárně/nástupišti atd. mají od 25. února mladiství od 2 do 15 let povinnost nosit stejný ochranný prostředek jako je uvedený v bodě 1. Starší osoba musí v prostředích veřejné dopravy nosit od 25. února (bez přechodné období v bodě 4.) respirátor nebo obdobný prostředek FFP 2 nebo dvě zdravotnické roušky přes sebe.

6.  Povinnost nosit ochranný prostředek (tedy zcela bez ochrany úst a nosu atd.) se nevztahuje dle mimořádného opatření tyto osoby

 • děti do dvou let věku,
 • děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže,
 • děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 • žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
 • děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • strávníky školního stravování v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu.

Ostatní podmínky pro nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu a další výjimky z této povinnosti stanoví dané mimořádné opatření.

Učitel v karanténě

Jak píšeme v manuálu, pokud bude učiteli nařízena karanténa, je možné, aby se dohodl s ředitelem školy na tom, aby vykonával práci z jiného místa; pokud toto možné nebude, je učitel z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci.

Vrátit se zpátky na začátek

Vstup třetích osob do prostor školy nebo školského zařízení

Krizovým opatřením je omezen vstup třetích osob do prostor školy nebo školského zařízení tak, že vstup třetích osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Za nezbytně nutný případ pokládáme například plnění smluvních závazků školy (např. pronájem tělocvičny), vstup zástupců ČŠI nebo žáků a jejich zákonných zástupců v případě poskytování služeb školským poradenským zařízením.

Ve všech případech je však nutno dbát na omezení kontaktů třetích osob s osobami v prostorách školy (typicky s žáky a pracovníky školy). Organizaci vstupu třetích osob zajišťuje ředitel školy nebo školského zařízení s ohledem na prostorové a materiální podmínky jednotlivých škol.

Vrátit se zpátky na začátek

Zkoušky

Přijimácí zkoušky na střední školy ve školním roce 2021/2022

Podrobné informace o jejich organizaci ve školním roce 2021/2022 nalezneta v Opatření MŠMT pro přijímací zkoušky na střední školy . 

MŠMT 16. 2. 2021 vydalo ještě zpřesnění k přijímacímu řízení na středí školy v Dodatku k opatření pro přijímací zkoušky na střední školy a také Zkušební schéma jednotných přijímacích zkoušek v roce 2021

 
Vzdělávání a zkoušky u žáků vzdělávaných ve škole podle § 38 školského zákona

V případě škol podle § 38 školského zákona je umožněna prezenční výuka těm žákům, kteří odpovídají analogicky žákům příslušných ročníků základních škol (v současné době se to týká 1. a 2. tříd základních škol).

Vrátit se zpátky na začátek

Zkoušky a vzdělávací akce obecně

Krizovým opatřením je při obecném zákazu těchto akcí povolena výjimka pro konání vzdělávací akce a zkoušky z profesních kvalifikací a jiné zkoušky, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), nejde-li  o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský  zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací akce se může účastnit maximálně 10 osob. Zkoušek se může účastnit maximálně 10 osob, je-li ze zákona zkouška veřejná, mohou se jí účastnit další 3 osoby z řad veřejnosti.

V rámci autoškoly je ale nově povinnost nosit respirátory alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Vysoké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona a vyšší odborné školy však mohou konat zkoušky za podmínky počtu max. 10 osob (včetně zkoušejících).

Vrátit se zpátky na začátek

Zkoušky na vysoké škole nebo škole podle školského zákona

Vysoké školy mohou konat zkoušky za podmínky počtu max. 10 osob (včetně zkoušejících).

Státní jazykové zkoušky se mohou konat pro max. 10 osob. (včetně zkoušejících).

 Na vyšší odborné škole se mohou konat v počtu max. 10 osob (včetně zkoušejících).

Dále mají výjimku mezinárodně uznávané zkoušky konané školami pro žáky a studenty střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře a přijímací zkoušky a závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria konané školami pro žáky a studenty střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře. 

Nově se od 15.2. 2021 mohou konat komisionální opravné a komisionální náhradní zkoušky na středních školách a v konzervatořích, což se týká maturitních ročníků nebo ročníků konajících závěrečné zkoušky v rámci dokončení hodnocení za 1. pololetí. Tyto zkoušky nejsou krizovým opatřením omezeny maximálním počtem účastníků, řídí se běžnou právní úpravou.

Dále se mohou konat i jiné zkoušky (viz heslo „zkoušky obecně“).

Vrátit se zpátky na začátek