informace a FAQ - FAQ nejčastější dotazy

Nejčastější témata týkající se koronaviru a školství.

co v sekci informace a FAQ najdete:

Aktualizováno k 15. 6. 2021: Aktualizována část týkající se provozu škol a školských zařízení, roušek a v části maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách a absolutoria na konzervatořích ve školním roce 2021/2022.


Jak vyhledávat: V obsahu stránky klikněte na téma, které Vás zajímá, v pravé části stránky se Vám zobrazí podrobnosti k danému tématu. Seznamy témat jsou dle abecedy.

Obsah stránky

Ekonomika a školné

Očkování ve školství

Provoz školy, kroužky, praxe, další opatření a nařízení

Výuka

Zdraví, nemoc a karanténa

Zkoušky

Ekonomika a školné

Mimořádné finance na ICT vybavení
Tyto prostředky jsou určeny pouze pro veřejné základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií. Mateřské školy a střední školy vyjma nižších ročníků víceletých gymnázií tyto speciální prostředky neobdrží. Soukromým a církevním školám se zvýšený objem prostředků projeví ve finančních prostředcích, které obdrží v roce příštím. Při pořizování učebních pomůcek je třeba postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek a podle vnitřních předpisů příslušné organizace. Pokud však zřizovatel nad rámec zákona stanovil organizaci přísnější postup, doporučujeme postup se zřizovatelem konzultovat. Úplné znění vyhlášeného účelového normativu je dostupné ve Věstníku č. 6/2020 na str. 4.
Přijetí daru (osobních ochranných pomůcek) příspěvkovou organizací

Dle stanoviska Ministerstva financí přijetí daru - ochranných prostředků - příspěvkovými organizacemi bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele v období vyhlášeného nouzového stavu a přijatých opatření podle krizového zákona sice nebylo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ale s ohledem na objektivní skutečnosti (např. časová tíseň, v mnoha případech možné a případné čekání na udělení písemného souhlasu ze strany zřizovatele by bylo v rozporu s účelem, pro který byly tyto ochranné prostředky poskytnuty, tedy včasné zajištění ochrany zaměstnanců při výkonu zaměstnání), lze učinit závěr, že toto pochybení nemohlo, a to ani potenciálně, mít negativní vliv na hospodaření obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací.

Podrobněji k problematice na webu Ministerstva financí ČR.
Účtování respirátorů a roušek a jejich ocenění

V souladu s usnesením vlády č. 124 ze dne 12. února 2021 a č. 187 ze dne 22. února 2021 byly pro pedagogické pracovníky a ostatní zaměstnance škol a školských zařízení poskytnuty z pohotovostních zásob Státní správy hmotných rezerv prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) respirátory třídy FFP 2.

K zajištění jednotného účtování a umožnění dodržení předepsaných způsobů ocenění všemi zúčastněnými účetními jednotkami zasílá nyní MŠMT informaci o svém způsobu účtování i o určení ocenění převzatých respirátorů pro pedagogické pracovníky  na úrovni jednotlivých právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení (dále jen „škola“).

Vedle uvedené informace MŠMT také připravilo dva pomocné excelové soubory, ze kterého si škola může vyfiltrovat k vytisknutí "zápis o převzetí repspirátorů":

Další informace je možno získat o účtování a distribuci roušek pro žáky v následujících souborech:

Všechny soubory jsou také uloženy na podstránce tohoto webu koronavirus.edu.cz/odkazy.

Úplata za vzdělávání

Zařízení veřejných zřizovatelů

S ohledem na povinnost vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky poskytovat vzdělávání distančním způsobem se úplata (školné) nevrací.

Ve školní družině se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci.

Ve školním klubu nebo středisku volného času se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci. Úplata se však nevrací, pokud klub nebo středisko umožní nahradit vzdělávání jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním roce. Nahrazení jiným způsobem může být tam, kde to charakter zájmového vzdělávání umožňuje, poskytování zájmového vzdělávání distančním způsobem.

Úplata za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák kvůli organizaci vyučování opakovaně nebude ve škole. Rozhodnutí o způsobu tohoto přiměřeného snížení je v kompetenci ředitele (např. odpočty po dnech, týdnech apod.). Úplata za ubytování na internátě se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován.

mateřských školách děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (a kterým MŠ povinně poskytuje distanční způsob vzdělávání), úplatu nehradí. V případě mladších dětí stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci, a to i kdyby MŠ dobrovolně těmto mladším dětem poskytovala vzdělávání distančním způsobem.

Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

Zařízení jiných než veřejných zřizovatelů

Úplata u škol a školských zařízení jiných zřizovatelů se vždy řídí smlouvou mezi školou (zřizovatelem) a zákonným zástupcem (případně zletilým žákem či studentem) a zákonnými pravidly, kterými se tato smlouva řídí (typicky občanský zákoník).

Poznámka: problematika úplat byla tam, kde doposud výslovná právní úprava chyběla, doplněna touto vyhláškou.

Vrátit se zpátky na začátek

Očkování ve školství

Jak na očkování ve školách a školských zařízeních

Pokud Vás zajímají základní informace o očkování ve školách a školských zařízení, přejděte na web očkování ve školství s informacemi k očkování. 

V případě, že budete chtít zjistit další odpovědi k očkování ve školách, tak přejděte přímo na stránku FAQ - nejčastější dotazy k očkování.

V případě ostatních dotazů, tj. zejména dotazů týkajících se očkování, rezervačního systému a problémů s přihlašováním, technických a medicinských dotazů, kontaktujte prosím infolinku 1221, která je v provozu každý den od 8 do 19 hodin.

S dalšími dotazy týkajícími se vymezení pracovníků ve školství, na které se očkování vztahuje, a určování prioritních zaměstnanců kontaktujte Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na emailu koronavirus@msmt.cz nebo na telefonních číslech v kontaktech.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. května se bodem 8 mění pravidla pro povinné testování zaměstnanců škol a školských zařízení a bodem 10 se mění pravidla pro povinné testování žáků a studentů ve školách a školských zařízeních tak, že se od 24. 5. 2021

- mění doba po prodělání onemocnění COVID-19, po kterou zaměstnanci, žáci a studenti nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání COVID-19 nemusí zaměstnanci, žáci a studenti podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2

a

- mění výjimka týkající se podstoupeného očkování tak, že povinnému testování se nemusí podrobit osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Povinné testování ve školách a školských zařízeních končí k 1. 7. 2021.

Vrátit se zpátky na začátek

Očkování cizinců na vysokých školách

Cizí státní příslušníci v České republice mohou být očkováni podle jejich právního statutu. Cizinci, kteří jsou v České republice buď přímo pojištění v systému veřejného zdravotního pojištění, nebo zde mají nárok na tzv. plnou péči anebo na tzv. nezbytnou péči, se mohou nyní registrovat k očkování pomocí čísla pojištěnce, které získávají od českých zdravotních pojišťoven.

