informace a FAQ - FAQ nejčastější dotazy

Nejčastější témata týkající se koronaviru a školství.

co v sekci informace a FAQ najdete:

Aktualizováno k 11. 5. 2021, uvedené změny jsou účinné od 17. 5. 2021: Aktualizována část týkající se přijímacích zkoušek na střední školy, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, družin a školních klubů, hromadných akcí, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a pomaturitního jazykového vzdělávání, poskytování zájmového vzdělávání, provozu a používání sportovišť, provozu škol a školských zařízení, školských poradenských zařízení, homogenity tříd, povinného testování ve školách a školských zařízeních, tělesné a hudební výchovy, roušek a zkoušek a vzdělávacích akcí obecně.


Jak vyhledávat: V obsahu stránky klikněte na téma, které Vás zajímá, v pravé části stránky se Vám zobrazí podrobnosti k danému tématu. Seznamy témat jsou dle abecedy.

Obsah stránky

Ekonomika a školné

Očkování ve školství

Provoz školy, kroužky, praxe, další opatření a nařízení

Výuka

Zdraví, nemoc a karanténa

Zkoušky

Ekonomika a školné

Mimořádné finance na ICT vybavení
Tyto prostředky jsou určeny pouze pro veřejné základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií. Mateřské školy a střední školy vyjma nižších ročníků víceletých gymnázií tyto speciální prostředky neobdrží. Soukromým a církevním školám se zvýšený objem prostředků projeví ve finančních prostředcích, které obdrží v roce příštím. Při pořizování učebních pomůcek je třeba postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek a podle vnitřních předpisů příslušné organizace. Pokud však zřizovatel nad rámec zákona stanovil organizaci přísnější postup, doporučujeme postup se zřizovatelem konzultovat. Úplné znění vyhlášeného účelového normativu je dostupné ve Věstníku č. 6/2020 na str. 4.
Přijetí daru (osobních ochranných pomůcek) příspěvkovou organizací

Dle stanoviska Ministerstva financí přijetí daru - ochranných prostředků - příspěvkovými organizacemi bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele v období vyhlášeného nouzového stavu a přijatých opatření podle krizového zákona sice nebylo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ale s ohledem na objektivní skutečnosti (např. časová tíseň, v mnoha případech možné a případné čekání na udělení písemného souhlasu ze strany zřizovatele by bylo v rozporu s účelem, pro který byly tyto ochranné prostředky poskytnuty, tedy včasné zajištění ochrany zaměstnanců při výkonu zaměstnání), lze učinit závěr, že toto pochybení nemohlo, a to ani potenciálně, mít negativní vliv na hospodaření obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací.

Podrobněji k problematice na webu Ministerstva financí ČR.
Účtování respirátorů a roušek a jejich ocenění

V souladu s usnesením vlády č. 124 ze dne 12. února 2021 a č. 187 ze dne 22. února 2021 byly pro pedagogické pracovníky a ostatní zaměstnance škol a školských zařízení poskytnuty z pohotovostních zásob Státní správy hmotných rezerv prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) respirátory třídy FFP 2.

K zajištění jednotného účtování a umožnění dodržení předepsaných způsobů ocenění všemi zúčastněnými účetními jednotkami zasílá nyní MŠMT informaci o svém způsobu účtování i o určení ocenění převzatých respirátorů pro pedagogické pracovníky  na úrovni jednotlivých právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení (dále jen „škola“).

Vedle uvedené informace MŠMT také připravilo dva pomocné excelové soubory, ze kterého si škola může vyfiltrovat k vytisknutí "zápis o převzetí repspirátorů":

Další informace je možno získat o účtování a distribuci roušek pro žáky v následujících souborech:

Všechny soubory jsou také uloženy na podstránce tohoto webu koronavirus.edu.cz/odkazy.

Úplata za vzdělávání

Zařízení veřejných zřizovatelů

S ohledem na povinnost vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky poskytovat vzdělávání distančním způsobem se úplata (školné) nevrací.

Ve školní družině se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci.

Ve školním klubu nebo středisku volného času se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci. Úplata se však nevrací, pokud klub nebo středisko umožní nahradit vzdělávání jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním roce. Nahrazení jiným způsobem může být tam, kde to charakter zájmového vzdělávání umožňuje, poskytování zájmového vzdělávání distančním způsobem.

Úplata za ubytování v domově mládeže se přiměřeně sníží, pokud žák kvůli organizaci vyučování opakovaně nebude ve škole. Rozhodnutí o způsobu tohoto přiměřeného snížení je v kompetenci ředitele (např. odpočty po dnech, týdnech apod.). Úplata za ubytování na internátě se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován.

mateřských školách děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (a kterým MŠ povinně poskytuje distanční způsob vzdělávání), úplatu nehradí. V případě mladších dětí stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu v kalendářním měsíci, a to i kdyby MŠ dobrovolně těmto mladším dětem poskytovala vzdělávání distančním způsobem.

