informace a FAQ - FAQ nejčastější dotazy

Nejčastější témata týkající se koronaviru a školství.

Aktualizace k 21. 11. 2020: Doplněny informace týkající se omlouvání žáků z rizikových skupin, homogenity tříd a aktualizovány informace týkající se škol určených k péči o děti vybraných profesí, nařízení pro ředitele školy - home office, zkoušek na vysoké škole, roušek, distančního vzdělávání, družin a školních klubů, provozu a používání sportovišť, tělesné výchovy, škol v přírodě a školních výletů, výuky plavání, praxí studentů pedagogických škol, jazykových škol a vzdělávání žáků vzdělávaných na škole v zahraničí, 

Navigace


Jak vyhledávat: V obsahu stránky klikněte na téma, které Vás zajímá, tím se otevřou podrobnosti. Seznam je dle abecedy.
Distanční vzdělávání

Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a se týká všech škol podle školského zákona (MŠ v případě dětí s povinnou školní docházkou, ZŠ - nově tedy i škol a tříd podle §16 odst. 9 školského zákona, SŠ, VOŠ, konzervatoře a státní jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky). Děti a žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání, vyjma žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Ti se zapojují pouze dobrovolně, ale škola musí tuto možnost poskytovat. Distanční způsob vzdělávání je povinný v případech, které stanoví § 184a školského zákona. Tj. v případě, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitel školy nebo zákonný zástupce.

V případech nepředvídaných § 184a však může škola na základě vzájemné dohody poskytovat distanční vzdělávání na dobrovolné bázi.

Ve specifických případech (zejm. není-li možná dálková komunikace) je i přes přechod na distanční vzdělávání možnost osobní konzultace se žákem za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření. Cílem je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám.

Od 18. 11. 2020 je tato konzultace možná na základní škole (1+1+zákonný zástupce) a na střední škole, vyšší odborné škole a konzervatoři (1+1) pro jakéhokoli žáka a studenta. O konzultacích rozhoduje ředitel školy s přihlédnutím ke vzdělávacím potřebám žáka nebo studenta.

Od 25. 11. dále bude tato konzultace možná na základní umělecké škole, jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, vzdělávací instituci poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb. (1+1+zákonný zástupce) a ve střediscích volného času (1+1).

Dále je možné, aby žák nebo zákonný zástupce žáka došel do školy vyzvednout/odevzdat např. pracovní listy, úkoly či ICT techniku nebo naopak, aby zástupce školy tyto prostředky přinesl/vyzvedl v rodině žáka. V jiných případech je intenzivnější kontakt mezi žákem a pedagogickým pracovníkem, s ohledem na omezení volného pohybu osob, zakázán.

Online výuku je možné nahrávat pouze v případě dodržení práva na ochranu osobnosti člověka, které se řídí dle § 81 a násl. občanského zákona. Zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze pouze s jeho souhlasem (resp. se souhlasem zákonného zástupce).

Materiály pro nastavení bezpečného prostředí pro videokonference najdete ZDE.

Vrátit se zpátky na začátek

Družiny a školní kluby

Od 18. 11. 2020 je obnoven provoz družiny na základní škole a základní škole nebo třídě základní školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona za podmínky zachování homogennosti oddělení – tedy že v jednom oddělení budou pouze žáci, kteří spolu chodí také do třídy.

Není tedy možné v rámci školní družiny míchat mezi sebou žáky z různých tříd.

Od 30. 11. s nástupem dalších žáků na základních školy je možné zařazovat žáky do oddělení z jednoho ročníku tam, kde není možnost zachovat neměnnost podle tříd (např. z organizačních nebo personálních důvodů).

Od 25. 11. je možný provoz školních klubů pro žáky, kteří se účastní prezenční výuky tak, že se jí účastní žáci ve skupinách tak, jak jsou zařazeni v neměnné – homogenní - třídě. Z tohoto pravidla není možná výjimka.