U dalších skupin cizinců, kteří jsou občany třetích zemí a nemají v ČR dlouhodobý pobyt, je technické řešení jejich registrace k očkování i samotné provedení očkování předmětem jednání na mezinárodní úrovni. O řešení budeme informovat.

1.

Cizí státní příslušníci pojištění v českém systému veřejného zdravotního pojištění

Registrace pomocí čísla pojištěnce, které cizinci získávají od českých zdravotních pojišťoven

2.

Cizinci bydlící v ČR pojištěni v jiném členském státě, kteří mají nárok na tzv. plnou péči

Registrace pomocí čísla pojištěnce, které cizinci získávají od českých zdravotních pojišťoven

3.

Cizinci pojištění v jiném členském státě, kteří mají nárok na nezbytnou péči

Registrace pomocí čísla pojištěnce, které cizinci získávají od českých zdravotních pojišťoven. Osoba musí provést tzv. výpomocnou registraci u některé z českých pojišťoven. Úkon je jednoduchý a rychlý, pojišťovna osoby registruje obratem.

4.

Cizinci ze třetích zemí, kteří mají v ČR dlouhodobý pobyt, nemají nárok na vstup do veřejného zdravotního pojištění, ale mají povinnost mít uzavřeno komerční pojištění

Způsob registrace je v řešení, jedna z možností je registrace pomocí kódu od komerční pojišťovny

5.

Diplomaté, velvyslanci, pracovníci ambasád, kteří nejsou občany ČR

Způsob registrace je v řešení, jedna z možností je registrace pomocí jedinečného kódu.

Vrátit se zpátky na začátek

Očkování zaměstnanců na DPČ, DPP a neakademických pracovníků vysokých škol

Prioritní začlenění akademických pracovníků je dáno nezbytností zabezpečení výuky a snahy o maximální ochranu jak vyučujících, tak studenů. MŠMT si je vědomo, že na vysokých školách výuku zajišťuje či se na ní podílí v nezbytné míře i řada zaměstnanců, kteří nemají formálně status akademického pracovníka. V logice prioritizace je na ně třeba pamatovat. Nicméně strategie, jakou pro vnitřní prioritizaci zvolí vysoká škola, je odpovědností jejího vedení. MŠMT ve svém dopise jasně uvedlo, jak si představuje základní skupiny, které mají jít přednostně, tedy

- ty akademické pracovníky, kteří se podílejí na výuce, která je nyní umožněna, či bude umožněna v dalším balíčku rozvolnění a

- ty akademické pracovníky, kteří nemají jinou možnost, jak se k očkování registrovat.

Vzhledem k různým režimům na vysokých školách a jejich personálnímu zabezpečení MŠMT rozumí, pokud se vedení vysoké školy rozhodne registraci umožnit v určitých vlnách, resp. pokud zavede režim přednostního udělování kódu pro kmenové zaměstnance a posléze i externistům. Vždy je třeba zohlednit povahu a zabezpečení výuky té dané školy.

Prioritu v očkování mají pouze pracovníci vysokých škol, kteří již zajišťují nebo v nadcházejících týdnech budou zajišťovat prezenční výuku pro studenty vysokých škol. Současně je třeba zdůraznit, že podle informací Ministerstva zdravotnictví se očekává další zrychlování postupu vakcinace dle věkových skupin, takže očkování proti onemocnění covid-19 by v brzké době mělo být dostupné co nejširšímu okruhu zájemců.

Vrátit se zpátky na začátek

Provoz školy, kroužky, praxe, další opatření a nařízení

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Je povoleno konat ve vnějších a vnitřních prostorách kongresy, vzdělávací akce včetně praxe a zkoušky v prezenční formě, bez ohledu na to, zda je složení zkoušky podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti nebo zda jde o vzdělávání podle určitých zákonů.

Platí podmínky, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech; v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 25 % kapacity sedících diváků

Nošení ochranného prostředku se řídí obecným mimořádným opatřením k povinnosti nošení ochranného prostředku.

Všechny přítomné osoby  jsou usazeny tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo (nevztahuje se na praktickou výuku), a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu.

Všechny přítomné osoby nevykazující klinické příznaky onemocnění COVID-19 prokáží, že splňují podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech

Opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zůstává nadále v účinnosti, a to do 30. 6. 2021.

Dětské tábory

Je umožněno konání organizované volnočasových aktivit osob mladších 18 let, zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro osoby mladší 18 let.

Organizátorovi se nařizuje

- neumožnit v jeden čas přítomnost více než 200 osob ve vnitřních prostorech nebo 500 osob ve vnějších prostorech,

- vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,

- u osoby před zahájením uvedené aktivity kontrolovat splnění podmínek.

Osoby účastnící se této akce nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19 a zároveň musejí prokázat podmínky stanovené pro účast na této akci.

Vrátit se zpátky na začátek

Družiny a školní kluby

Provoz družiny i školního klubu je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin. Při organizaci vzdělávání a školských služeb však doporučujeme i nadále omezit kontakty mezi dětmi a žáky z různých tříd a skupin tam, kde to je možné.

Vrátit se zpátky na začátek

Hromadné akce pořádané školou

Již není výslovný zákaz vstupu třetích osob do budovy školy nebo školského zařízení. Nadále však doporučujeme, aby do školy a školského zařízení vstupovaly třetí osoby pouze v nezbytně nutných případech. Ředitel/ka školy nebo školského zařízení je oprávněn/na omezovat vstup třetích osob do budovy školy i bez toho, aniž by dané bylo upraveno v mimořádném opatření.

V případě konání hromadných akcí pořádaných školou (slavnostní hromadné předávání vysvědčení, školní besídky, jarmarky apod.) se uplatní omezení vyplývající z mimořádného opatření upravujícího maloobchod a služby (ZDE). V úvahu přicházejí dva režimy, podle kterých má být akce pořádána v závislosti na tom, jaké činnosti regulované v mimořádném opatření je školou pořádaná akce nejpodobnější.

1.) Jedná-li se o akci svým charakterem podobnou hudebnímu, divadelnímu, filmovému nebo jinému uměleckému představení, které se koná pro diváky (typicky koncert žáků, besídka pro rodiče a jinou veřejnost), platí pro takovou akci podmínky podle bodu 12. citovaného mimořádného opatření, tedy:

 • maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí výt vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a
 • zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech; v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 25 % kapacity sedících diváků,
 • všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky pro účast,
 • všechny přítomné osoby používají ochranu dýchacích cest dle platného mimořádného opatření upravujícího povinné nošení ochranných prostředků
 • všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž vzdálenost diváků od jeviště musí být nejméně 2 m.
 • občerstvení formou bufetu se umožňuje podávat pouze s nabídkou balených jednoporcových, k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet s obsluhou, přičemž se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti.

