informace a FAQ - FAQ nejčastější dotazy

Nejčastější témata týkající se koronaviru a školství.

co v sekci informace a FAQ najdete:

Aktualizace k 9. 4. 2021, informace jsou platné k 12. 4. 2021: Aktualizována část týkající se prezenčního vzdělávání dětí vybraných profesí.

V případě ostatních dotazů, tj. zejména dotazů týkajících se očkování, rezervačního systému a problémů s přihlašováním, technických a medicinských dotazů, kontaktujte prosím infolinku 1221, která je v provozu každý den od 8 do 19 hodin.


Jak vyhledávat: V obsahu stránky klikněte na téma, které Vás zajímá, v pravé části stránky se Vám zobrazí podrobnosti k danému tématu. Seznamy témat jsou dle abecedy.

Obsah stránky

Ekonomika a školné

Očkování ve školství

Provoz školy, kroužky, praxe, další opatření a nařízení

Výuka

Zdraví, nemoc a karanténa

Zkoušky

Ekonomika a školné

Mimořádné finance na ICT vybavení
Tyto prostředky jsou určeny pouze pro veřejné základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií. Mateřské školy a střední školy vyjma nižších ročníků víceletých gymnázií tyto speciální prostředky neobdrží. Soukromým a církevním školám se zvýšený objem prostředků projeví ve finančních prostředcích, které obdrží v roce příštím. Při pořizování učebních pomůcek je třeba postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek a podle vnitřních předpisů příslušné organizace. Pokud však zřizovatel nad rámec zákona stanovil organizaci přísnější postup, doporučujeme postup se zřizovatelem konzultovat. Úplné znění vyhlášeného účelového normativu je dostupné ve Věstníku č. 6/2020 na str. 4.
Přijetí daru (osobních ochranných pomůcek) příspěvkovou organizací

Dle stanoviska Ministerstva financí přijetí daru - ochranných prostředků - příspěvkovými organizacemi bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele v období vyhlášeného nouzového stavu a přijatých opatření podle krizového zákona sice nebylo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ale s ohledem na objektivní skutečnosti (např. časová tíseň, v mnoha případech možné a případné čekání na udělení písemného souhlasu ze strany zřizovatele by bylo v rozporu s účelem, pro který byly tyto ochranné prostředky poskytnuty, tedy včasné zajištění ochrany zaměstnanců při výkonu zaměstnání), lze učinit závěr, že toto pochybení nemohlo, a to ani potenciálně, mít negativní vliv na hospodaření obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací.

Podrobněji k problematice na webu Ministerstva financí ČR.
Účtování repirátorů a jejich ocenění

V souladu s usnesením vlády č. 124 ze dne 12. února 2021 a č. 187 ze dne 22. února 2021 byly pro pedagogické pracovníky a ostatní zaměstnance škol a školských zařízení poskytnuty z pohotovostních zásob Státní správy hmotných rezerv prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) respirátory třídy FFP 2.

K zajištění jednotného účtování a umožnění dodržení předepsaných způsobů ocenění všemi zúčastněnými účetními jednotkami zasílá nyní MŠMT informaci o svém způsobu účtování i o určení ocenění převzatých respirátorů na úrovni jednotlivých právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení (dále jen „škola“).

Vedle uvedené informace MŠMT také připravilo dva pomocné excelové soubory, ze kterého si škola může vyfiltrovat k vytisknutí "zápis o převzetí repspirátorů":

Všechny soubory jsou také uloženy na podstránce tohoto webu koronavirus.edu.cz/odkazy.

Úplata za vzdělávání

Zařízení veřejných zřizovatelů

S ohledem na povinnost vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky poskytovat vzdělávání distančním způsobem se úplata (školné) nevrací.

Ve školní družině se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci.

Ve školním klubu nebo středisku volného času se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci. Úplata se však nevrací, pokud klub nebo středisko umožní nahradit vzdělávání jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním roce. Nahrazení jiným způsobem může být tam, kde to charakter zájmového vzdělávání umožňuje, poskytování zájmového vzdělávání distančním způsobem.

Úplata za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák kvůli organizaci vyučování opakovaně nebude ve škole. Rozhodnutí o způsobu tohoto přiměřeného snížení je v kompetenci ředitele (např. odpočty po dnech, týdnech apod.). Úplata za ubytování na internátě se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován.

mateřských školách děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (a kterým MŠ povinně poskytuje distanční způsob vzdělávání), úplatu nehradí. V případě mladších dětí stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci, a to i kdyby MŠ dobrovolně těmto mladším dětem poskytovala vzdělávání distančním způsobem.

Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

Zařízení jiných než veřejných zřizovatelů

Úplata u škol a školských zařízení jiných zřizovatelů se vždy řídí smlouvou mezi školou (zřizovatelem) a zákonným zástupcem (případně zletilým žákem či studentem) a zákonnými pravidly, kterými se tato smlouva řídí (typicky občanský zákoník).

Poznámka: problematika úplat byla tam, kde doposud výslovná právní úprava chyběla, doplněna touto vyhláškou.

Vrátit se zpátky na začátek

Očkování ve školství

Jak na očkování ve školách a školských zařízeních

Pokud Vás zajímají základní informace o očkování ve školách a školských zařízení, přejděte na web očkování ve školství s informacemi k očkování. 

V případě, že budete chtít zjistit další odpovědi k očkování ve školách, tak přejděte přímo na stránku FAQ - nejčastější dotazy k očkování.

V případě ostatních dotazů, tj. zejména dotazů týkajících se očkování, rezervačního systému a problémů s přihlašováním, technických a medicinských dotazů, kontaktujte prosím infolinku 1221, která je v provozu každý den od 8 do 19 hodin.

S dalšími dotazy týkajícími se vymezení pracovníků ve školství, na které se očkování vztahuje, a určování prioritních zaměstnanců kontaktujte Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na emailu koronavirus@msmt.cz nebo na telefonních číslech v kontaktech.

Vrátit se zpátky na začátek

Provoz školy, kroužky, praxe, další opatření a nařízení

1. fáze návratu do škol

Návrh první fáze návratu dětí, žáků a studentů do škol zohledňuje primárně vzdělávací a výchovné hledisko. Je tedy navržen tak, aby umožnil návrat co největšího množství dětí, žáků a studentů, u nichž je s ohledem na průběh školního roku další setrvání na distanční výuce nejvíce problematické. Zároveň je potřeba návrat k prezenční výuce samozřejmě vyvážit organizačními a režimovými opatřeními. Jejich cílem je minimalizovat rizika šíření onemocnění COVID-19 ve školách a vytvořit podmínky pro trvalý návrat k prezenčnímu vzdělávání až do konce tohoto školního roku.

Proč rotace na 1. stupních základních škol?

Jednou větou: Protože rotace snižují riziko šíření COVID-19 až o 80 % i bez dalších opatření, a pomáhají tak vytvořit bezpečný a především dlouhodobě udržitelný režim prezenční výuky pro děti, učitele a jejich blízké. Jsou tak nejen zárukou předvídatelného a jasného režimu pro děti na 1. stupni ZŠ, ale umožňují i rychlejší návrat ostatních dětí, především na 2. stupni ZŠ.