Ředitel má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.

Zařízení jiných než veřejných zřizovatelů

Úplata u škol a školských zařízení jiných zřizovatelů se vždy řídí smlouvou mezi školou (zřizovatelem) a zákonným zástupcem (případně zletilým žákem či studentem) a zákonnými pravidly, kterými se tato smlouva řídí (typicky občanský zákoník).

Poznámka: problematika úplat byla tam, kde doposud výslovná právní úprava chyběla, doplněna touto vyhláškou.

Vrátit se zpátky na začátek

Očkování ve školství

Jak na očkování ve školách a školských zařízeních

Pokud Vás zajímají základní informace o očkování ve školách a školských zařízení, přejděte na web očkování ve školství s informacemi k očkování. 

V případě, že budete chtít zjistit další odpovědi k očkování ve školách, tak přejděte přímo na stránku FAQ - nejčastější dotazy k očkování.

V případě ostatních dotazů, tj. zejména dotazů týkajících se očkování, rezervačního systému a problémů s přihlašováním, technických a medicinských dotazů, kontaktujte prosím infolinku 1221, která je v provozu každý den od 8 do 19 hodin.

S dalšími dotazy týkajícími se vymezení pracovníků ve školství, na které se očkování vztahuje, a určování prioritních zaměstnanců kontaktujte Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na emailu koronavirus@msmt.cz nebo na telefonních číslech v kontaktech.

Vrátit se zpátky na začátek

Očkování cizinců na vysokých školách

Cizí státní příslušníci v České republice mohou být očkováni podle jejich právního statutu. Cizinci, kteří jsou v České republice buď přímo pojištění v systému veřejného zdravotního pojištění, nebo zde mají nárok na tzv. plnou péči anebo na tzv. nezbytnou péči, se mohou nyní registrovat k očkování pomocí čísla pojištěnce, které získávají od českých zdravotních pojišťoven.

U dalších skupin cizinců, kteří jsou občany třetích zemí a nemají v ČR dlouhodobý pobyt, je technické řešení jejich registrace k očkování i samotné provedení očkování předmětem jednání na mezinárodní úrovni. O řešení budeme informovat.

1.

Cizí státní příslušníci pojištění v českém systému veřejného zdravotního pojištění

Registrace pomocí čísla pojištěnce, které cizinci získávají od českých zdravotních pojišťoven

2.

Cizinci bydlící v ČR pojištěni v jiném členském státě, kteří mají nárok na tzv. plnou péči

Registrace pomocí čísla pojištěnce, které cizinci získávají od českých zdravotních pojišťoven

3.

Cizinci pojištění v jiném členském státě, kteří mají nárok na nezbytnou péči

Registrace pomocí čísla pojištěnce, které cizinci získávají od českých zdravotních pojišťoven. Osoba musí provést tzv. výpomocnou registraci u některé z českých pojišťoven. Úkon je jednoduchý a rychlý, pojišťovna osoby registruje obratem.

4.

Cizinci ze třetích zemí, kteří mají v ČR dlouhodobý pobyt, nemají nárok na vstup do veřejného zdravotního pojištění, ale mají povinnost mít uzavřeno komerční pojištění

Způsob registrace je v řešení, jedna z možností je registrace pomocí kódu od komerční pojišťovny

5.

Diplomaté, velvyslanci, pracovníci ambasád, kteří nejsou občany ČR

Způsob registrace je v řešení, jedna z možností je registrace pomocí jedinečného kódu.

Vrátit se zpátky na začátek

Očkování zaměstnanců na DPČ, DPP a neakademických pracovníků vysokých škol

Prioritní začlenění akademických pracovníků je dáno nezbytností zabezpečení výuky a snahy o maximální ochranu jak vyučujících, tak studenů. MŠMT si je vědomo, že na vysokých školách výuku zajišťuje či se na ní podílí v nezbytné míře i řada zaměstnanců, kteří nemají formálně status akademického pracovníka. V logice prioritizace je na ně třeba pamatovat. Nicméně strategie, jakou pro vnitřní prioritizaci zvolí vysoká škola, je odpovědností jejího vedení. MŠMT ve svém dopise jasně uvedlo, jak si představuje základní skupiny, které mají jít přednostně, tedy

- ty akademické pracovníky, kteří se podílejí na výuce, která je nyní umožněna, či bude umožněna v dalším balíčku rozvolnění a

- ty akademické pracovníky, kteří nemají jinou možnost, jak se k očkování registrovat.