2.) Jedná-li se o akci svým charakterem podobnou spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akci nebo jinému shromáždění, slavnosti, pouti, přehlídce, ochutnávce, oslavě a jiné veřejné nebo soukromé akci, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě (typicky slavnostní vítání prvňáčků, slavnostní předávání vysvědčení, jarmark), platí pro takovou akci podmínky podle bodu 15. citovaného mimořádného opatření, tedy:

 • bez specifických podmínek, pokud je ve stejný čas přítomno nejvýše 10 osob (uplatní se např. běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest),
 • akce se může účastnit nejvýše 200 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech za těchto podmínek
  • všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky pro účast na této akci,
 • všechny přítomné osoby používají ochranu dýchacích cest dle platného mimořádného opatření upravujícího povinné nošení ochranných prostředků.

Tímto 2. druhem akce jsou také třídní schůzky – doporučujeme konat třídní schůzky online formou. Pokud se však budou třídní schůzky konat osobně a bude se jich účastnit více než 10 osob, je nezbytné, aby byly splněny výše uvedené podmínky.

Vrátit se zpátky na začátek

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a pomaturitní jazykové vzdělávání 

Je povoleno konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob.

Je umožněna osobní přítomnost účastníků na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě.

To znamená:

 • maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech; v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 25 % kapacity sedících diváků

a) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují stanovené podmínky, a použití ochranných prostředků k zakrytí dýchacích cest se řídí obecnou úpravou

b) všichni účastníci jsou usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo, a jde-li to, jsou osoby usazeny ob řadu

Nadále se mohou konat individuální konzultace a výuka za stejných podmínek jako doposud.

Vrátit se zpátky na začátek

Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech

Mimořádné opatření stanoví v bodě I/16 tyto podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, a to tak, že je umožněn vstup nebo účast pokud

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Vrátit se zpátky na začátek

Poskytování zájmového vzdělávání

Prezenční činnost středisek volného času viz níže heslo Provoz škol a školských zařízení.

Pro školní družiny a školní kluby viz heslo Družiny a školní kluby.

Mimořádné opatření upravuje organizované volnočasové aktivity (zájmové činnosti) tak, že je zakázán provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let včetně péče o ně, tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou

 • je možné poskytování služby v domácnosti uživatele služby,
 • je možný provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 10 osob, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19
  • osoby, které se účastní těchto aktivit, nejsou povinny podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.),
 • nařizuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 200 osob ve vnitřních prostorech nebo 500 osob ve vnějších prostorech,
 • nařizuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;
 • účastník s výjimkou dítěte do 6 let věku, které nemusí níže uvedené dokládat, před zahájením poskytování služeb splňuje stanovené podmínky a zároveň se jedná o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19: jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek podle bodu I/16 jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek stanovených v bodu I/16 ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní.
Provoz a používání sportovišť

Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center omezuje tak, že

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit,

b) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry,

c) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu.

Dále je také umožněno, aby škola či školské zařízení v rámci své doplňkové činnosti provozovala vnitřní sportoviště za podmínek stanovených opatřením upravujícím provoz sportovišť. Pravidla pro sportovní činnost jako součást vzdělávání na školách a školských zařízeních jsou pod heslem Tělesná a hudební výchova).

Sice je zrušen striktní zákaz vstupu 3 osob, ale je stále doporučeno pohyb třetích osob minimalizovat.

Je možný provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center, a umožňuje se sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy na sportovištích ve vnitřních prostorech staveb za podmínek:

Všechny přítomné osoby, které používají vnitřní prostory sportoviště, prokáží, že splňují podmínky stanovené pro účast.

Je možné konat sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy v celé ČR na vnitřních sportovištích a na venkovních sportovištích za podmínky, že subjektu organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob splnění podmínek kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a sportovci se nařizuje splnění podmínek; v případě, že uvedená osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je subjekt organizující sportovní přípravu povinen takové osobě neumožnit účast na sportovní přípravě do prokázání splnění podmínek; v případě sportovní přípravy amatérských sportovců se nařizuje subjektu organizujícímu sportovní přípravu neumožnit přítomnost více než 30 osob ve skupině; subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava.

Obecně je již umožněno využívat šatny, sprchy apod.

Provoz škol a školských zařízení
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. 6. 2021=> Stáhnout
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 8. 6. 2021 => Stáhnout
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. 6. 2021 => Stáhnout
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 31. 5. 2021 => Stáhnout
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. 5. 2021 => Stáhnout
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021 => Stáhnout
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. 5. 2021 => Stáhnout
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 4. 5. 2021 => Stáhnout
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 26. 4. 2021 => Stáhnout
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 19. 4. 2021 => Stáhnout
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. 2021 => Stáhnout

Osobní přítomnost na vzdělávání se umožňuje:

 • V mateřských školách
  • v provozu mateřských škol nic nemění a nadále se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání všem dětem v mateřské škole ve věch krajích bez nutnosti podrobovat se testování, pracovníci mateřských škol jsou povinni testovat se jednou týdně.
  • děti v mateřské škole jsou nadále vyjmuty z povinnosti nosit ochranný prostředek.
  • je zrušen zákaz zpěvu jako součásti vzdělávání
 • V základních školách
  • je obnovena plně prezenční výuka všech tříd bez povinné rotace, povinné testování a nošení ochranných prostředků nadále platí.
  • povinnost testování a nošení ochranných prostředků nadále zůstává.
 • Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích
  • je plně obnovena prezenční výuka bez povinné rotace, obnovuje se teoretická výuka a teoretická příprava
  • povinnost testování a nošení ochranných prostředků nadále zůstává.
 • V jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
  • na individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník),
  • na individuální prezenční výuce,
  • je umožněna osobní přítomnost účastníků na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě

   To znamená:

  • maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech; v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 25 % kapacity sedících diváků:
  • a) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené (viz dále), a použití ochranných prostředků k zakrytí dýchacích cest se řídí obecnou úpravou
  • b) všichni účastníci jsou usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo, a jde-li to, jsou osoby usazeny ob řadu.
 • Nadále se mohou konat individuální konzultace a výuka za stejných podmínek jako doposud.
 • V základních uměleckých školách, střediscích volného času
  • V ZUŠ se obnovuje prezenční výuka tak, že ve skupině 10 žáků (neomezeně pedagogů), pokud bude skupina žáků vyšší než 10, je nezbytné splnit doložení testování nebo jiné stanovené podmínky; jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní,
   • Tzn. v případě neměnných kolektivů se prodlužuje interval doložení negativního testu na 1x za 7 dní ze současných 72 hodin.
  • Nadále je povolen zpěv v oborech základního uměleckého vzdělávání, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího programu, za přítomnosti takového počtu osob, jaký dovoluje mimořádné opatření.
  • V SVČ
   • se umožňuje osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 10 osob (a to jak účastníků, tak pedagogů a dalších osob) v jedné skupině bez povinnosti doložit testování,
   • se nově umožňuje konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 2000 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 500 osob ve skupině vnějších prostorech při splnění podmínekjde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní,
    • Tzn. v případě neměnných kolektivů se prodlužuje interval doložení negativního testu na 1x za 7 dní ze současných 72 hodin.
 • Ve školních družinách a školních klubech dětem a žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření.
 • Homogenita tříd a skupin není povinná, ale nadále doporučujeme omezit kontakty mezi dětmi a žáky z různých tříd a skupin tam, kde je to možné.

 • Ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních provoz není omezen (nadále však platí povinnost testování).

 • Zpěv jako součást vzdělávání je povolen pouze v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 30 žáků nebo studentů v místnosti, a v mateřské škole. Dále je také umožněn zpěv jako vzdělávací aktivita v oborech základního uměleckého vzdělávání, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího programu, za přítomnosti takového počtu osob, jaký dovoluje mimořádné opatření.
 • Sportovní činnosti jako součást vzdělávání jsou nadále umožněny v mateřské škole a v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých jsou sportovní činnosti stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu – v těchto případech jsou sportovní činnosti povoleny bez omezení týkajících se vnitřních sportovišť (čili není nezbytné splnit podmínku maximálního poštu osob).

  • MŠMT informuje, že v současné době se na organizování sportovní činnosti ve školách uplatní obecně platná mimořádná opatření aplikovaná ve školství (sportování pouze venku, povinnost pravidelného testování ve školách), jinak není organizování sportovní činnosti ve školách a školských zařízeních zvlášť upraveno.

  • Již není nezbytné dodržovat homogenitu tříd, homogenita je však doporučená s ohledem na možnosti dané školy.

  • Dále je umožněno sportovat také ve vnitřních prostorech sportovišť za podmínky, že může být přítomno nejvýše 30 osob ve skupině. Tato podmínka se netýká sportovní činnosti v mateřské škole a v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých jsou sportovní činnosti stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu.

  • Obecně je pak již povoleno využívat prostory jako šatny, sprchy apod.

Vrátit se zpátky na začátek

Školské poradenské zařízení

Stále platí předchozí doporučení, že práce s klientem je ve ŠPZ nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.

V rámci zodpovědné organizace je vhodné, aby i nadále docházelo k maximálnímu omezování sociálních kontaktů v jednotlivých zařízeních a klienti byli objednáváni a vyšetřováni v termínech zohledňujících prostorové podmínky každého konkrétního pracoviště.

Vydání doporučení pomocí online nástrojů

ŠPZ se při své činnosti vedle základních epidemických opatření jinak řídí běžnou právní úpravou (zejm. zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání [školský zákon], ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů), a to i při vydávání zprávy a doporučení. Nicméně tam, kde to daný případ umožňuje, je možné maximálně využít dálkové formy práce s klientem a jeho zákonným zástupcem a také dálkové formy komunikace s dotčenými osobami a se školou nebo školským zařízením. Osobní kontakt tedy je možné minimalizovat jen na nejnutnější situace, kdy nelze komunikovat dálkově.

Vykazování telefonické intervence u nových klientů

U nových klientů je třeba zdůraznit, že je nutné respektovat definici klienta uvedenou ve výkaze Z 23 01: „Klientem se rozumí dítě, žák či student, kterému pedagogicko-psychologická poradna poskytla péči ve sledovaném školním roce a o kterém vede dokumentaci včetně informovaného souhlasu s poskytováním poradenských služeb, a kdy výstupem poradenské péče o klienta je zpráva, doporučení, záznam z reedukace či záznam z intervence dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování školských poradenských služeb ve školách a ŠPZ a v souladu s § 41 a 42 školského zákona,  vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Zákonný zástupce ani pedagogický pracovník školy/školského zařízení sám o sobě klientem není (nevykazuje se v odd. VI, VII, VIII a IX), pokud se však setkání s ním týká jím zastupovaného klienta, jde o přímou speciálně-pedagogickou a/nebo pedagogicko-psychologickou činnost (vykazuje se v odd. III, příp. V).“ Na základě výše uvedeného není možné nového klienta vykázat bez splnění všech podmínek v definici uvedených.

Individuální logopedická intervence

Co se týká individuální logopedické intervence, lze krátce edukovat dítě a zákonného zástupce online přes web kameru, Skype atd. Je třeba ale samozřejmě ověřit, že má klient odpovídající zařízení, co se týká velikosti obrazovky (alespoň tablet), jejího rozlišení a možnost použití mikrofonu.

Doporučení ŠPZ k odkladu školní docházky

Při vyšetření školní zralosti ŠPZ zajistí individuální diagnostiku a vydání doporučení k odkladu povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Toto vyjádření je součástí informačního materiálu k zápisům do ZŠ, zákonným zástupcům je text přístupný na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, takže nebudou mít důvod k obavám.

Ochrana dýchacích cest

Pokud zákonný zástupce nebude mít povinnou ochranu nosu a úst (nyní respirátor), je třeba trvat na tom, aby pracoviště opustil.

Testování pracovníků ŠPZ

Pracovníci ŠPZ, kteří jsou přítomni na pracovišti, mají povinnost vyplývající z mimořádného opatření upravující testování zaměstnanců škol a školských zařízení podrobit se testování ve frekvenci 1x týdně. Více informací naleznete na webových stránkách https://testovani.edu.cz/. Klienti ŠPZ nejsou povinni podrobit se testování, musí však dodržovat mimořádná a hygienická opatření (roušky, rozestupy, dezinfekce atd.).

Vrátit se zpátky na začátek

Školské rady

MŠMT vydalo opatření obecné povahy, kterým prodlužuje funkční období členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol. Týká se to těch členů, u nichž by jejich funkční období skončilo v době od 29. 10. 2020 do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. V takovém případě se funkční období prodlužuje tak, že jim skončí uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu.

Za stávající mimořádné situace vyvolané epidemií koronaviru může být pro některé školy obtížné nebo dokonce nemožné zorganizovat volby do školských rad. Není totiž zaručeno, že školy a potenciální voliči do školských rad jsou vybaveni technikou, která by umožnila pořádání voleb komunikačními prostředky na dálku, a že pravidla, která mají nastavena ve volebních řádech, takovou volbu umožňují. Vzhledem k pravomocím a povinnostem školských rad ve správě a řízení škol však není možné připustit, aby z důvodu uplynutí funkčního období v době mimořádné situace, nemohly školské rady fungovat. Opatření najdete ZDE.

Nouzový stav skončil 11. 4. 2021. Od této doby počíná běžet lhůta 3 měsíců.

Školní jídelny

Provoz školních jídelen není zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí krizové opatření o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru).

Odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná; ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.