Ze vzdělávacího a výchovného pohledu MŠMT považuje za nejvyšší prioritu v první fázi v oblasti základního školství návrat žáků všech ročníků prvního stupně k prezenční výuce. Na základě podnětů a odborných stanovisek epidemiologů a dalších expertů je s ohledem na velikost této skupiny žáků (530 tisíc) nezbytné nastavit rotační princip celých tříd, a to tak, aby v každém týdnu byla ve škole přítomna cca polovina žáků 1. stupně s tím, že každý žák je jeden vyučovací týden ve škole přítomen (5 dní) a následující týden se vzdělává distančním způsobem (5 dní distanční výuky + 4 volné dny). Tento režim snižuje podle modelů šíření COVID-19 ve škole epidemické riziko až o 80 % bez dalších omezení, a vytváří tak mimo jiné bezpečné prostředí pro děti, učitele a jejich blízké tím, že vytváří přirozenou izolaci všech žáků.

MŠMT si uvědomuje, že rotace celých tříd není zejména pro žáky 1. a 2. ročníků ze striktně pedagogického pohledu ideální, je však v tuto chvíli nutná proto, aby se žáci a učitelé mohli vrátit do škol bezpečně a dlouhodobě udržitelně, abychom v co nejkratším sledu mohli následně přistoupit také ke druhé fázi (návrat žáků 2. stupně k rotační prezenční výuce) a v rámci první fáze zohlednit také priority v ostatních segmentech regionálního školství – s ohledem na nutnost citlivě vyvažovat nejenom „zátěž“ samotných budov škol, ale také celkovou mobilitu ve veřejném prostoru. V první fázi tak není možné uvažovat o návratu žádných žáků 2. stupně k prezenční výuce, a to ani v případě těch nejmenších ZŠ, kde to z čistě individuálního pohledu dané školy nemusí působit zcela logicky.

MŠMT je však zároveň připraveno zohlednit specifickou situaci „malých“ základních škol s málopočetnými třídními kolektivy na 1. stupni základních škol. Po konzultaci se zástupci základních škol tak nebude rotace žáků nezbytná v případě těch základních škol, které mají na 1. stupni nejvýše 75 žáků, pokud je 1. stupeň stavebně, provozně i organizačně zcela oddělen od 2. stupně základní školy (a to včetně zařízení školního stravování). Výjimku z rotace tak budou mít nejenom tzv. malotřídky a malé ZŠ pouze s třídami prvního stupně, ale také ty plně organizované ZŠ, v nichž se 1. stupeň „chová“ fakticky jako zcela samostatná prvostupňová škola. Je tomu tak proto, že v těchto školách tvoří děti malé homogenní skupiny do 15 dětí.

Proč ne testování v domácím prostředí žáka?

Jednou větou: Protože testování slouží k ochraně druhých. Musí tak být jisté, že test bude proveden správně a především, že pozitivní test v kolektivu povede k dalším ochranným krokům vůči ostatním spolužákům. Takovou záruku u domácích testů nemáme.

MŠMT pečlivě zvažovalo organizační a logistické nastavení povinného plošného screeningu formou neinvazivních Ag či PCR testů ve vazbě na smysl a účel jeho nastavení (ochrana veřejného zdraví, a to nejenom samotného testovaného žáka, ale i jeho spolužáků, s nimiž byl žák v posledním období ve škole v kontaktu).

Uvedené se promítá i v požadavku epidemiologů směřujícího k tomu, že důsledkem pozitivního výsledku Ag testu konkrétního dítěte, žáka či studenta bude odchod ze školy (přechod na distanční výuku) všech dětí, žáků a studentů, s nimiž byl daný jedinec ve vymezeném období v kontaktu.

Je proto nezbytné zajistit, aby průběh testování byl nastaven spolehlivě a poskytoval validní výsledky.

Z tohoto důvodu není možné (alespoň v počáteční fázi, před evaluací funkčnosti tohoto systému) připustit testování v domácím prostředí dítěte, neboť toto nastavení by mohlo vést jednak k tomu, že

 • test nebude proveden správným způsobem v souladu s pokyny výrobce, a neposkytne tak relevantní výsledek,
 • případný pozitivní výsledek Ag testu nebude rodičem žáka škole oznámen, a požadavek na ochranu veřejného zdraví třetích osob (jeho spolužáků či zaměstnanců školy) tak nebude moci být naplněn.

MŠMT však počítá s tím, že v případě dětí v mateřské škole a žáků 1. a 2. ročníků ZŠ bude moci být zákonný zástupce při testování ve škole přítomen tak, aby mohl být svému dítěti oporou (jak psychickou, tak fyzickou – formou asistence při testování samotném).

Proč ne i mladší děti v MŠ již v první fázi?

Jednou větou: Protože potřebujeme vrátit do škol i děti ve 3.-5. třídě a zároveň zabránit růstu pandemie, musíme v první fázi upřednostnit jen děti s povinností předškolního vzděláváním před nástupem na ZŠ. Pokud to epidemiologická situace dovolí, chtěli bychom mladší děti v MŠ vrátit do škol ve třetí fázi. Zároveň potřebujeme dát mateřským školám čas, aby se na nová režimová opatření adaptovaly.

V první fázi návratu do škol počítá návrh MŠMT s návratem dětí s povinností předškolního vzdělávání k prezenčnímu vzdělávání, a to s ohledem na nutnost dokončení přípravy těchto dětí na hladký přechod k povinné školní docházce.

Analýzy ÚZIS za období předcházející uzavření mateřských škol od 1. 3. ukazují citelný nárůst ohnisek šíření onemocnění COVID-19 právě v mateřských školách (pravděpodobně způsobené chováním nových mutací viru), a to i přes již nastavená režimová opatření.

Z tohoto důvodu je na místě doplnit již nastavená režimová opatření pro následující období i v mateřských školách o povinný plošný screening antigenními či PCR testy (a to alespoň po přechodnou dobu, než se epidemiologická situace ještě významněji zlepší).

S ohledem na zátěž celého systému (včetně mobility ve veřejné hromadné dopravě apod.) považujeme za nezbytné omezit v případě mateřských škol první fázi návratu pouze na děti s povinností předškolního vzdělávání. Uvedené zároveň poskytne mateřským školám možnost adaptace na výše uvedená opatření a také možnost vytvoření menších skupin dětí (do 15), a to jak z prostorového, tak personálního hlediska.

MŠMT samozřejmě i v případě mateřských škol počítá s centrální distribucí neinvazivních Ag testů s odběrem z přední části nosu (a s možnou přítomností zákonného zástupce dítěte u testování ve škole).

Proč zatím nemají prezenční výuku žáci druhého stupně základních škol?