Vzhledem k různým režimům na vysokých školách a jejich personálnímu zabezpečení MŠMT rozumí, pokud se vedení vysoké školy rozhodne registraci umožnit v určitých vlnách, resp. pokud zavede režim přednostního udělování kódu pro kmenové zaměstnance a posléze i externistům. Vždy je třeba zohlednit povahu a zabezpečení výuky té dané školy.

Prioritu v očkování mají pouze pracovníci vysokých škol, kteří již zajišťují nebo v nadcházejících týdnech budou zajišťovat prezenční výuku pro studenty vysokých škol. Současně je třeba zdůraznit, že podle informací Ministerstva zdravotnictví se očekává další zrychlování postupu vakcinace dle věkových skupin, takže očkování proti onemocnění covid-19 by v brzké době mělo být dostupné co nejširšímu okruhu zájemců.

Vrátit se zpátky na začátek

Provoz školy, kroužky, praxe, další opatření a nařízení

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Je umožněno konat vzdělávací akce a zkoušky z profesních kvalifikací a jiné zkoušky, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., akreditovaných kvalifikačních kurzů podle zákona č. 96/2004 Sb. a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb. směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), nejde-li  o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) nebo zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). Jejich zákaz/povolení se řídí opatřeními v oblasti školství.

Vzdělávací akce, jejichž absolvování nevede k získání kvalifikace pro výkon určité činnosti dle zvláštních právních předpisů, nelze v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví realizovat prezenčním způsobem vůbec, ani v případě dodržení maximálního počtu osob stanoveného pro hromadné akce, neboť pro vzdělávací akce platí zvláštní úprava.

Praxe je možné realizovat v případě kvalifikačních a specializačních studií akreditovaných v systému DVPP, jejichž konání je umožněno mimořádným opatřením. Osoby realizující praxi mohou vstupovat do budovy školy, v případě, že se nejedná o zaměstnance školy, neuplatní se na ně povinnost testovaní podle mimořádného opatření k testování zaměstnanců škol. V případě, že ředitel školy nemá povinnost vpustit danou osobu do budovy školy, je možné, aby podmínil vstup této osoby do budovy školy negativním testem na přítomnost koronaviru.

Vzdělávací akce se může účastnit maximálně 10 osob. Zkoušky (včetně zkoušek z profesních kvalifikací) je možné konat, pokud je přítomno pouze 10 osob (včetně zkoušejících), a je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnost.

Vzdělávací akce se od 17. 5. 2021 řídí tímto mimořádným opatřením

Od 17. 5. 2021 se mohou konat ve vnějších a vnitřních prostorách kongresy, vzdělávací akce včetně praxe a zkoušky v prezenční formě, nově bez ohledu na to, zda je složení zkoušky podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti nebo zda jde o vzdělávání podle určitých zákonů. Platí podmínky, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou se dále účastnit další 3 osoby z řad veřejnosti. 

Všechny přítomné osoby použijí po celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) a jsou usazeni tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo.

Všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Všechny přítomné osoby po celou dobu konání akce používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.

Všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo.

Opatření k možnosti změny prezenční formy programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zůstává nadále v účinnosti, a to do 30. 6. 2021.

Dětské tábory

Konání dětských táborů v tuto chvíli není povoleno. Jejich povolení bude záležet na aktuální epidemiologické situaci.

Vrátit se zpátky na začátek

Družiny a školní kluby

Od 17. 5. je provoz družiny i školního klubu  v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin. Při organizaci vzdělávání a školských služeb však doporučujeme i nadále omezit kontakty mezi dětmi a žáky z různých tříd a skupin tam, kde to je možné.

Vrátit se zpátky na začátek

Hromadné akce

Zakazují se spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby, pokud není stanoveno mimořádným opatřením jinak. Omezení počtu se netýká školních kolektivů při vzdělávání organizovaném školou nebo školským zařízením, které je umožněno mimořádnými opatřeními. Tam se uplatňují pravidla pro velikost třídy či skupiny podle běžných předpisů nebo mimořádných opatření.

Hromadné akce se od 17. 5. řídí tímto mimořádným opatřením.

Od 17. 5. se mohou konat spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě s účastí ve stejný čas nejvýše 2 osoby bez dalších podmínek.

Akce s účastí ve stejný čas nejvýše 10 osob (pokud se akce koná ve vnitřních prostorech), nebo 50 osob (pokud se akce koná výhradně ve vnějších prostorech) se mohou konat za podmínek:

Všechny přítomné osoby po celou dobu konání akce používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.

Všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Vrátit se zpátky na začátek

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a pomaturitní jazykové vzdělávání 

Je povoleno konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob.

Jsou umožněny individuální konzultace a individuální prezenční výuka (vždy jeden účastník a jeden pedagogický pracovník).