Vrátit se zpátky na začátek

Ekonomické informace

V souvislosti s pandemickou situací, která způsobila vysokou nemocnost či karanténu zaměstnanců ve školství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy umožní krajským úřadům ve zcela mimořádném termínu zaslat žádosti o přesun finančních prostředků mezi platy, ostatními osobními náklady, případně ostatními neinvestičními výdaji.

Termín pro odeslání žádostí krajských úřadů na ministerstvo je 7. prosince 2020.

Krajské úřady však mohou školám a školským zařízení stanovit dřívější termín tak, aby byly schopny jejich požadavky zpracovat do termínu stanoveného ministerstvem.

Prosíme však školy a školská zařízení o to, aby se svými žádostmi neotálely a včas informovaly krajské úřady. Krajské úřady průběžně informují ministerstvo, aby bylo možno ze strany ministerstva zajistit všechny potřebné kroky k pokrytí všech požadavků.

Informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k financování škol a školských zařízení v roce 2021 s ohledem na opatření přijatá ve 4. čtvrtletí roku 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 naleznete ZDE

Vrátit se zpátky na začátek

Homogenita tříd

Povinná homogenita tříd neumožňuje dělení žáků do různě kombinovaných skupin, např. pro volitelné semináře, jazykové vzdělávání, odborné předměty atd. Umožňuje však rozdělení třídy na menší skupiny. Princip homogenity má ve 4. a 5. stupni opatření podle systému PES při sestavování rozvrhu absolutní přednost. V případě, že není možné třídu dělit do menších skupin, je možné dočasně vyučovat cizí jazyk ve třídě, kde je více než 24 žáků. V praxi může princip homogenity přinést komplikace, především u závěrečných ročníků. Výjimky nejsou však možné a lze předpokládat, že mnohé školy nebudou mít personální ani časové kapacity rozdělit a organizovat dělenou výuku pro malé skupiny z jedné třídy. Pro takové případy je v pokynech uvedeno, že „pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP/vzdělávacího programu.“ Vzhledem k tomu, že realizace některých oblastí může být v závěrečném ročníku stěžejní, mohou školy pro tyto oblasti žákům/studentům poskytovat distanční studijní oporu, skupinové on-line konzultace a semináře atp.

Vrátit se zpátky na začátek

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění
U chronicky nemocných dětí/žáků/studentů či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje dětem/žákům/studentům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je dítěti/žáku/studentovi umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. Pokud výše uvedené vyplývá z dokumentace, kterou má škola již z dřívější doby k dispozici, nemusí vyžadovat nové lékařské potvrzení o chronickém onemocnění.
Internáty a domovy mládeže

Od 18. 11. 2020 je přerušen jejich provoz pro všechny ubytované, kteří mají jiné bydliště v České republice, s výjimkou žáků a studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, žáků a studentů, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, a žáků, kterým se obnovila prezenční docházka do školy.

Vrátit se zpátky na začátek

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a pomaturitní jazykové vzdělávání 

Ode dne 22. 10. 2020 je zakázáno konat vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě. Není tedy možno konat prezenčně ani pomaturitní jednoleté studium dle vyhlášky č. 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou a zároveň je možné konat zkoušky dle nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu pouze v distanční formě.

Termín státní jazykové zkoušky základní, původně plánovaný na 16. 10. 2020, se s ohledem na krizová opatření nekoná. Nový termín bude upřesněn, jakmile to bude možné.

Od 25. 11. bude možno konat individuální konzultace nebo výuku (1+1+zákonný zástupce) a bude možno konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob.