Jednou větou: Školy jako národní prioritu budeme otevírat ve stále nepříznivé epidemické situaci s čerstvou zkušenosti ze zemí, které po nedávném otevření škol zažívají další vlny nárůstu onemocnění COVID-19. Museli jsme upřednostnit nejmenší děti a žáky konající praktickou výuku, kterou lze distančně realizovat jen ve velmi omezené míře. Věříme, že se ukáže, že první fáze otevření škol v navrženém režimu nezpůsobí prudký nárůst případů, a bude tak možné 2. stupeň ZŠ brzy a bezpečně vrátit do škol ve druhé fázi.

Navrhovaná opatření jsou pečlivě provazována s epidemiologickou situací a dosavadními poznatky o šíření viru ve školním prostředí opřenými o odborné studie. Rovněž se významně přihlíží k věku žáků a reálným možnostem distančního vzdělávání. Proto se zapojením žáků do prezenční výuky na 2. stupni základní školy a nižším stupni gymnázia počítá až v druhé etapě. Neznamená to v žádném případě opomenutí těchto žáků a nezohledňování jejich vzdělávacích potřeb. Navržené etapy jsou koncipovány s důrazem na udržitelnost nastaveného systému do konce školního roku.

Nicméně již v první fázi návratu navrhuje MŠMT možnost realizace dobrovolných skupinových konzultací pro max. 6 žáků 2. stupně ZŠ, pokud se jedná o žáky ohrožené školním neúspěchem či žáky 9. ročníků připravující se na přijímací zkoušky ke střednímu vzdělávání.

Jaký bude režim testování dětí, žáků a studentů?

V první fázi se tak bude ve školách testovat 2x týdně neinvazivními antigenními testy, které budou distribuovány z centrální úrovně státu do jednotlivých škol (s odběrem z přední části nosu). Testovat se bude pravidelně v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky výhradně ve škole proto, aby byla nákaza ve třídě co nejdříve odhalena a bylo možné řešit celou třídu jako ohnisko, kdy budou všichni posláni domů a indikováni na test. Účast na testování bude podmínkou přítomnosti dítěte, žáka či studenta na prezenční výuce ve škole.

Testy mají povahu tzv. samotestů, to znamená, že si test provádí sám žák či student pod dohledem zaměstnance školy pověřeného k tomuto ředitelem školy. U dětí v MŠ, mladších žáků 1. stupně ZŠ a žáků se zdravotním postižením však bude připuštěna účast zákonného zástupce při testování (viz výše).

Již v první fázi návratu však MŠMT počítá s tím, že školám bude umožněno nahradit testování antigenními testy 2x týdně testováním neinvazivními PCR testy 1x týdně. Centrálně z úrovně státu však bude pro první fázi návratu školáků zajištěn nákup a distribuce pouze antigenních testů.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Je umožněno konat vzdělávací akce a zkoušky z profesních kvalifikací a jiné zkoušky, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb. a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb. směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), nejde-li  o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) nebo zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Jejich zákaz/povolení se řídí opatřeními v oblasti školství.

Vzdělávací akce se může účastnit maximálně 10 osob. Zkoušky (včetně zkoušek z profesních kvalifikací) je možné konat, pokud je přítomno pouze 10 osob (včetně zkoušejících), a je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnost.

Družiny a školní kluby

Provoz školní družiny nebo školního klubu je možný pouze pro ty děti a žáky, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Zároveň je umožněna osobní přítomnost v družině nebo školním klubu těm dětem a žákům, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníci vybraných profesí, více viz heslo Prezenční vzdělávání dětí vybraných profesí.

Vrátit se zpátky na začátek

Hromadné akce

Zakazují se spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 20 osob, které se konají převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, pokud není stanoveno mimořádným opatřením jinak. Omezení počtu se netýká školních kolektivů při vzdělávání organizovaném školou nebo školským zařízením, které je umožněno mimořádnými opatřeními. Tam se uplatňují pravidla pro velikost třídy či skupiny podle běžných předpisů nebo mimořádných opatření.

Vrátit se zpátky na začátek

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a pomaturitní jazykové vzdělávání 

Není možné konat prezenční výuku. Je však povoleno konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob.

Nově jsou od 12. 4. umožněny individuální konzultace a individuální prezenční výuka (vždy jeden účastník a jeden pedagogický pracovník).

Vrátit se zpátky na začátek

Poskytování zájmového vzdělávání

Prezenční činnost středisek volného času je zakázána s výjimkou individuálních konzultací a individuální prezenční výuky (vždy jeden účastník a jeden pedagogický pracovník).

Pro školní družiny a školní kluby viz heslo Družiny a školní kluby.

Mimořádným opatřením je zakázáno provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

Praxe studentů pedagogických vysokých škol na školách
Praxe studentů vysokých škol vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách není zakázána a je možno ji konat. Může mít i podobu participace na distančním způsobu vzdělání.
Prezenční vzdělávání dětí vybraných profesí

Částečnou náhradou za tzv. určené školy je od 12. 4. je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Postačuje, že jeden zákonný zástupce vykonává uvedenou profesi.

Vzdělávání těchto dětí a žáků probíhá pouze v mateřské škole, školní družině nebo školním klubu, a to v těch, ve kterých jsou oficiálně zapsáni. Není možné, aby například dítě chodilo do jiné mateřské školy, než do které oficiálně chodí.

Tyto děti a žáci podléhají povinnému testování za stejných podmínek, jako je uvedeno v mimořádném opatření k testování žáků ve školách.

V případě těchto dětí není nezbytná homogenita. Pokud však budou zařazeni do skupiny s jinými dětmi a žáky, než jsou děti a žáci zákonných zástupců vybraných profesí, musí tyto děti nebo žáci homogenitu dodržovat (např. děti v mateřské škole jsou zařazeny do skupiny s povinně předškolními dětmi, které musí být v homogenních 15 členných skupinách).

Seznam profesí uvedený v mimořádném opatření schválila vláda. Ta vyhodnotila, jak jsou jednotlivé profese v této chvíli potřebné a jak je vhodné zajistit péči o jejich děti ve všech pracovních dnech. Jedná se o seznam profesí, jejichž děti mohou docházet do mateřské školy nebo školní družiny či klubu. Vymezení pedagogických pracovníků slovy „kteří zajišťují prezenční vzdělávání“ mělo za cíl zúžit skupinu pedagogických pracovníků pouze na ty nejpotřebnější, jelikož se jedná pouze o výjimku z obecného zákazu osobní přítomnosti dětí a žáků na vzdělávání. Nicméně cílem nebylo stanovit „dny v týdnu“ nebo „týdny“, ve kterých může dítě do zařízení docházet. Těmito pedagogickými pracovníky se rozumí ti, kteří při rozvolňování osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů obecně zajišťují prezenční výuku. Čili v případě rotačního systému na 1. stupni může být dítě pedagogického pracovníka, který zajišťuje prezenční výuku, osobně přítomno v mateřské škole, školní družině nebo klubu kontinuálně. Nezkoumá se, jestli má pedagogický pracovník například zkrácený úvazek a vyučuje pouze některý dny v týdnu. Nezkoumá se, ve kterých týdnech pedagogický pracovník nemá prezenční vzdělávání. Dítě může výjimku využít vždy, když se jedná o potomka pedagogického pracovníka, který zajišťuje prezenční výuku, nikoliv pouze ve chvíli, kdy se pedagogický pracovník nachází prezenčně na pracovišti. Takový přístup by navíc kladl absurdní a nepřiměřené požadavky na zjišťování těchto skutečností, které se navíc v čase mohou měnit.