V případě žáků, kteří se účastní prezenční výuky, a zaměstnanců, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti, je možné, aby se stravovali v jídelně. V případě, že má se školní jídelnou uzavřenou smlouvu o poskytování školního stravování více škol, mohou se ve školní jídelně stravovat všichni žáci, kteří se účastní prezenční výuky, a zaměstnanci, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti.

Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí stejnými pravidly jako provoz restaurací. Je tedy nezbytné, aby cizí strávníci splnili podmínky, které jsou uvedeny v mimořádném opatření k provozu maloobchodu a služeb. Doporučujeme nadále v případě cizích strávníků preferovat odebírání jídel s sebou. Jinak doporučujeme, aby se cizí strávníci v jídelně stravovali až po žácích a zaměstnancích školy. V​ případě žáků, kteří se prezenční výuky neúčastní z​ důvodu, že se nepodrobili povinnému testování ve školách, umožní školní jídelna odběr jídel s​ sebou, nebo splní stejné podmínky jako cizí strávníci pro vstup dovnitř.

Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách. K upřesnění hygienického provozu školních jídelen dle manuálu dodáváme, že realizaci doporučení na umývání nádobí horkou vodou (60 °C, respektive 85 °C) je nutné vyhodnotit dle místních podmínek. Není nutné zvlášť ohřívat horkou vodu a dostačující je vždy umývání nádobí horkou vodou zajišťovanou v rámci vodovodního řadu.

Školní jídelny v případě, že je personál školní jídelny v karanténě

Primárně by měl ředitel zajistit, aby byl žákům v rámci hmotného zabezpečení poskytován „dotovaný“ oběd (zajistit chod školní jídelny náhradním personálem atd.). Může však nastat situace, kdy ředitel není z objektivních důvodů schopen zajistit chod školní jídelny s ohledem na personální a technické možnosti a také s ohledem na to, že je stále nutné dbát na protiepidemická opatření. V tom případě doporučujeme, aby ředitel ve spolupráci se zřizovatelem poskytoval žákům oběd alternativním způsobem. Jako nejvhodnější se jeví to, aby přípravu obědu zajistila jiná školní jídelna např. do krabiček. Takto zajištěné obědy by žáci konzumovali např. ve třídách či jídelně, pokud by bylo možné zajistit zvýšená hygienická opatření. V případě, že se nepodaří žákům zajistit teplý oběd, je možné zajistit obědy ve formě studených balíčků (to však až v nejkrajnějším případě). Na okraj uvádíme, že žáci mají za každé z uvedených situací nárok na oběd za „dotovanou“ cenu.

Výuka

Distanční vzdělávání

Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a se týká všech škol podle školského zákona (MŠ v případě dětí s povinnou školní docházkou, ZŠ - nově tedy i škol a tříd podle §16 odst. 9 školského zákona, SŠ, VOŠ, konzervatoře a státní jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky). Děti a žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání, vyjma žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Ti se zapojují pouze dobrovolně, ale škola musí tuto možnost poskytovat. Distanční způsob vzdělávání je povinný v případech, které stanoví § 184a školského zákona. Tj. v případě, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitel školy nebo zákonný zástupce.

V případech nepředvídaných § 184a, kdy je ale prezenční vzdělávání znemožněno objektivními okolnostmi (např. samotný žák v karanténě), však může škola na základě vzájemné dohody poskytovat distanční vzdělávání na dobrovolné bázi.

Online výuku je možné nahrávat pouze v případě dodržení práva na ochranu osobnosti člověka, které se řídí dle § 81 a násl. občanského zákona. Zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze pouze s jeho souhlasem (resp. se souhlasem zákonného zástupce).

Materiály pro nastavení bezpečného prostředí pro videokonference najdete ZDE.

Vrátit se zpátky na začátek

Homogenita tříd

Již není povinnost homogenních tříd, oddělení a skupin. Při organizaci vzdělávání a školských služeb však doporučujeme i nadále omezit kontakty mezi dětmi, žáky a studenty z různých tříd a skupin tam, kde to je možné.

Vrátit se zpátky na začátek

Individuální a skupinové konzultace

Individuální konzultace (dále jen „konzultace“) může sloužit jak pro teoretickou, tak pro praktickou složku vzdělávání.

Vzhledem k tomu, že je plně obnovena prezenční výuka, není nezbytné, aby mimořádné opatření upravovalo možnost individuální či skupinové konzultace, jelikož již nic nebrání osobní přítomnosti žáka či studenta na vzdělávání. Při konzultacích je nezbytné dodržovat všechna krizová, mimořádná a hygienická opatření platná v den konzultace.

Konzultace by mohly sloužit především těm žákům, kteří v distanční výuce zaostávali, neměli dostatečné technické vybavení nebo potřebují látku lépe vysvětlit či zkonzultovat samostatnou práci (např. maturitní práci, samostatnou odbornou práci).

Konzultace nenahrazují prezenční výuku, teoretickou ani praktickou, a není tedy možné, aby v rámci individuálních konzultací fakticky probíhala běžná výuka.

Není možné, aby byla vyžadována přítomnost žáků na konzultacích, konzultace jsou zcela dobrovolné. Také není možné, aby v rámci konzultací probíhaly zkoušky či jiné testy, smyslem konzultace není hodnocení žáka.

Konzultace by měly probíhat vždy v nezbytném časovém rozsahu.

Pro účast na konzultaci není nezbytné, aby se žák nebo student testoval.

Vrátit se zpátky na začátek

Praktické vyučování a praktická příprava

Je povoleno praktické vyučování a praktická příprava všech ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině a bez povinné homogenity skupin.

Praxe studentů vysokých škol

Je umožněna účast na klinické a praktické výuce a praxi studentům všech ročníků.

Škola v přírodě, školní výlety a podobné školní akce

Je možné konat školy v přírodě podle tohoto mimořádného opatření, ve znění tohoto mimořádného opatření

 • není omezen maximální počet dnů školy v přírodě – dané se řídí obecně zákonem č. 258/2000 Sb., bylo však nezbytné doplnit ohlašovací povinnost pro školy v přírodě v délce až 5 dnů, jelikož zákon toto neupravuje.

Činnost mimo budovu školy není zakázána. Doporučujeme vždy minimalizovat kontakt s jinými osobami.

Dále jsou také povoleny školní výlety. Pro realizaci školních výletů nejsou stanovena zvláštní pravidla, je však nezbytné dodržovat všechna mimořádná opatření, která dopadají na daný školní výlet, typicky se bude jednat o pravidla pro ubytovací zařízení (ZDE) a nošení roušek.

Jiné volnočasové aktivity a zotavovací a jiné pobyty viz heslo „Dětské tábory

Vrátit se zpátky na začátek

Tělesná a hudební výchova

Jsou omezeny sportovní činnosti a zpěv při vzdělávání. Výjimku ze zákazu zpěvu mají žáci a studenti u oborů základního uměleckého vzdělání, středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu. Zpěv je možné provozovat v maximálním počtu 30 žáků nebo studentů v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu žáků nebo studentů. Dále je zrušen zákaz zpěvu jako součásti vzdělávání v mateřských školách.