Vrátit se zpátky na začátek

Mimořádné finance na ICT vybavení
Tyto prostředky jsou určeny pouze pro veřejné základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií. Mateřské školy a střední školy vyjma nižších ročníků víceletých gymnázií tyto speciální prostředky neobdrží. Soukromým a církevním školám se zvýšený objem prostředků projeví ve finančních prostředcích, které obdrží v roce příštím. Při pořizování učebních pomůcek je třeba postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek a podle vnitřních předpisů příslušné organizace. Pokud však zřizovatel nad rámec zákona stanovil organizaci přísnější postup, doporučujeme postup se zřizovatelem konzultovat. Úplné znění vyhlášeného účelového normativu je dostupné ve Věstníku č. 6/2020 na str. 4.
Nařízení pro ředitele školy - home office

Krizové opatření k home office , na které navazuje od 23. 11. toto krizové opatření

Nařizuje se zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště. Dále se doporučuje podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě a omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Vzor dohody o možnosti výkonu přímé pedagogické činnosti z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele

Stanovisko Ministerstva financí k poskytování stravenek pedagogům v době nařízeného distančního vzdělávání.

Vrátit se zpátky na začátek

Omlouvání žáků z rizikových skupin

Zrušením zákazu osobní přítomnosti na vzdělávání se stává docházka pro žáky a studenty povinnou. V případě, že zákonný zástupce z objektivních důvodů (např. soužití s „rizikovou“ osobou) nebude chtít poslat žáka k prezenčnímu vzdělávání, musí žáka z výuky omluvit tak, jak je stanoveno ve školním řádu. Omluvený žák není povinen účastnit se distanční výuky podle § 184a školského zákona a škola není povinna tuto výuka zajišťovat. Doporučujeme se v těchto případech domluvit s ředitelem/kou školy na postupu při výuce žáka – např. forma dobrovolné distanční výuky, možnost individuálních konzultací apod. O omlouvání žáka a individuálních konzultacích rozhoduje ředitel/ka školy.

Vrátit se zpátky na začátek

Poskytování zájmových služeb
Krizovým opatřením vlády je zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb. jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.
Praxe studentů pedagogických škol (SŠ, VOŠ i VŠ) na školách
Praxe (praktické vyučování a příprava) žáků a studentů středních škol a vyšších odborných škol se od 25. 11. obnovuje tak, že je možná přítomnost nejvýše 20 žáků nebo studentů. Praxe studentů vysokých škol vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách není (jako výjimka spolu s medicinskými obory) zakázána a nadále se koná. Může mít i podobu participace na distančním způsobu vzdělání.
Provoz a používání sportovišť
Krizovými opatřeními vlády se zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou mateřských škol, které je mohou nadále používat pro vzdělávání dětí. Tento zákaz se týká také doplňkové činnosti školy či školského zařízení (např. pronájem tělocvičen).

Od 25. 11. je možné provozovat vnitřní sportoviště také v oborech středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programech vysokých škol a oborech základních uměleckých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu, a ve střediscích volného času při činnostech, při kterých je sportovní činnost podstatou zájmového vzdělávání (vždy však pouze, pokud je také umožněna osobní přítomnost žáků, studentů nebo účastníků).

Roušky

V případech týkajících se školství povinnost nosit roušky upravena takto:

 • obecně je povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorech budov s výjimkou
  •  dětí a pedagogických pracovníků v mateřské škole a dětí a osob o ně pečující v dětské skupině,
  • žáků, studentů a pedagogických pracovníků podle školského zákona a studentů a akademických pracovníků podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. hra na dechové nástroje),
  • ubytovaných dětí, žáků nebo studentů při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže,
  • školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a škol zřízených při nich a středisek výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
  • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
  • žáků, studentů a pedagogických pracovníků ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáků přípravného stupně základní školy speciální a žáků oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáků, studentů a pedagogických pracovníků, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
  • osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • strávníků školního stravování v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu.

Případné další výjimky jsou upraveny v tomto mimořádném opatření.

Je dovoleno se pohybovat ve venkovních prostorech bez roušky v místech, které jsou veřejně nepřístupné nebo nejsou v zastavěném území obce (např. les, neveřejný pozemek školy). Důležité je dodržovat odstup min. 2 metry od ostatních osob.