Vrátit se zpátky na začátek

Poskytování zájmového vzdělávání

Prezenční činnost středisek volného času je zakázána s výjimkou individuálních konzultací a individuální prezenční výuky (vždy jeden účastník a jeden pedagogický pracovník).

Pro školní družiny a školní kluby viz heslo Družiny a školní kluby.

Mimořádné opatření upravuje organizované volnočasové aktivity (zájmové činnosti) tak, že je zakázán provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let včetně péče o ně, tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou

 • je možné poskytování služby v domácnosti uživatele služby,
 • je možný provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby,
  • osoby, které se účastní těchto aktivit nejsou povinny podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.),
 • je možný provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnějších prostorech za přítomnosti více osob než 3 osob, nejvýše však 30 osob ve skupině, při dodržení podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy bez využití vnitřních prostor (šatny apod.); subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování služeb vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;
 • účastník s výjimkou dítěte do 6 let věku, které nemusí níže uvedené dokládat, před zahájením poskytování služeb:
  • prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/19 daného mimořádného opatření, tj.
   • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
   • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
   • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
   • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
   • přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19, nebo
  • prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • podstoupí preventivní antigenní test (pozn.: myšleno jednorázově na místě před aktivitou, přičemž organizátor nemá povinnost testy poskytovat) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle výše uvedených bodů, resp. v případě kdy účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast.

Od 10. 5. je možné za těchto podmínek poskytovat volnočasové aktivity po celém území ČR

Provoz a používání sportovišť

Provoz sportovišť se od 10. 5. se řídí tímto mimořádným opatřením.

Obecně je zakázán provoz vnitřních sportovišť a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány a s výjimkou sportovní činnosti škol a vysokých škol, která je krizovým opatřením umožněna.

Dále je také umožněno, aby škola či školské zařízení v rámci své doplňkové činnosti provozovala vnitřní sportoviště za podmínek stanovených opatřením upravujícím provoz sportovišť. Pravidla pro sportovní činnost jako součást vzdělávání na školách a školských zařízeních jsou stále platná (viz kapitola Tělesná a hudební výchova).

Nadále je nutné omezit počet třetích osob vstupujících do budovy školy či školské zařízení na nezbytně nutné případy s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy (doplňkovou činnost doporučujeme provozovat po skončení prezenční výuky).

Od 10. 5. je možné konat sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy v celé ČR, mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.). Další podmínky jsou uvedeny v daném opatření. Tyto podmínky se nevztahují na sportovní činnosti ve školách, které upravuje mimořádné opatření pro oblast školství.

Provoz sportovišť se od 17. 5. řídí tímto mimořádným opatřením

Omezení pro venkovní i vnitřní sportoviště neplatí pro sportovní činnost ve školách, školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná opatření umožňují, a pro sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány.

Od 17. 5. je možný provoz a používání venkovních sportovišť s omezením, že se zakazuje přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorech venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.).

Od 17. 5. je možný provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center, a umožňuje se sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy na sportovištích ve vnitřních prostorech staveb za podmínek:

Provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti, více než 2 osoby ve skupině a více než 10 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, která je přístupná veřejnosti, s tím, že návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry; přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., se zakazuje.

Všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Od 17. 5. je možné konat sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy v celé ČR na vnitřních sportovištích za podmínek uvedených výše a na venkovních sportovištích za podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.). Další podmínky jsou uvedeny v daném opatření.

Provoz škol a školských zařízení

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. 5. 2021 naleznete ZDE

Informace k provozu škol a školských zařízení od 10. 5. 2021 naleznete ZDE

Informace k provozu škol a školských zařízení od 4. 5. 2021 naleznete ZDE

Informace k provozu škol a školských zařízení od 26. 4. 2021 naleznete ZDE

Informace k provozu škol a školských zařízení od 19. 4. naleznete ZDE

Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. 4. naleznete ZDE

Osobní přítomnost na vzdělávání se umožňuje:

 • V mateřských školách
  • Od 17. 5. se v provozu mateřských škol nic nemění a nadále se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání všem dětem v mateřské škole ve věch krajích bez nutnosti podrobovat se testování, pracovníci mateřských škol jsou povinni testovat se jednou týdně.
  • Děti v mateřské škole jsou nadále vyjmuty z povinnosti nosit ochranný prostředek.
 • V základních školách
  • dětem v přípravné třídě,
  • žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
  • žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
  • dětem v přípravném stupni základní školy speciální,
  • žákům základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
  • na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohroženým školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině.
  • je umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit) ve všech krajích.
 • od 17. 5. se nově
  • umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a rovněž osobní přítomnost dětí v přípravné třídě a přípravném stupni základní školy speciální bez rotací; povinnost testování a nošení ochranných prostředků nadále zůstává,
  • v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace; v ostatních krajích pokračuje rotace tříd 2. stupně; povinnost nošení ochranných prostředků a povinnost testování nadále zůstává s případnými odlišnostmi v její frekvenci v jednotlivých krajích (viz odkazy pod heslem Povinné testování ve školách a školských zařízeních)
  • na území celé České republiky ruší povinnost homogenních tříd a skupin, při organizaci vzdělávání a školských služeb však doporučujeme i nadále omezit kontakty mezi dětmi, žáky a studenty z různých tříd a skupin tam, kde to je možné.
 • Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích
  • žákům v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
  • žákům a studentům na praktickém výcviku v řízení motorových vozidel v rámci jejich odborné přípravy v oborech vzdělávání, u kterých je získání řidičského oprávnění určených skupin součástí vzdělávání podle Rámcového vzdělávacího programu nebo školního vzdělávacího programu,
  • je povoleno praktické vyučování a praktická příprava všech ročníků bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině,
  • jsou povoleny skupinové konzultace pro žáky posledních ročníků středních škol a žáky čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáky ohrožené školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině. Dále jsou povoleny skupinové konzultace pro studenty posledních ročníků vyšších odborných škol nebo studenty vyšších odborných škol ohrožené školním neúspěchem z jiných ročníků ve skupině po maximálně 6 studentech. Více viz heslo Skupinové konzultace na SŠ a v konzervatořích a VOŠ.
  • je umožněna osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit) ve všech krajích.
  • od 17.5. se v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře bez rotace; v ostatních krajích pokračuje rotace tříd nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře,
  • na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin, při organizaci vzdělávání a školských služeb však doporučujeme i nadále omezit kontakty mezi dětmi, žáky a studenty z různých tříd a skupin tam, kde to je možné,
  • povinnost testování a nošení ochranných prostředků nadále zůstává.
 • V jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
  • na individuálních konzultacích (jeden žák a jeden pedagogický pracovník),
  • na individuální prezenční výuce,
 • V základních uměleckých školách, střediscích volného čas
  • ve všech krajích se upravuje provoz ZUŠ a SVČ tak, že:
   • se umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce nebo vzdělávání bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků/účastníků v jedné skupině
    • žáci/účastníci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus apod.) a nevztahuje se na ně podmínka plochy 15m2,
   • se umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 30 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za níže uvedených podmínek.
    • žáci/účastníci těchto konzultací nebo výuky podléhají povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá povinnost provádět základní umělecká škola), s výjimkou dítěte do 6 let věku, které není povinno testovat se či dokládat obdobné skutečnosti. Způsob dokládání ze strany žáka je uveden níže.
  • Doposud (i nadále) je možné konat v celé České republice výuku/vzdělávání nebo konzultace prezenčně 1+1.
  • Nadále je povolen zpěv jako vzdělávací aktivita v oborech základního uměleckého vzdělávání, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího programu, za přítomnosti takového počtu osob, jaký dovoluje mimořádné opatření.
  • Od 17.5. se na provozu ZUŠ a SVČ nic nemění.
 • Ve školních družinách a školních klubech dětem a žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.

Od 17. 5. je provoz družiny i školního klubu v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin. Při organizaci vzdělávání a školských služeb však doporučujeme i nadále omezit kontakty mezi dětmi a žáky z různých tříd a skupin tam, kde to je možné.

Ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních se poskytuje ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a žákům a studentům, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření.

Zpěv jako součást vzdělávání je povolen pouze v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů v místnosti. Nově je také umožněn zpěv jako vzdělávací aktivita v oborech základního uměleckého vzdělávání, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího programu, za přítomnosti takového počtu osob, jaký dovoluje mimořádné opatření.

Sportovní činnosti jako součást vzdělávání jsou nadále umožněny v mateřské škole a v případě oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých jsou sportovní činnosti stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu.

MŠMT informuje, že v současné době se na organizování sportovní činnosti ve školách uplatní obecně platná mimořádná opatření aplikovaná ve školství (sportování pouze venku, povinnost pravidelného testování ve školách), jinak není organizování sportovní činnosti ve školách a školských zařízeních zvlášť upraveno.

Umožňuje se sportovní činnost při vzdělávání ve vnějších prostorech, umožňují-li jiná omezení osobní přítomnost na vzdělávání a za podmínek podle mimořádného opatření upravujícího organizování sportovní činnosti ve všech krajích.

I při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd. Od 17. 5. však již není nezbytné dodržovat homogenitu tříd, homogenita je však doporučená s ohledem na možnosti dané školy.

Vrátit se zpátky na začátek

Školské poradenské zařízení

Stále platí předchozí doporučení, že práce s klientem je ve ŠPZ nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.