Vrátit se zpátky na začátek

Provoz a používání sportovišť

Provoz sportovišť se řídí tímto mimořádným opatřením.

Obecně je zakázán provoz vnitřních sportovišť a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány a s výjimkou sportovní činnosti škol a vysokých škol, která je krizovým opatřením umožněna.

Dále je také umožněno, aby škola či školské zařízení v rámci své doplňkové činnosti provozovala vnitřní sportoviště za podmínek stanovených opatřením upravujícím provoz sportovišť. Pravidla pro sportovní činnost jako součást vzdělávání na školách a školských zařízeních jsou stále platná (viz kapitola Tělesná a hudební výchova).

Nadále je nutné omezit počet třetích osob vstupujících do budovy školy či školské zařízení na nezbytně nutné případy s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy (doplňkovou činnost doporučujeme provozovat po skončení prezenční výuky).

Provoz škol a školských zařízení od 12. 4. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení naleznete ZDE

V 1. fázi rozvolnění se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

o V mateřských školách

▪ dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí,

▪ dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona.

o V základních školách

▪ dětem v přípravné třídě,

▪ žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,

▪ žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),

▪ dětem v přípravném stupni základní školy speciální,

▪ žákům základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,

▪ na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohroženým školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině.

o Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích

▪ žákům v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá

▪ žákům a studentům na praktickém výcviku v řízení motorových vozidel v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského oprávnění určených skupin součástí vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu nebo školního vzdělávacího programu.

o V základních uměleckých školách, střediscích volného času a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

▪ na individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník),

▪ na individuální prezenční výuce,

o Ve školních družinách a školních klubech dětem a žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.

Ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních se poskytuje ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a žákům a studentům, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření.

Zpěv jako součást vzdělávání je povolen pouze v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti.

Sportovní činnosti jako součást vzdělávání jsou nadále umožněny v mateřské škole a v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých jsou sportovní činnosti stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu.

Vrátit se zpátky na začátek

Školské poradenské zařízení

O uzavření jednotlivých škol a školských zařízení rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví a i podle krizového opatření od 1. 3. 2021 zůstávají ŠPZ otevřena.

Vzhledem ke skutečnosti, že ŠPZ nebyla vládními opatřeními nikdy uzavřena, individuální diagnostika a návštěvy nových klientů mohou probíhat bez omezení, a to za dodržení epidemiologických opatření. I dle krizového opatření k omezení volného pohybu platí výjimka, která se uplatňuje pro cestu rodiče s dítětem do a z ŠPZ. Tato výjimka platí i pro cestu přes hranici okresu.

Stále však platí předchozí doporučení, že individuální práce s klientem je ve ŠPZ nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními. Nedoporučuje se však po dobu trvání nouzového stavu s ohledem na ochranu zdraví všech zúčastněných vykonávat činnosti skupinové, a to zejména depistáže narušené komunikační schopnosti či testy profesní orientace.

V rámci zodpovědné organizace je vhodné, aby i nadále docházelo k maximálnímu omezování sociálních kontaktů v jednotlivých zařízeních a klienti byli objednáváni a vyšetřováni v termínech zohledňujících prostorové podmínky každého konkrétního pracoviště. Stejně tak platí, že pokud odborní pracovníci nemají na daný den objednané klienty (v současné situaci nejsou ani realizovány návštěvy škol), tak mohou, respektive mají, zpracovávat výstupy v rámci home office, samozřejmě na základě dohody zaměstnance se zaměstnavatelem.

Vydání doporučení pomocí online nástrojů

ŠPZ se při své činnosti vedle základních epidemických opatření jinak řídí běžnou právní úpravou (zejm. zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání [školský zákon], ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů), a to i při vydávání zprávy a doporučení. Nicméně tam, kde to daný případ umožňuje, je možné maximálně využít dálkové formy práce s klientem a jeho zákonným zástupcem a také dálkové formy komunikace s dotčenými osobami a se školou nebo školským zařízením. Osobní kontakt tedy je možné minimalizovat jen na nejnutnější situace, kdy nelze komunikovat dálkově.

Vykazování telefonické intervence u nových klientů

U nových klientů je třeba zdůraznit, že je nutné respektovat definici klienta uvedenou ve výkaze Z 23 01: „Klientem se rozumí dítě, žák či student, kterému pedagogicko-psychologická poradna poskytla péči ve sledovaném školním roce a o kterém vede dokumentaci včetně informovaného souhlasu s poskytováním poradenských služeb, a kdy výstupem poradenské péče o klienta je zpráva, doporučení, záznam z reedukace či záznam z intervence dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování školských poradenských služeb ve školách a ŠPZ a v souladu s § 41 a 42 školského zákona,  vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Zákonný zástupce ani pedagogický pracovník školy/školského zařízení sám o sobě klientem není (nevykazuje se v odd. VI, VII, VIII a IX), pokud se však setkání s ním týká jím zastupovaného klienta, jde o přímou speciálně-pedagogickou a/nebo pedagogicko-psychologickou činnost (vykazuje se v odd. III, příp. V).“ Na základě výše uvedeného není možné nového klienta vykázat bez splnění všech podmínek v definici uvedených.

Individuální logopedická intervence

Co se týká individuální logopedické intervence, lze krátce edukovat dítě a zákonného zástupce online přes web kameru, Skype atd. Je třeba ale samozřejmě ověřit, že má klient odpovídající zařízení, co se týká velikosti obrazovky (alespoň tablet), jejího rozlišení a možnost použití mikrofonu.

Doporučení ŠPZ k odkladu školní docházky

Při vyšetření školní zralosti ŠPZ zajistí individuální diagnostiku a vydání doporučení k odkladu povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Toto vyjádření je součástí informačního materiálu k zápisům do ZŠ, zákonným zástupcům je text přístupný na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, takže nebudou mít důvod k obavám.

Ochrana dýchacích cest

Pokud zákonný zástupce nebude mít povinnou ochranu nosu a úst (nyní respirátor), je třeba trvat na tom, aby pracoviště opustil.

Testování pracovníků ŠPZ

Pracovníci ŠPZ, kteří jsou přítomni na pracovišti, mají povinnost vyplývající z mimořádného opatření upravující testování zaměstnanců škol a školských zařízení podrobit se testování ve frekvenci 1x týdně. Více informací naleznete na webových stránkách https://testovani.edu.cz/. Klienti ŠPZ nejsou povinni podrobit se testování, musí však dodržovat mimořádná a hygienická opatření (roušky, rozestupy, dezinfekce atd.).