Pouze ochranný štít bez roušky není považován za dostatečnou ochranu proti šíření viru viz stanovisko Státního zdravotního ústavu ZDE. Avšak mimořádné opatření stanovuje výjimku v případě, kdy ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Obecně platí, že ředitel školy nemůže nošení roušky nařizovat dětem/žákům/studentům, kteří tuto povinnost dle výše uvedeného nemají. Ředitel školy může doporučit nošení roušek a komunikovat se zákonnými zástupci, aby takové doporučení podpořili. S jejich souhlasem může nošení roušek vyžadovat (nikoliv však vymáhat výchovnými opatřeními v podobě například třídní důtky atd.). Mohou však nastat specifické situace, kdy je uvnitř školy závazný příkaz ředitele nosit roušku pro děti/žáky/studenty i při absenci povinnosti dle mimořádného opatření krajské hygienické stanice možný a oprávněný. Například, pokud se ředitel školy dozví od krajské hygienické stanice, že byl některý z žáků či zaměstnanců pozitivně testován na COVID-19 a teprve se rozbíhá epidemiologické šetření (takže se vyhodnocuje, s kým ve škole byl žák/zaměstnanec v kontaktu a kdo je potenciálně také ve škole nakažený), je přiměřené po přechodnou dobu, než situaci vyhodnotí krajská hygienická stanice, nařídit nošení roušek všem. V odůvodněných případech může ředitel také nařídit nošení roušek zaměstnancům nad rámec povinností plynoucích z výše uvedeného mimořádného opatření.

V případě, že KHS určí přísnější opatření, uplatní se toto opatření nad rámec výše uvedeného celostátního.

Vrátit se zpátky na začátek

Škola v přírodě, školní výlety a podobné školní akce  
Tyto aktivity jsou zakázány.
Školní jídelny

Provoz školních jídelen není zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí usnesení vlády o přijetí krizového opatření. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry) a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu).

V případě žáků, kteří se účastní prezenční výuky, a zaměstnanců, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti, je možné, aby se stravovali v jídelně. Žáci, kteří se účastní distanční výuky, a zaměstnanci, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, si stravu mohou odebrat pouze výdejním okénkem. Na místě ji konzumovat nesmí.

Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí stejnými pravidly jako provoz restaurací. Více ZDE.

Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách. K upřesnění hygienického provozu školních jídelen dle manuálu dodáváme, že realizaci doporučení na umývání nádobí horkou vodou (60 °C, respektive 85 °C) je nutné vyhodnotit dle místních podmínek. Není nutné zvlášť ohřívat horkou vodu a dostačující je vždy umývání nádobí horkou vodou zajišťovanou v rámci vodovodního řadu.

Výdej jídel strávníkům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem

Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů výdejním okénkem s ohledem na své aktuální podmínky v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům (strávníci), kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Školní jídelny v případě, že je personál školní jídelny v karanténě

Primárně by měl ředitel zajistit, aby byl žákům v rámci hmotného zabezpečení poskytován „dotovaný“ oběd (zajistit chod školní jídelny náhradním personálem atd.). Může však nastat situace, kdy ředitel není z objektivních důvodů schopen zajistit chod školní jídelny s ohledem na personální a technické možnosti a také s ohledem na to, že je stále nutné dbát na protiepidemická opatření. V tom případě doporučujeme, aby ředitel ve spolupráci se zřizovatelem poskytoval žákům oběd alternativním způsobem. Jako nejvhodnější se jeví to, aby přípravu obědu zajistila jiná školní jídelna např. do krabiček. Takto zajištěné obědy žáci konzumovali např. ve třídách či jídelně, pokud by bylo možné zajistit zvýšená hygienická opatření. V případě, že se nepodaří žákům zajistit teplý oběd, je možné zajistit obědy ve formě studených balíčků (to však až v nejkrajnějším případě). Na okraj uvádíme, že žáci mají za každé z uvedených situací nárok na oběd za „dotovanou“ cenu.