V rámci zodpovědné organizace je vhodné, aby i nadále docházelo k maximálnímu omezování sociálních kontaktů v jednotlivých zařízeních a klienti byli objednáváni a vyšetřováni v termínech zohledňujících prostorové podmínky každého konkrétního pracoviště.

Vydání doporučení pomocí online nástrojů

ŠPZ se při své činnosti vedle základních epidemických opatření jinak řídí běžnou právní úpravou (zejm. zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání [školský zákon], ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů), a to i při vydávání zprávy a doporučení. Nicméně tam, kde to daný případ umožňuje, je možné maximálně využít dálkové formy práce s klientem a jeho zákonným zástupcem a také dálkové formy komunikace s dotčenými osobami a se školou nebo školským zařízením. Osobní kontakt tedy je možné minimalizovat jen na nejnutnější situace, kdy nelze komunikovat dálkově.

Vykazování telefonické intervence u nových klientů

U nových klientů je třeba zdůraznit, že je nutné respektovat definici klienta uvedenou ve výkaze Z 23 01: „Klientem se rozumí dítě, žák či student, kterému pedagogicko-psychologická poradna poskytla péči ve sledovaném školním roce a o kterém vede dokumentaci včetně informovaného souhlasu s poskytováním poradenských služeb, a kdy výstupem poradenské péče o klienta je zpráva, doporučení, záznam z reedukace či záznam z intervence dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování školských poradenských služeb ve školách a ŠPZ a v souladu s § 41 a 42 školského zákona,  vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Zákonný zástupce ani pedagogický pracovník školy/školského zařízení sám o sobě klientem není (nevykazuje se v odd. VI, VII, VIII a IX), pokud se však setkání s ním týká jím zastupovaného klienta, jde o přímou speciálně-pedagogickou a/nebo pedagogicko-psychologickou činnost (vykazuje se v odd. III, příp. V).“ Na základě výše uvedeného není možné nového klienta vykázat bez splnění všech podmínek v definici uvedených.

Individuální logopedická intervence

Co se týká individuální logopedické intervence, lze krátce edukovat dítě a zákonného zástupce online přes web kameru, Skype atd. Je třeba ale samozřejmě ověřit, že má klient odpovídající zařízení, co se týká velikosti obrazovky (alespoň tablet), jejího rozlišení a možnost použití mikrofonu.

Doporučení ŠPZ k odkladu školní docházky

Při vyšetření školní zralosti ŠPZ zajistí individuální diagnostiku a vydání doporučení k odkladu povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Toto vyjádření je součástí informačního materiálu k zápisům do ZŠ, zákonným zástupcům je text přístupný na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, takže nebudou mít důvod k obavám.

Ochrana dýchacích cest

Pokud zákonný zástupce nebude mít povinnou ochranu nosu a úst (nyní respirátor), je třeba trvat na tom, aby pracoviště opustil.

Testování pracovníků ŠPZ

Pracovníci ŠPZ, kteří jsou přítomni na pracovišti, mají povinnost vyplývající z mimořádného opatření upravující testování zaměstnanců škol a školských zařízení podrobit se testování ve frekvenci 1x týdně. Více informací naleznete na webových stránkách https://testovani.edu.cz/. Klienti ŠPZ nejsou povinni podrobit se testování, musí však dodržovat mimořádná a hygienická opatření (roušky, rozestupy, dezinfekce atd.).

Vrátit se zpátky na začátek

Školské rady

MŠMT vydalo opatření obecné povahy, kterým prodlužuje funkční období členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol. Týká se to těch členů, u nichž by jejich funkční období skončilo v době od 29. 10. 2020 do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. V takovém případě se funkční období prodlužuje tak, že jim skončí uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu.

Za stávající mimořádné situace vyvolané epidemií koronaviru může být pro některé školy obtížné nebo dokonce nemožné zorganizovat volby do školských rad. Není totiž zaručeno, že školy a potenciální voliči do školských rad jsou vybaveni technikou, která by umožnila pořádání voleb komunikačními prostředky na dálku, a že pravidla, která mají nastavena ve volebních řádech, takovou volbu umožňují. Vzhledem k pravomocím a povinnostem školských rad ve správě a řízení škol však není možné připustit, aby z důvodu uplynutí funkčního období v době mimořádné situace, nemohly školské rady fungovat. Opatření najdete ZDE.

Nouzový stav skončil 11. 4. 2021. Od této doby počíná běžet lhůta 3 měsíců.

Školní jídelny

Provoz školních jídelen není zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí krizové opatření o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry).