Vrátit se zpátky na začátek

Školské rady

MŠMT vydalo opatření obecné povahy, kterým prodlužuje funkční období členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol. Týká se to těch členů, u nichž by jejich funkční období skončilo v době od 29. 10. 2020 do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. V takovém případě se funkční období prodlužuje tak, že jim skončí uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu.

Za stávající mimořádné situace vyvolané epidemií koronaviru může být pro některé školy obtížné nebo dokonce nemožné zorganizovat volby do školských rad. Není totiž zaručeno, že školy a potenciální voliči do školských rad jsou vybaveni technikou, která by umožnila pořádání voleb komunikačními prostředky na dálku, a že pravidla, která mají nastavena ve volebních řádech, takovou volbu umožňují. Vzhledem k pravomocím a povinnostem školských rad ve správě a řízení škol však není možné připustit, aby z důvodu uplynutí funkčního období v době mimořádné situace, nemohly školské rady fungovat. Opatření najdete ZDE.

Nouzový stav skončí/skončil 11. 4. 2021. Od této doby počíná běžet lhůta 3 měsíců.

Školní jídelny

Provoz školních jídelen není zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí krizové opatření o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry).

V případě žáků, kteří se účastní prezenční výuky, a zaměstnanců, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti, je možné, aby se stravovali v jídelně. Žáci, kteří se účastní distanční výuky, a zaměstnanci, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, si stravu mohou odebrat pouze výdejním okénkem, není možné stravu konzumovat na místě. V případě, že má se školní jídelnou uzavřenou smlouvu o poskytování školního stravování více škol, mohou se ve školní jídelně stravovat všichni žáci, kteří se účastní prezenční výuky, a zaměstnanci, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti.

Jídelny nebo výdejny školního stravování mateřských škol mají v době omezení provozu mateřských škol obdobný režim, jako mají v základních školách. Obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci dětí odebírat jako jídlo s sebou. Zároveň může zařízení nadále sloužit pro stravování zaměstnanců. Pokud však ze závažných organizačních nebo jiných důvodů není mateřská škola schopna provoz školního stravování zabezpečit, může jej přerušit. V obou případech je potřebné informovat zákonné zástupce.

Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí stejnými pravidly jako provoz restaurací (tedy skrze výdejové okénko).

Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách. K upřesnění hygienického provozu školních jídelen dle manuálu dodáváme, že realizaci doporučení na umývání nádobí horkou vodou (60 °C, respektive 85 °C) je nutné vyhodnotit dle místních podmínek. Není nutné zvlášť ohřívat horkou vodu a dostačující je vždy umývání nádobí horkou vodou zajišťovanou v rámci vodovodního řadu.

Školní jídelny v případě, že je personál školní jídelny v karanténě

Primárně by měl ředitel zajistit, aby byl žákům v rámci hmotného zabezpečení poskytován „dotovaný“ oběd (zajistit chod školní jídelny náhradním personálem atd.). Může však nastat situace, kdy ředitel není z objektivních důvodů schopen zajistit chod školní jídelny s ohledem na personální a technické možnosti a také s ohledem na to, že je stále nutné dbát na protiepidemická opatření. V tom případě doporučujeme, aby ředitel ve spolupráci se zřizovatelem poskytoval žákům oběd alternativním způsobem. Jako nejvhodnější se jeví to, aby přípravu obědu zajistila jiná školní jídelna např. do krabiček. Takto zajištěné obědy by žáci konzumovali např. ve třídách či jídelně, pokud by bylo možné zajistit zvýšená hygienická opatření. V případě, že se nepodaří žákům zajistit teplý oběd, je možné zajistit obědy ve formě studených balíčků (to však až v nejkrajnějším případě). Na okraj uvádíme, že žáci mají za každé z uvedených situací nárok na oběd za „dotovanou“ cenu.

Výuka

Distanční vzdělávání

Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a se týká všech škol podle školského zákona (MŠ v případě dětí s povinnou školní docházkou, ZŠ - nově tedy i škol a tříd podle §16 odst. 9 školského zákona, SŠ, VOŠ, konzervatoře a státní jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky). Děti a žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání, vyjma žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Ti se zapojují pouze dobrovolně, ale škola musí tuto možnost poskytovat. Distanční způsob vzdělávání je povinný v případech, které stanoví § 184a školského zákona. Tj. v případě, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitel školy nebo zákonný zástupce.

V případech nepředvídaných § 184a, kdy je ale prezenční vzdělávání znemožněno objektivními okolnostmi (např. samotný žák v karanténě), však může škola na základě vzájemné dohody poskytovat distanční vzdělávání na dobrovolné bázi.

Ve specifických případech (zejm. není-li možná dálková komunikace) je i přes přechod na distanční vzdělávání možnost osobní konzultace se žákem za dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření. Cílem je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám.

Tato konzultace je možná na základní škole (1+1+zákonný zástupce) a na střední škole, vyšší odborné škole, konzervatoři, základní umělecké škole a středisku volného času (1+1) pro jakéhokoli žáka a studenta. O konzultacích rozhoduje ředitel školy s přihlédnutím ke vzdělávacím potřebám žáka nebo studenta. Individuální konzultace jsou dobrovolné.

Dále je možné, aby žák nebo zákonný zástupce žáka došel do školy vyzvednout/odevzdat např. pracovní listy, úkoly či ICT techniku nebo naopak, aby zástupce školy tyto prostředky přinesl/vyzvedl v rodině žáka. V jiných případech je intenzivnější kontakt mezi žákem a pedagogickým pracovníkem, s ohledem na omezení volného pohybu osob, zakázán.

Online výuku je možné nahrávat pouze v případě dodržení práva na ochranu osobnosti člověka, které se řídí dle § 81 a násl. občanského zákona. Zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze pouze s jeho souhlasem (resp. se souhlasem zákonného zástupce).

Materiály pro nastavení bezpečného prostředí pro videokonference najdete ZDE.

Vrátit se zpátky na začátek

Homogenita tříd

Výjimky nejsou možné a lze předpokládat, že mnohé školy nebudou mít personální ani časové kapacity rozdělit a organizovat dělenou výuku pro malé skupiny z jedné třídy. Pro takové případy je v pokynech uvedeno, že „pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP/vzdělávacího programu.“ Vzhledem k tomu, že realizace některých oblastí může být v závěrečném ročníku stěžejní, mohou školy pro tyto oblasti žákům/studentům poskytovat distanční studijní oporu, skupinové on-line konzultace a semináře atp.

Homogenita není vyžadována v rámci skupinových konzultací.

Homogenita není také vyžadována v případě dětí a žáků vybraných profesí v případě, že jsou ve skupině pouze tito žáci nebo děti.

Vrátit se zpátky na začátek

Individuální konzultace

Individuální konzultace (dále jen „konzultace“) může sloužit jak pro teoretickou, tak pro praktickou složku vzdělávání.

Konzultace jsou povoleny krizovým opatřením a lze je konat za přítomnosti pouze jednoho žáka a jednoho vyučujícího. Při konzultacích je nezbytné dodržovat všechna krizová, mimořádná a hygienická opatření platná v den konzultace.