Vrátit se zpátky na začátek

Školské poradenské zařízení
Individuální práce s klientem je ve školských poradenských zařízeních nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Nedoporučuje se však po dobu trvání nouzového stavu s ohledem na ochranu zdraví všech zúčastněných vykonávat činnosti skupinové, a to zejména depistáže narušené komunikační schopnosti či testy profesní orientace.
Školské rady

MŠMT vydalo opatření obecné povahy, kterým prodlužuje funkční období členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol. Týká se to těch členů, u nichž by jejich funkční období skončilo v době od 29. 10. 2020 do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. V takovém případě se funkční období prodlužuje tak, že jim skončí uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu.

Za stávající mimořádné situace vyvolané epidemií koronaviru může být pro některé školy obtížné nebo dokonce nemožné zorganizovat volby do školských rad. Není totiž zaručeno, že školy a potenciální voliči do školských rad jsou vybaveni technikou, která by umožnila pořádání voleb komunikačními prostředky na dálku, a že pravidla, která mají nastavena ve volebních řádech, takovou volbu umožňují. Vzhledem k pravomocím a povinnostem školských rad ve správě a řízení škol však není možné připustit, aby z důvodu uplynutí funkčního období v době mimořádné situace, nemohly školské rady fungovat. Opatření najdete ZDE.

Vrátit se zpátky na začátek

Školy určené k péči o děti vybraných profesí

Od 30. 11. bude toto krizové opatření zrušeno, do té doby však platí:

Krizové opatření (ZDE) stanoví způsob určení škol nebo školských zařízení a profese, o jejichž děti bude v těchto školách nebo školských zařízeních postaráno. Organizaci i určování konkrétních škol nebo školských zařízení má na starost kraj (hejtman). Určené školy jsou v provozu dle rozsahu určeného krajem (hejtmanem), a to jak z hlediska časového, tak z hlediska dnů, ve kterých jsou určená zařízení v provozu. Lze určit jejich provoz i na víkend, státní svátek nebo na dny, kdy mají jinak děti a žáci prázdniny. Rozsah určuje kraj (hejtman) podle potřeby v daném místě. Cílem je zabezpečit možnost docházení do zaměstnaní vybraným profesím tak, aby byl zajištěn chod příslušných institucí a zařízení. Určené školy zabezpečují dětem i stravování, které zákonní zástupci nehradí (je zcela bezplatné). Náklady na potraviny nese v tomto případě zřizovatel.

Vláda přijala toto krizové opatření k zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty s.p.,

a  to  bez  ohledu  na  to,  zda  jsou  tyto  děti  dětmi  nebo  žáky  určené  školy  nebo  školského zařízení.

Nově se umožňuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v souladu s § 14 odst. 6 krizového zákona stanovit podle místních potřeb svým nařízením další okruhy zaměstnanců, pro jejichž děti ve věku od 3 do 10 let budou vykonávat nezbytnou péči školy nebo školská zařízení.

Vrátit se zpátky na začátek

Tělesná a hudební výchova

Jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv při vzdělávání. Není zakázána „hodina tělocviku“ – toto platí pro všechny stupně Protiepidemického systému ČR ve školství. Doporučuje se např. procházka venku. Také hodina hudební výchovy není zrušena, ale musí být naplněna jiným obsahem než zpěvem, který je při vzdělávání zakázaný. Zákaz zpěvu a sportovních činností neplatí pro mateřské školy a od 25. 11. dále pro obory středního a vyššího odborného vzdělávání a studijní programy vysokých škol a obory základních uměleckých škol, ve kterých je zpěv nebo sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu, a pro střediska volného času při činnostech, při kterých je zpěv nebo sportovní činnost podstatou zájmového vzdělávání.