V případě žáků, kteří se účastní prezenční výuky, a zaměstnanců, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti, je možné, aby se stravovali v jídelně. Žáci, kteří se účastní distanční výuky, a zaměstnanci, kteří práci nevykonávají osobně na pracovišti, si stravu mohou odebrat pouze výdejním okénkem, není možné stravu konzumovat na místě. V případě, že má se školní jídelnou uzavřenou smlouvu o poskytování školního stravování více škol, mohou se ve školní jídelně stravovat všichni žáci, kteří se účastní prezenční výuky, a zaměstnanci, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti.

Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí stejnými pravidly jako provoz restaurací (tedy skrze výdejové okénko).

Samozřejmě stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách. K upřesnění hygienického provozu školních jídelen dle manuálu dodáváme, že realizaci doporučení na umývání nádobí horkou vodou (60 °C, respektive 85 °C) je nutné vyhodnotit dle místních podmínek. Není nutné zvlášť ohřívat horkou vodu a dostačující je vždy umývání nádobí horkou vodou zajišťovanou v rámci vodovodního řadu.

Školní jídelny v případě, že je personál školní jídelny v karanténě

Primárně by měl ředitel zajistit, aby byl žákům v rámci hmotného zabezpečení poskytován „dotovaný“ oběd (zajistit chod školní jídelny náhradním personálem atd.). Může však nastat situace, kdy ředitel není z objektivních důvodů schopen zajistit chod školní jídelny s ohledem na personální a technické možnosti a také s ohledem na to, že je stále nutné dbát na protiepidemická opatření. V tom případě doporučujeme, aby ředitel ve spolupráci se zřizovatelem poskytoval žákům oběd alternativním způsobem. Jako nejvhodnější se jeví to, aby přípravu obědu zajistila jiná školní jídelna např. do krabiček. Takto zajištěné obědy by žáci konzumovali např. ve třídách či jídelně, pokud by bylo možné zajistit zvýšená hygienická opatření. V případě, že se nepodaří žákům zajistit teplý oběd, je možné zajistit obědy ve formě studených balíčků (to však až v nejkrajnějším případě). Na okraj uvádíme, že žáci mají za každé z uvedených situací nárok na oběd za „dotovanou“ cenu.

Výuka

Distanční vzdělávání

Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a se týká všech škol podle školského zákona (MŠ v případě dětí s povinnou školní docházkou, ZŠ - nově tedy i škol a tříd podle §16 odst. 9 školského zákona, SŠ, VOŠ, konzervatoře a státní jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky). Děti a žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání, vyjma žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Ti se zapojují pouze dobrovolně, ale škola musí tuto možnost poskytovat. Distanční způsob vzdělávání je povinný v případech, které stanoví § 184a školského zákona. Tj. v případě, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitel školy nebo zákonný zástupce.

V případech nepředvídaných § 184a, kdy je ale prezenční vzdělávání znemožněno objektivními okolnostmi (např. samotný žák v karanténě), však může škola na základě vzájemné dohody poskytovat distanční vzdělávání na dobrovolné bázi.

Online výuku je možné nahrávat pouze v případě dodržení práva na ochranu osobnosti člověka, které se řídí dle § 81 a násl. občanského zákona. Zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze pouze s jeho souhlasem (resp. se souhlasem zákonného zástupce).

Materiály pro nastavení bezpečného prostředí pro videokonference najdete ZDE.

Vrátit se zpátky na začátek

Homogenita tříd

Výjimky nejsou možné a lze předpokládat, že mnohé školy nebudou mít personální ani časové kapacity rozdělit a organizovat dělenou výuku pro malé skupiny z jedné třídy. Pro takové případy je v pokynech uvedeno, že „pokud není z organizačních (personálních) důvodů možné dodržet hodinovou dotaci pro některé vzdělávací oblasti podle ŠVP v homogenních skupinách, stanoví ředitel školy, který vzdělávací obsah nebude po dobu trvání těchto důvodů realizován. Podmínka homogenity skupiny má přednost před ustanovením ŠVP/vzdělávacího programu.“ Vzhledem k tomu, že realizace některých oblastí může být v závěrečném ročníku stěžejní, mohou školy pro tyto oblasti žákům/studentům poskytovat distanční studijní oporu, skupinové on-line konzultace a semináře atp.

Homogenita není vyžadována v rámci skupinových konzultací a v rámci praktického vyučování a praktické přípravy.

Homogenita není také vyžadována v případě dětí a žáků vybraných profesí v případě, že jsou ve skupině pouze tito žáci nebo děti.

V případě mateřských škol již není homogenita tříd/skupiny předškoláků povinná.

Od 17.5. se ruší se povinnost homogenních tříd, oddělení a skupin. Při organizaci vzdělávání a školských služeb však doporučujeme i nadále omezit kontakty mezi dětmi, žáky a studenty z různých tříd a skupin tam, kde to je možné.