Konzultace mají sloužit především těm žákům, kteří v distanční výuce zaostávají, nemají dostatečné technické vybavení nebo potřebují látku lépe vysvětlit či zkonzultovat samostatnou práci (např. maturitní práci, samostatnou odbornou práci).

V případě konzultací týkajících se praktického vyučování je umožněno realizovat konzultace ve školních prostorách určených pro výuku praktického vyučování. V takovém případě vyučující například žákovi názorně předvede činnosti vedoucí k správnému osvojení kompetencí a následně je umožněno žákovi si tyto kompetence přímo osvojit.

Konzultace nenahrazují prezenční výuku, teoretickou ani praktickou, a není tedy přípustné, aby v rámci individuálních konzultací fakticky probíhala běžná výuka. Prostřednictvím konzultací nesmí být obcházen zákaz přítomnosti na prezenční výuce.

Není možné, aby byla vyžadována přítomnost žáků na konzultacích, konzultace jsou zcela dobrovolné. Také není možné, aby v rámci konzultací probíhaly zkoušky či jiné testy, smyslem konzultace není hodnocení žáka.

Konzultace probíhá vždy v nezbytném časovém rozsahu.

Konzultace nelze využít za účelem realizace níže uvedených aktivit, pokud jsou součástí školních vzdělávacích programů:

 • praktická příprava žáků za účelem získání řidičských oprávnění (jízdy v autoškole),
 • praktická příprava žáků vedoucí k získání svářečských oprávnění,
 • realizace praktického vyučování pod názvem „konzultace“ na pracovištích zaměstnavatelů.

Vrátit se zpátky na začátek

Praktické vyučování a praktická příprava

Je umožněno prezenčně konat praktické vyučování a praktickou přípravu žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb středních a vyšších odborných škol.

Skupinové konzultace

Na základních školách je povolena skupinová konzultace v maximálním počtu 6 žáků 2. stupně na skupinu. Skupinové konzultace lze využít v případě žáků 2. stupně, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky.

Není nezbytné zachovávat homogenitu jednotlivých skupin.

Je však povinnost testovat žáky, kteří se účastní skupinové konzultace, ve stejné frekvenci, jako je stanoveno mimořádným opatřením pro testování žáků ve školách (např. skupinová konzultace je pouze v úterý – žák se testuje jednou v úterý; skupinová konzultace je v pondělí a ve čtvrtek – žák se testuje dvakrát týdně).

Vrátit se zpátky na začátek

Škola v přírodě, školní výlety a podobné školní akce

Tyto aktivity jsou zakázány.

Vrátit se zpátky na začátek

Tělesná a hudební výchova

Jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv při vzdělávání. Výjimku z tohoto zákazu mají žáci a studenti u oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv nebo sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu. I tam je však zpěv možné provozovat v maximálním počtu 6 žáků nebo studentů v místnosti.

V případě mateřských škol je výjimka ze zákazu sportovní činnosti. Pro ostatní pak platí, že není zakázána „hodina tělocviku“. Doporučuje se např. procházka venku. Také hodina hudební výchovy není zrušena, ale musí být naplněna jiným obsahem než zpěvem, který je při vzdělávání zakázaný. 

Vrátit se zpátky na začátek

Výuka plavání

Výuky plavání není možná.

Zdraví, nemoc a karanténa

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění
U chronicky nemocných dětí/žáků/studentů či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje dětem/žákům/studentům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je dítěti/žáku/studentovi umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. Pokud výše uvedené vyplývá z dokumentace, kterou má škola již z dřívější doby k dispozici, nemusí vyžadovat nové lékařské potvrzení o chronickém onemocnění.

V případě, že dítě/žák/student byli ze vzdělávání z důvodu nemoci dočasně omluveni, není při návratu zpět do školy povinnost předkládat negativní test na koronavirus a ředitel školy není oprávněn negativní test vyžadovat. V případě, že dítěti/žáku/studentovi byla nařízena karanténa, řídí se pravidly uvedenými v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Omlouvání žáků z rizikových skupin

Po zahájení prezenční výuky je docházka dětí opět povinná. Úkolem školy je realizovat protiepidemická opatření, aby pro všechny děti vytvořila co nejbezpečnější prostředí a minimalizovala riziko nákazy. Bude také záležet na zodpovědnosti jednotlivých rodičů a dětí. Při vyhodnocování rizika je vždy třeba zvážit nejenom možné ohrožení zdraví, ale rovněž i přínos prezenční výuky pro dítě, a to jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti psychické pohody. Pokud dítě nebo některý člen společné domácnosti patří do rizikové skupiny, je vhodné řešit situaci individuálně, dle konkrétních okolností. Pokud je prezenční výuka pro žáka nebo rodinu přímo ohrožující, bude se typicky postupovat podle pravidel školního řádu při omlouvání žáků z vyučování. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti distanční vzdělávání dle zákona a v třídní knize bude škola evidovat neúčast dítěte jako omluvenou absenci. Je však vhodné, aby škola poskytla dítěti okolnostem přiměřenou formu studijní opory – např. posílání týdenních plánů, individuální konzultace, možnost připojit se do některých hodin on-line atp.

Výše uvedené platí také v případě, že dítě, žák nebo student se nepodrobí testování, které je stanoveno jako podmínka osobní přítomnosti na prezenční výuce mimořádným opatřením k testování žáků. Takovému dítěti, žákovi nebo studentovi se absence automaticky omlouvá.

Vrátit se zpátky na začátek

Povinné testování ve školách

Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví je upraveno testování žáků  ve školách a testování zaměstnanců škol.

Informace, včetně nejčastějších dotazů k testování ve školách, naleznete na samostatné webové stránce https://testovani.edu.cz/.

Vrátit se zpátky na začátek

Povinné testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena tato povinnost:

Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou nestátní neziskovou organizací a zaměstnávají alespoň 1 osobu, smí nejpozději od 6. dubna 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. II  stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni zajistit pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test podle věty druhé, nejpozději v termínu od 30. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky podle věty první nejpozději k 6. dubnu 2021. Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test podle věty druhé mimo pracoviště zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office).

Za nestátní neziskovou organizaci se dle tohoto opatření rozumí:

a)   spolky a pobočné spolky,

b)   nadace a nadační fondy,

c)   církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví,

d)   obecně prospěšné společnosti,

e)   ústavy.

Nestátní neziskovou organizací ve smyslu tohoto opatření může být i škola nebo školské zařízení, pokud má výše uvedenou právní formu (např. církevní právnická osoba).

Zaměstnanci jsou povinni se testování podrobit. Výjimky jsou stanoveny v daném opatření.

Platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující povinnosti zaměstnanců při testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného laickou osobou prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem naleznete ZDE.

Vrátit se zpátky na začátek

Povinné testování zaměstnanců soukromého zaměstnavatele

Ve smyslu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ve znění změny tohoto opatření a ve znění změny tohoto opatření všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem a zaměstnávají alespoň 250 osob, resp. 50 osob, smí nejpozději od 12. března 2021, resp. do 15. 3. 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. VI opatření stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní.

Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test podle věty druhé nejpozději v termínu od 5. března 2021, resp. od 8. března tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky podle věty první nejpozději k 12. březnu 2021, resp. k 15. březnu 2021.

Tuto povinnost mají také zaměstnavatelé, kteří jsou podnikatelem a zaměstnávají 10 až 49 osob tak, že smí nejpozději do 26. 3. 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. VI opatření stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni zajistit nejpozději od 17. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test podle věty druhé, nejpozději v termínu od 19. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky podle věty první nejpozději k 26. březnu 2021.

Nově dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví i zaměstnavatelé, kteří jsou podnikatelem a zaměstnávají 1 až 9 osob, smí nejpozději od 6. dubna 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. VI stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni zajistit nejpozději od 28. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test podle věty druhé nejpozději v termínu od 30. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky podle věty první nejpozději k 6. dubnu 2021. Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test podle věty druhé mimo pracoviště zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office).

Nově se také tato povinnost vztahuje na osoby samostatně výdělečně činné, kdy je stanovena povinnost takto:

          - Všechny osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky smí nejpozději od 6. dubna 2021 vstupovat na své pracoviště či místo výkonu práce pouze za předpokladu, že podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prováděný laickou osobou, není-li v čl. VI stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní.

Zaměstnanci jsou povinni na výzvu zaměstnavatele testování podstoupit, pokud se nejedná o výjimku podle čl. VI opatření. Totéž platí pro osoby výdělečně činné.

Platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví upravující povinnosti zaměstnanců při testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděného laickou osobou prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem naleznete ZDE. Dané se také vztahuje na osobu samostatně výdělečně činnou.

Vodítko pro to, kdo je a kdo není podnikatelem, poskytují především obecná ustanovení občanského zákoníku. § 420 odst. 1 občanského zákoníku stanoví, že podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. § 421 občanského zákoníku pak dále dodává, že za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku, a má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

Více informací k testování naleznete také na odkazech níže:

Informace k samotestování

Informace k povinnému testování zaměstnanců a jeho pracovněprávním souvislostem

Vrátit se zpátky na začátek

Povinné testování zaměstnanců veřejného zaměstnavatele

Povinné testování zaměstnanců se týká veřejných vysokých škol, ale netýká se škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů – tyto povinnému systému testování zaměstnanců nepodléhají.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3. 2021 stanovuje níže uvedené:

 • veřejný zaměstnavatel, který zaměstnává alespoň 50 osob, smí nejpozději od 17. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele v České republice pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. III mimořádného opatření stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní.
 • zaměstnavatelé (uvedení níže) jsou povinni zajistit nejpozději od 10. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště. Zaměstnavatelé uvedení níže jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele k 17. březnu 2021. 
 • nově je mimořádným opatřením ze dne 18. 3. 2021 stanoveno níže uvedené
  • Veřejný zaměstnavatel, který zaměstnává méně než 50 osob, smí nejpozději od 30. března 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele v České republice pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách zaměstnavatele, které zaměstnavatel určí, preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem, není-li v čl. II stanoveno jinak, a jeho výsledek je negativní. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni zajistit nejpozději od 23. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště. Zaměstnavatelé uvedení ve větě první jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test podle věty druhé tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky podle věty první nejpozději k 30. březnu 2021. Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo prostory zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test podle věty druhé mimo prostory zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office).

Za veřejného zaměstnavatele se dle mimořádného opatření považuje:

a) veřejným zaměstnavatelem

i. zaměstnavatel uvedený v § 303 odst. 1 zákoníku práce, jiná organizační složka státu a územní samosprávný celek,

ii. právnická osoba, k níž stát nebo územní samosprávný celek plní funkci zakladatele nebo zřizovatele, s výjimkou státního podniku a národního podniku, školy nebo školského zařízení podle školského zákona a s výjimkou poskytovatelů sociálních služeb, pro které jsou mimořádným opatřením stanovena zvláštní pravidla testování zaměstnanců,

iii. veřejná vysoká škola,

iv. služební úřad v případě státních zaměstnanců,

v. bezpečnostní sbor v případě příslušníků bezpečnostních sborů a

vi. Armáda České republiky, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž nebo Ministerstvo obrany v případě vojáků z povolání,

b) zaměstnancem také státní zaměstnanec, příslušník bezpečnostního sboru, voják z povolání, soudce a státní zástupce,

c) pracovištěm zaměstnavatele místo určené k plnění pracovních nebo služebních úkolů s výjimkou výkonu práce na dálku (home office).

Mimořádné opatření stanovuje povinnost zaměstnanci se povinnému testování podrobit. Povinné testování se také netýká zaměstnanců, kteří vykonávají svou práci z domova (home office).

Více informací naleznete v uvedeném opatření a v opatření týkajícím se samotestování zaměstnanců:

Mimořádné opatření k povinnému testování zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů a jeho změna

Informace k samotestování

Informace k povinnému testování zaměstnanců a jeho pracovněprávním souvislostem zpracované již k první vlně testování v soukromém sektoru

Průvodce samotestování ve firmách (použitelné také pro veřejného zaměstnavatele)

Vrátit se zpátky na začátek

Roušky

1. Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,

c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

2. Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to:

a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:

i) prodejna,

ii) provozovna služeb,

iii) zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče,

iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

v) mezinárodní letiště,

vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, pokud používají ochranné prostředky uvedené v bodu 1,

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti, s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky uvedené v bodu 1.

Žáci nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

3. Nadále platí, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. V mimořádném opatření sice nejsou výslovně zmíněny v tomto kontextu mateřské školy („aby dítě vidělo na ústa učitele“), ale podle našeho názoru se tato výjimka vztahuje i na ně.

4. Je nařízeno všem zaměstnavatelům vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).

5. V prostředcích veřejné dopravy a v jiných v motorových vozidlech, stejně tak v čekárně/nástupišti mají mladiství od 2 do 15 let povinnost nosit stejný ochranný prostředek, jako je uvedený v bodě 1. Starší osoba musí na těchto místech nosit výlučně respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2).

6. Žákům základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu postačí jako dostatečná ochrana pouze chirurgická rouška.

7.  Povinnost nosit ochranný prostředek (tedy zcela bez ochrany úst a nosu atd.) se nevztahuje dle mimořádného opatření tyto osoby

 • děti do dvou let věku,
 • děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže,
 • děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 • děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • strávníky školního stravování v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu.

Ostatní podmínky pro nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu a další výjimky z této povinnosti stanoví dané mimořádné opatření.

Učitel v karanténě

Jak píšeme v manuálu, pokud bude učiteli nařízena karanténa, je možné, aby se dohodl s ředitelem školy na tom, aby vykonával práci z jiného místa; pokud toto možné nebude, je učitel z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci.