Vrátit se zpátky na začátek

Učitel v karanténě
Jak píšeme v manuálu, pokud bude učiteli nařízena karanténa, je možné, aby se dohodl s ředitelem školy na tom, aby vykonával práci z jiného místa; pokud toto možné nebude, je učitel z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci.
Úplata za vzdělávání
Zařízení veřejných zřizovatelů

S ohledem na povinnost vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky poskytovat vzdělávání distančním způsobem se úplata (školné) nevrací.

Ve školní družině se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci.

Ve školním klubu nebo středisku volného času se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci. Úplata se však nevrací, pokud klub nebo středisko umožní nahradit vzdělávání jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním roce. Nahrazení jiným způsobem může být tam, kde to charakter zájmového vzdělávání umožňuje, poskytování zájmového vzdělávání distančním způsobem.

Úplata za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák kvůli organizaci vyučování opakovaně nebude ve škole. Rozhodnutí o způsobu tohoto přiměřeného snížení je v kompetenci ředitele (např. odpočty po dnech, týdnech apod.). Úplata za ubytování na internátě se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován.

V mateřských školách děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (a kterým MŠ povinně poskytuje distanční způsob vzdělávání), úplatu nehradí. V případě mladších dětí stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci, a to i kdyby MŠ dobrovolně těmto mladším dětem poskytovala vzdělávání distančním způsobem.

Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

Zařízení jiných než veřejných zřizovatelů

Úplata u škol a školských zařízení jiných zřizovatelů se vždy řídí smlouvou mezi školou (zřizovatelem) a zákonným zástupcem (případně zletilým žákem či studentem) a zákonnými pravidly, kterými se tato smlouva řídí (typicky občanský zákoník).

Poznámka: problematika úplat byla tam, kde doposud výslovná právní úprava chyběla, doplněna touto vyhláškou.
Výuka plavání
Výuky plavání není možná.
Zkoušky na vysoké škole nebo škole podle školského zákona

Obecně je zakázáno konat zkoušky při vzdělávání ve školách. Výjimku mají vysoké školy za podmínky počtu max. 10 osob. Od 23. 11. mají dále výjimku mezinárodně uznávané zkoušky konané školami pro žáky a studenty střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře a od 25. 11. závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria konané školami pro žáky a studenty střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře.

Jiným zkouškám se obecně věnuje také toto krizové opatření  a od 23. 11. toto krizové opatření.

Vrátit se zpátky na začátek

 Vzdělávání a zkoušky u žáků vzdělávaných ve škole v zahraničí podle § 38 školského zákona

V případě škol podle § 38 školského zákona je umožněna prezenční výuka těm žákům, kteří odpovídají analogicky žákům příslušných ročníků základních škol.

Nadále je zakázáno konat vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě. Platí, že zkoušet žáka lze i distančním způsobem nástroji komunikace na dálku.

Vrátit se zpátky na začátek

Zákaz volného pohybu osob a shlukování

Výsledky jednání vlády: od 22. října 2020 se široce zakazuje volný pohyb osob s výjimkami, mezi kterými je také cesta za účelem zajištění péče o dítě, cest za účelem vzdělávání. Zakazuje se shlukování více než dvou osob (od 23. 11. více než 6 osob) na veřejně přístupných místech s výjimkami, mezi které patří shromáždění dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních (tedy může být pohromadě celá třída). Více je uvedeno v krizovém opatření ZDE a v krizovém opatření od 23. 11. ZDE.

Vrátit se zpátky na začátek

Zákaz vycházení

Zákaz pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob se nevztahuje na děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních. Je tedy možné jít při vzdělávání mimo areál školy pohromadě. Žáci, kterým je umožněna prezenční výuka, jsou také oprávněni účastnit se venkovních činností, je však nezbytné zachovat homogennost skupin. Nařizuje se také zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.

Vrátit se zpátky na začátek