Hodina hudební výchovy není zrušena, ale musí být naplněna jiným obsahem než zpěvem, který je při vzdělávání zakázaný.

Je možné konat sportovní činnosti venku (ve vnějších prostorech) bez omezení.

Výjimku ze zákazu sportovní činnosti venku i uvnitř mají mateřské školy a žáci a studenti oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu.

Dále je umožněno sportovat ve všech školách a školských zařízeních také ve vnitřních prostorech sportovišť za podmínky, že je přítomno nejvýše 30 osob ve skupině. Tato podmínka se netýká sportovní činnosti v mateřské škole a v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých jsou sportovní činnosti stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu.

Obecně je pak umožněno využívat vnitřní prostory jako sprchy a šatny.

Vrátit se zpátky na začátek

Výuka plavání

Je umožněn provoz vnitřních i venkovních umělých koupališť s výraznými omezeními a pravidly. Provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště) je omezeno tak, že

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit,

b) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:

i) provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je 50 % z maximální kapacity návštěvníků areálu,

ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,

iii) minimální teplota provozování saun je 80 °C,

iv) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,

c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti.

Zdraví, nemoc a karanténa

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění
U chronicky nemocných dětí/žáků/studentů či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje dětem/žákům/studentům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je dítěti/žáku/studentovi umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. Pokud výše uvedené vyplývá z dokumentace, kterou má škola již z dřívější doby k dispozici, nemusí vyžadovat nové lékařské potvrzení o chronickém onemocnění.

V případě, že dítě/žák/student byli ze vzdělávání z důvodu nemoci dočasně omluveni, není při návratu zpět do školy povinnost předkládat negativní test na koronavirus a ředitel školy není oprávněn negativní test vyžadovat. V případě, že dítěti/žáku/studentovi byla nařízena karanténa, řídí se pravidly uvedenými v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Omlouvání žáků z rizikových skupin

Po zahájení prezenční výuky je docházka dětí opět povinná. Úkolem školy je realizovat protiepidemická opatření, aby pro všechny děti vytvořila co nejbezpečnější prostředí a minimalizovala riziko nákazy. Bude také záležet na zodpovědnosti jednotlivých rodičů a dětí. Při vyhodnocování rizika je vždy třeba zvážit nejenom možné ohrožení zdraví, ale rovněž i přínos prezenční výuky pro dítě, a to jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti psychické pohody. Pokud dítě nebo některý člen společné domácnosti patří do rizikové skupiny, je vhodné řešit situaci individuálně, dle konkrétních okolností. Pokud je prezenční výuka pro žáka nebo rodinu přímo ohrožující, bude se typicky postupovat podle pravidel školního řádu při omlouvání žáků z vyučování. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti distanční vzdělávání dle zákona a v třídní knize bude škola evidovat neúčast dítěte jako omluvenou absenci. Je však vhodné, aby škola poskytla dítěti okolnostem přiměřenou formu studijní opory – např. posílání týdenních plánů, individuální konzultace, možnost připojit se do některých hodin on-line atp.

Výše uvedené platí také v případě, že dítě, žák nebo student se nepodrobí testování, které je stanoveno jako podmínka osobní přítomnosti na prezenční výuce mimořádným opatřením k testování žáků. Takovému dítěti, žákovi nebo studentovi se absence automaticky omlouvá.

Vrátit se zpátky na začátek

Povinné testování ve školách a školských zařízeních

Informace k testování pro žáky a studenty naleznete na stránce https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty.

Informace k testování pro zaměstnance škol naleznete na stránce https://testovani.edu.cz/mohlo-by-se-hodit.

Nejčastější dotazy k testování naleznete na stránce https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy.

Testování ve školách a školských zařízeních končí k datu 1. 7. 2021.

Vrátit se zpátky na začátek

Roušky

1. Všem osobám se s účinností ode dne 8. června 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření, ve znění tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

b) na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

2. Všem osobám se s účinností ode dne 8. června 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to:

a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:

i) prodejna,

ii) provozovna služeb,

iii) zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče,

iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

v) mezinárodní letiště,

vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, nově s výjimkou žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu, žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře při vzdělávání na konzervatoři a s výjimkou uchazečů o vzdělávání ve střední škole při přijímací zkoušce, pokud používají ochranné prostředky uvedené v bodu 1,

vii) muzeum, galerie, výstavní prostor, hrad, zámek a obdobný historický nebo kulturní objekt, hvězdárna a planetárium nebo místo, kde se koná veletrh nebo prodejní hospodářská výstava,

viii) herna, kasino, hudební, taneční, herní a podobný společenský klub nebo diskotéka,

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti, s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky uvedené v bodu 1.

e) ve vnitřních a vnějších prostorách provozovny stravovacích služeb,

f) jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních,

g) při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě,

h) při účasti na veřejné nebo soukromé akci, při níž dochází ke kumulaci osob na jednom místě a ve stejném čase v počtu vyšším než 10 osob, a to včetně shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů; ve vnějších prostorech to platí v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,

Žáci nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

3. Nadále platí, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. V mimořádném opatření sice nejsou výslovně zmíněny v tomto kontextu mateřské školy („aby dítě vidělo na ústa učitele“), ale podle našeho názoru se tato výjimka vztahuje i na ně.

4. Všem uchazečům o vzdělávání ve střední škole při přijímací zkoušce postačuje (bez ohledu na věk uchazeče) použít jako ochranný prostředek zdravotnickou roušku nebo obdobný ochranný prostředek (viz bod 1).

5. Je nařízeno všem zaměstnavatelům vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).

6. V prostředcích veřejné dopravy a v jiných v motorových vozidlech, stejně tak v čekárně/nástupišti mají mladiství od 2 do 15 let povinnost nosit stejný ochranný prostředek, jako je uvedený v bodě 1. Starší osoba musí na těchto místech nosit výlučně respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2).

7. Žákům základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu postačí jako dostatečná ochrana pouze chirurgická rouška.

8. Žákům nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu a žákům prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře při vzdělávání na konzervatoři postačí jako dostatečná ochrana pouze chirurgická rouška.

9.  Povinnost nosit ochranný prostředek (tedy zcela bez ochrany úst a nosu atd.) se nevztahuje dle mimořádného opatření na tyto osoby

 • děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
  • toto se týká také vzdělávání ve školní družině, či školním klubu
  • není rozhodné, zda vzdělávání probíhá uvnitř nebo venku, rozhodné je to, aby byli žáci nebo studenti usazeni,
  • nově bez ohledu na kraj,
 • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání
  • bez ohledu na to, zda se vzdělávání poskytuje vevnitř nebo venku, a nově již bez ohledu na kraj,
 • zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,
  • týká se to všech zkoušek na škole či vysoké škole, možnost sundat roušku se netýká osob z řad veřejnosti,
 • ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže,
 • děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 • děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • strávníky školního stravování v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy. Znamená to především to, že bez ohledu na to, zda osoba cvičí venku nebo vevnitř, není povinna nosit ochranný prostředek bez ohledu na rozestupy mezi jednotlivými osobami,
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak,
  • typicky se bude jednat o kabinet nebo sborovnu,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, které jsou osobě poskytovány v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této služby, jako je holičství, kadeřnictví, solárium, kosmetické, masérské a obdobné regenerační nebo rekondiční služby nebo jiné obdobné služby, při nichž je porušována integrita kůže.