Vrátit se zpátky na začátek

Vstup třetích osob do prostor školy nebo školského zařízení

Krizovým opatřením je omezen vstup třetích osob do prostor školy nebo školského zařízení tak, že vstup třetích osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Za nezbytně nutný případ pokládáme například plnění smluvních závazků školy (např. pronájem tělocvičny), vstup zástupců ČŠI nebo žáků a jejich zákonných zástupců v případě poskytování služeb školským poradenským zařízením.

Ve všech případech je však nutno dbát na omezení kontaktů třetích osob s osobami v prostorách školy (typicky s žáky a pracovníky školy). Organizaci vstupu třetích osob zajišťuje ředitel školy nebo školského zařízení s ohledem na prostorové a materiální podmínky jednotlivých škol.

Vrátit se zpátky na začátek

Zkoušky

Nostrifikační zkoušky 

Nostrifikační zkoušky podle § 108 a § 108a školského zákona lze i nadále konat podle výjimky stanovené krizovým opatřením o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb.

Nostrifikační zkoušky lze konat za účasti nejvýše 10 osob v místnosti.

Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2021/2022

Legislativně platné informace o organizaci jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2021/2022 naleznete v souhrnném opatření obecné povahy. Dále MŠMT vydalo informaci k úpravě termínů a časovému schématu JPZ. Veškerá aktuálně platná ustanovení k přijímacím zkouškám naleznete v souhrnné informaci k přijímacímu řízení.

Nově je stanovena povinnost mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví účastníkům přijímacího řízení podrobit se neinvazivnímu testování před přijímací zkouškou. Základní možností je testování provedené ve škole nejvíce 7 dní před přijímací zkouškou. O této povinnosti musí školy uchazeče/žáky informovat. Viz opatření obecné povahy.

 
Přijímací zkoušky na vysoké školy ve školním roce 2021/2022

Podmínky přijímacího řízení na vysokou školu

Stanovení podmínek, podoby a termínu přijímacího řízení je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), plně v kompetenci jednotlivých vysokých škol, resp. jejich fakult. (veřejné, soukromé i státní). MŠMT nemá zákonné zmocnění do této oblasti zasahovat, uchazečům o studium proto doporučujeme zejména sledovat webové stránky příslušných vysokých škol a fakult, kde jsou tyto informace pro uchazeče uveřejňovány, a případné dotazy směřovat přímo konkrétním vysokým školám.

Informace o termínu a podmínkách přijímacího řízení na vysokou školu

Informace o termínech a podmínkách přijímacího řízení na vysokou školu naleznete na webové stránce příslušné vysoké školy a fakulty. Uchazečům o studium doporučujeme sledovat tuto část webových stránek průběžně, protože vysoká škola nebo fakulta může, s ohledem na současnou pandemickou situaci, upravit vyhlášené podmínky přijetí ke studiu až 15 dní před konáním přijímacího řízení.

Změna podmínek přijímacího řízení 15 dnů před konáním řízení

Vysoká škola nebo fakulta může upravit vyhlášené podmínky přijetí ke studiu a tuto informaci zveřejnit nejméně 15 dnů před termínem konání řízení. Vysoké školy mohou tyto změny provádět v souladu s Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o využití zvláštních oprávnění veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci, které bylo vydáno v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Zohlednění nekonání nepovinné části maturity (ústní část) při přijímacím řízení

Předměty profilové části maturitní zkoušky přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Vysoké školy musí tuto skutečnost akceptovat při nastavení podmínek přijímacího řízení. Doporučujeme však na webových stránkách příslušné vysoké školy ověřit, zda nebude vysoká škola složení nepovinné části maturitní zkoušky bonifikovat.

Nepovinná část maturitní zkoušky či úřední maturita při přijímacím řízení

Vysoké školy nemají právo požadovat po uchazečích o studium složení nepovinné části maturitní zkoušky nebo neuznat úředně uznanou část maturitní zkoušky. Vysoké školy mohou ale složení této nepovinné části v rámci přijímacího řízení bonifikovat.

Zohlednění posunutých termínů maturit při stanovení termínů přijímacího řízení

Vysoké školy byly ze strany MŠMT o změnách termínů maturitních zkoušek informovány, zároveň byly vyzvány ke zohlednění této skutečnosti při stanovení termínů a podmínek přijímacího řízení. Vysoké školy mohou upravit harmonogram akademického roku, a tedy prodloužit standardní období konání přijímacích zkoušek. V případě kolize termínu maturitní zkoušky a přijímací zkoušky Vám doporučujeme obrátit se na příslušnou vysokou školu nebo fakultu a požádat o možnost vykonat příjímací zkoušku v náhradním termínu. Současně mohou maturanti z roku 2021 vysoké škole doložit doklad o předchozím dosaženém vzdělání až v pozdějším termínu.

 
Vzdělávání a zkoušky u žáků vzdělávaných ve škole podle § 38 školského zákona

V případě škol podle § 38 školského zákona je umožněna prezenční výuka těm žákům, kteří odpovídají analogicky žákům příslušných ročníků základních škol (v současné době se to týká 1. stupně základních škol za použití pravidla o rotaci).

Vrátit se zpátky na začátek

Zkoušky a vzdělávací akce obecně

Mimořádným opatřením o omezení maloobchodního prodeje a služeb je při obecném zákazu těchto akcí povolena výjimka pro konání vzdělávací akce a zkoušky z profesních kvalifikací a jiné zkoušky, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), nejde-li  o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský  zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací akce se může účastnit maximálně 10 osob. Zkoušek se může účastnit maximálně 10 osob, je-li ze zákona zkouška veřejná, mohou se jí účastnit další 3 osoby z řad veřejnosti.

Vzdělávací akce, jejichž absolvování nevede k získání kvalifikace pro výkon určité činnosti dle zvláštních právních předpisů, nelze v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví realizovat prezenčním způsobem vůbec, ani v případě dodržení maximálního počtu osob stanoveného pro hromadné akce, neboť pro vzdělávací akce platí zvláštní úprava.

V rámci autoškoly je ale nově povinnost nosit respirátory alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Vrátit se zpátky na začátek

Zkoušky na vysoké škole nebo škole podle školského zákona

Vysoké školy mohou konat zkoušky za podmínky počtu max. 10 osob v místnosti (včetně zkoušejících).

Státní jazykové zkoušky se mohou konat pro max. 10 osob v místnosti. (včetně zkoušejících).

Na vyšší odborné škole se mohou konat v počtu max. 10 osob v místnosti (včetně zkoušejících).

Dále mají výjimku mezinárodně uznávané zkoušky konané školami pro žáky a studenty střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře a závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria konané školami pro žáky a studenty střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře za účasti maximálně 20 osob v místnosti (včetně zkoušejících). 

Přijímací zkoušky se mohou konat za účasti maximálně 20 osob v místnosti (včetně zkoušejících)

Mohou se dále konat komisionální opravné a komisionální náhradní zkoušky na středních školách a v konzervatořích. Tyto zkoušky nejsou mimořádným opatřením omezeny maximálním počtem účastníků, řídí se běžnou právní úpravou.

Dále se mohou konat i jiné zkoušky (viz heslo „Zkoušky obecně“).

Vrátit se zpátky na začátek