Ostatní podmínky pro nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu a další výjimky z této povinnosti stanoví mimořádné opatření k nošení roušekve znění mimořádného opatření.

 • V případě venkovních aktivit není nezbytné nosit ochranný prostředek, pokud jsou mezi jednotlivými osobami rozestupy minimálně 2 metry. Pokud jsou v případě vzdělávání venku děti usazeny, není nezbytné nosit ochranný prostředek bez ohledu na rozestupy.
 • Pro účely pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením je umožněno po dobu nezbytně nutnou – tedy při samotném pořízení fotografie – sundat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátory/roušky).
 • Toto se týká jak individuálních, tak skupinových fotografií.
Testovací sady

Do testovacích sad je nově přidáváno větší množství stojánků na zkumavky. Do škol, kam již byly testy distribuovány, je výrobce připraven stojánky na požádání zaslat. Infolinka pro školy je 228 229 645, další informace jsou na www.goodtest.cz. Je zde zveřejněna i finální verze instruktážního videa pro školy: https://www.goodtest.cz/videonavod

Učitel v karanténě

Jak píšeme v manuálu, pokud bude učiteli nařízena karanténa, je možné, aby se dohodl s ředitelem školy na tom, aby vykonával práci z jiného místa; pokud toto možné nebude, je učitel z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci.

Vrátit se zpátky na začátek

Vstup třetích osob do prostor školy nebo školského zařízení

Je zrušen výslovný zákaz vstupu třetích osob do budovy školy nebo školského zařízení. Nadále však doporučujeme, aby do školy a školského zařízení vstupovaly třetí osoby pouze v nezbytně nutných případech. Ředitel/ka školy nebo školského zařízení je oprávněn/na omezovat vstup třetích osob do budovy školy i bez toho, aniž by dané bylo upraveno v mimořádném opatření.

Vrátit se zpátky na začátek

Zkoušky

Maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách a absolutoria na konzervatořích ve školním roce 2021/2022

Souhrnné změny v několika bodech najdete v dokumentu Hlavní změny v maturitách, závěrečných zkouškách a absolutoriích ve školním roce 2020/2021.

Ochrana zdraví ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021

V souvislosti s informacemi uvedenými v dokumentu "Ochrana zdraví ve středních školách..." je nutno brát v potaz nové informace platící pro testování viz "Jak často se testuje ve školách? (web https://testovani.edu.cz/)." 

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se maturitních a závěrečných zkoušek a posunu přijímacího řízení na střední školy najdete ZDE.

Příloha

Podrobnosti k maturitním zkouškám naleznete v následujících dokumentech:

Opatření obecné povahy k maturitním zkouškám v roce 2020/2021

Opatření obecné povahy Hodnocení didaktického testu z matematiky

Dodatek opatření obecné povahy k maturitním zkouškám v roce 2020/2021

Dodatek opatření obecné povahy k maturitním zkouškám v roce 2020/2021– navýšení počtu opravných termínů

Metodika k dodatku opatření obecné povahy, které upravuje model maturitní zkoušky v roce 2020/2021 rozšířením počtu opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek

Metodika k opatření obecné povahy k maturitním zkouškám v roce 2020/2021

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2021

Podrobnosti ke konání závěrečných zkoušek naleznete v následujících dokumentech. 

Výsledky hodnocení jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky se uvádí na platné tiskopisy dle č. 3/2015 Sb. Předepsaný řádek pro třetí závěrečnou zkoušku, která z rozhodnutí ředitele školy nebyla v souladu s opatřením obecné povahy č.j. MSMT-3258/2021-1 součástí závěrečné zkoušky, se proškrtne jak v části pro název předmětu, tak v části prospěch.

Do protokolu o závěrečné zkoušce se  uvede: „Na základě rozhodnutí ředitele školy v návaznosti na opatření obecné povahy k závěrečným zkouškám č.j.: MSMT-3258/2021-1  se závěrečné zkoušky skládají ze dvou předmětů, a to praktické zkoušky a z písemné/ústní zkoušky.“

Podrobnosti ke konání absolutorií zkoušek naleznete v následujících dokumentech:

Od 8. 6. je stanovena výjimka z nošení ochranných prostředků na zkouškách ve školách tak, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 2 metry, nejsou zkoušející a zkoušení povinni nosit ochranný prostředek (toto se netýká veřejnosti).

Nostrifikační zkoušky 

Nostrifikační zkoušky podle § 108 a § 108a školského zákona lze i nadále konat podle výjimky stanovené krizovým opatřením o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb.

Nostrifikační zkoušky lze konat za účasti nejvýše 10 osob v místnosti.

Pro účast na nostrifikačních zkouškách není povinnost podrobit se testování.

Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2021/2022

Legislativně platné informace o organizaci jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2021/2022 naleznete v souhrnném opatření obecné povahy. Dále MŠMT vydalo informaci k úpravě termínů a časovému schématu JPZ. Veškerá aktuálně platná ustanovení k přijímacím zkouškám naleznete v souhrnné informaci k přijímacímu řízení.

Informace pro základní školy k testování uchazečů o střední vzdělání ve školním roce 2020/2021

Metodika k dodatku opatření obecné povahy, které upravuje model maturitní zkoušky v roce 2020/2021 rozšířením počtu opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek

Dodatek opatření obecné povahy týkající se přijímacích zkoušek (v návaznosti na testování u přijímacích zkoušek)

Dodatek opatření obecné povahy týkající se přijímacích zkoušek (v souvislosti s náhradním termínem a zpětvzetím zápisového lístku). V Dodatku došlo k nesrovnalosti v datu mezi výrokovou částí a odůvodněním. Výroková část stanovuje termín pro možnost omluvy uchazečů o střední vzdělání s maturitní zkouškou, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili dvou řádných termínů jednotné přijímací zkoušky v jedné střední škole, která jim zaslala pozvánku, do 14. května 2021. V odůvodnění je nesprávně uveden termín 17. května 2021. Závazným termínem, který střední školy zveřejní na svých internetových stránkách, je termín z výrokové části, tj. 14. května 2021.

Nově je stanovena povinnost mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví účastníkům přijímacího řízení podrobit se neinvazivnímu testování před přijímací zkouškou. Základní možností je testování provedené ve škole nejvíce 7 dní před přijímací zkouškou. O této povinnosti musí školy uchazeče/žáky informovat. Viz opatření obecné povahy.

Ochrana zdraví ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021

Negativní test pro účely účasti na přijímacích zkouškách dne 3. i 4. května může být označen nejzazším datem 27. 4. Toto platí pro oba tyto termíny (tedy i pro termín 4. května je nejzazší datum 27. 4.), jelikož se uchazeč účastní obou termínů, a proto je platnost negativního testu spočítána tak, aby jeden test platil pro oba termíny. Na 3. 5. samostatně však postačí i test z 26. 4.

Totéž platí u termínů pro přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Čili negativní test pro účely účasti na přijímacích zkouškách dne 5. i 6. května může být označen nejzazším datem 29. 4. Toto platí pro oba tyto termíny (tedy i pro termín 6. května je nejzazší datum 29. 4.). Na 5. 5. samostatně však postačí i test z 28. 4.

Příloha

Od 1. 7. 2021 je zrušena povinnost dokládání negativního testu.

Od 8. 6. je stanovena výjimka z nošení ochranných prostředků na zkouškách ve školách tak, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 2 metry, nejsou zkoušející a zkoušení povinni nosit ochranný prostředek (toto se netýká veřejnosti).

Přijímací zkoušky na vysoké školy ve školním roce 2021/2022

Podmínky přijímacího řízení na vysokou školu

Stanovení podmínek, podoby a termínu přijímacího řízení je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), plně v kompetenci jednotlivých vysokých škol, resp. jejich fakult. (veřejné, soukromé i státní). MŠMT nemá zákonné zmocnění do této oblasti zasahovat, uchazečům o studium proto doporučujeme zejména sledovat webové stránky příslušných vysokých škol a fakult, kde jsou tyto informace pro uchazeče uveřejňovány, a případné dotazy směřovat přímo konkrétním vysokým školám.

Informace o termínu a podmínkách přijímacího řízení na vysokou školu

Informace o termínech a podmínkách přijímacího řízení na vysokou školu naleznete na webové stránce příslušné vysoké školy a fakulty. Uchazečům o studium doporučujeme sledovat tuto část webových stránek průběžně, protože vysoká škola nebo fakulta může, s ohledem na současnou pandemickou situaci, upravit vyhlášené podmínky přijetí ke studiu až 15 dní před konáním přijímacího řízení.

Změna podmínek přijímacího řízení 15 dnů před konáním řízení

Vysoká škola nebo fakulta může upravit vyhlášené podmínky přijetí ke studiu a tuto informaci zveřejnit nejméně 15 dnů před termínem konání řízení. Vysoké školy mohou tyto změny provádět v souladu s Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o využití zvláštních oprávnění veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci, které bylo vydáno v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Zohlednění nekonání nepovinné části maturity (ústní část) při přijímacím řízení

Předměty profilové části maturitní zkoušky přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Vysoké školy musí tuto skutečnost akceptovat při nastavení podmínek přijímacího řízení. Doporučujeme však na webových stránkách příslušné vysoké školy ověřit, zda nebude vysoká škola složení nepovinné části maturitní zkoušky bonifikovat.

Nepovinná část maturitní zkoušky či úřední maturita při přijímacím řízení

Vysoké školy nemají právo požadovat po uchazečích o studium složení nepovinné části maturitní zkoušky nebo neuznat úředně uznanou část maturitní zkoušky. Vysoké školy mohou ale složení této nepovinné části v rámci přijímacího řízení bonifikovat.

Zohlednění posunutých termínů maturit při stanovení termínů přijímacího řízení

Vysoké školy byly ze strany MŠMT o změnách termínů maturitních zkoušek informovány, zároveň byly vyzvány ke zohlednění této skutečnosti při stanovení termínů a podmínek přijímacího řízení. Vysoké školy mohou upravit harmonogram akademického roku, a tedy prodloužit standardní období konání přijímacích zkoušek. V případě kolize termínu maturitní zkoušky a přijímací zkoušky Vám doporučujeme obrátit se na příslušnou vysokou školu nebo fakultu a požádat o možnost vykonat příjímací zkoušku v náhradním termínu. Současně mohou maturanti z roku 2021 vysoké škole doložit doklad o předchozím dosaženém vzdělání až v pozdějším termínu.

Není omezen počet uchazečů na přijímací zkoušce, je však nezbytné splnit podmínku rozestupu minimálně 1,5 metru mezi jednotlivými osobami.

Vrátit se zpátky na začátek

Vzdělávání a zkoušky u žáků vzdělávaných ve škole podle § 38 školského zákona

V případě škol podle § 38 školského zákona je umožněna prezenční výuka těm žákům, kteří odpovídají analogicky žákům příslušných ročníků základních škol.

Vrátit se zpátky na začátek

Zkoušky a vzdělávací akce obecně

Mohou se konat kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, nově bez ohledu na to, zda je složení zkoušky podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti nebo zda jde o vzdělávání podle určitých zákonů. Platí podmínky

a) maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech; v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 25 % kapacity sedících diváků,

b) na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,

c) všichni diváci jsou usazeni (nejde-li o praktickou výuku nebo zkoušku), a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,

d) občerstvení formou bufetu se umožňuje podávat pouze s nabídkou balených jednoporcových, k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet s obsluhou, přičemž se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti.

Mohou se tedy konat všechny vzdělávací akce a zkoušky za výše uvedených podmínek.

Povinnost nošení ochranného prostředku se řídí obecně mimořádným opatřením k povinnému nošení ochranných prostředků.

Vrátit se zpátky na začátek

Zkoušky na vysoké škole nebo škole podle školského zákona

Není omezen počet osob na jednotlivých zkouškách na vysoké škole. Je však nezbytné dodržet rozestup mezi jednotlivými osobami minimálně 1,5 metru. 

Na vyšší odborné škole se mohou konat v počtu max. 50 osob v místnosti (včetně zkoušejících).

Dále mají výjimku mezinárodně uznávané zkoušky konané školami pro žáky a studenty střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře a závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria konané školami pro žáky a studenty střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře za účasti maximálně 50 osob v místnosti (včetně zkoušejících). 

Přijímací zkoušky na střední školu se mohou konat za účasti maximálně 50 osob v místnosti (včetně zkoušejících).

Mohou se dále konat komisionální opravné a komisionální náhradní zkoušky na středních školách a v konzervatořích. Tyto zkoušky nejsou mimořádným opatřením omezeny maximálním počtem účastníků, řídí se běžnou právní úpravou.

Dále se mohou konat i jiné zkoušky (viz heslo „Zkoušky obecně“).

Od 8. 6. je stanovena výjimka z nošení ochranných prostředků na zkouškách na škole nebo vysoké škole tak, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 2 metry, nejsou zkoušející a zkoušení povinni nosit ochranný prostředek (toto se netýká veřejnosti).

Vrátit se zpátky na začátek