Vrátit se zpátky na začátek

Individuální konzultace

Individuální konzultace (dále jen „konzultace“) může sloužit jak pro teoretickou, tak pro praktickou složku vzdělávání.

Konzultace jsou povoleny mimořádným opatřením a lze je konat za přítomnosti pouze jednoho žáka a jednoho vyučujícího. Při konzultacích je nezbytné dodržovat všechna krizová, mimořádná a hygienická opatření platná v den konzultace.

Konzultace mají sloužit především těm žákům, kteří v distanční výuce zaostávají, nemají dostatečné technické vybavení nebo potřebují látku lépe vysvětlit či zkonzultovat samostatnou práci (např. maturitní práci, samostatnou odbornou práci).

V případě konzultací týkajících se praktického vyučování je umožněno realizovat konzultace ve školních prostorách určených pro výuku praktického vyučování. V takovém případě vyučující například žákovi názorně předvede činnosti vedoucí k správnému osvojení kompetencí a následně je umožněno žákovi si tyto kompetence přímo osvojit.

Konzultace nenahrazují prezenční výuku, teoretickou ani praktickou, a není tedy přípustné, aby v rámci individuálních konzultací fakticky probíhala běžná výuka. Prostřednictvím konzultací nesmí být obcházen zákaz přítomnosti na prezenční výuce.

Není možné, aby byla vyžadována přítomnost žáků na konzultacích, konzultace jsou zcela dobrovolné. Také není možné, aby v rámci konzultací probíhaly zkoušky či jiné testy, smyslem konzultace není hodnocení žáka.

Konzultace probíhá vždy v nezbytném časovém rozsahu.

V případě, že se žák účastní individuální konzultace, je možné, aby se ubytoval ve výchovném nebo ubytovacím zařízení.

Vrátit se zpátky na začátek

Praktické vyučování a praktická příprava

Je povoleno praktické vyučování a praktická příprava všech ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině a bez povinné homogenity skupin.

Praxe studentů vysokých škol

Je umožněna účast na klinické a praktické výuce a praxi studentům všech ročníků.

Skupinové konzultace na základních školách

Na základních školách je povolena skupinová konzultace v maximálním počtu 6 žáků 2. stupně na skupinu. Skupinové konzultace lze využít v případě žáků 2. stupně, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky.

Není nezbytné zachovávat homogenitu jednotlivých skupin.

Je však povinnost testovat žáky, kteří se účastní skupinové konzultace, ve stejné frekvenci, jako je stanoveno mimořádným opatřením pro testování žáků ve školách.

Vrátit se zpátky na začátek

Skupinové konzultace na středních školách, konzervatořích a VOŠ

Jsou umožněny na středních školách a konzervatořích skupinové konzultace pro až 6 žáků (viz ZDE). Skupinová konzultace slouží jak pro teoretickou složku vzdělávání, tak i praktickou složku vzdělávání a je určena pro

 • žáky posledních ročníků a žáky čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři,
 • žáky ohrožené školním neúspěchem z jiných ročníků,
 • dále jsou povoleny skupinové konzultace na vyšších odborných školách pro studenty posledních ročníků a pro studenty všech ročníků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.

Konzultace jsou povoleny mimořádným opatřením a lze je konat za přítomnosti maximálně šesti žáků nebo studentů; počet pedagogů není opatřením omezen. Při konzultacích je nezbytné dodržovat všechna mimořádná a hygienická opatření platná v den konzultace, jako je zejména testování a ochrana ústa a nosu. V případě, že se žák nebo student účastní skupinové konzultace, je možné, aby se ubytoval ve výchovném nebo ubytovacím zařízení.

Pro studenty vyšších odborných škol nadále zůstává zachována také možnost individuální konzultace.

Testování žáků nebo studentů ve škole se vztahuje i na žáky nebo studenty účastnící se skupinových konzultací. Testování povinně zajišťuje škola, ale je možné přinést i potvrzení o negativním testu z odběrového místa, které není starší 48 hodin. Dále se nemusí testovat ten, kdo doloží, že prodělal COVID-19 v posledních 90 dnech, anebo prošel již kompletním očkováním. Více informací k testování najdete ZDE.

Konzultace mají sloužit žákům a studentům zejména za účelem přípravy k závěrečné zkoušce, maturitní zkoušce nebo absolutoriu na konzervatoři nebo na vyšší odborné škole nebo ke konzultaci samostatné práce (např. maturitní práce, závěrečná práce).

U skupiny žáků a studentů nižších ročníků ohrožených školním neúspěchem mají konzultace sloužit k vyrovnání znalostí a dovedností s ostatními spolužáky.

V případě konzultací týkajících se praktického vyučování je umožněno realizovat konzultace ve školních prostorách určených pro výuku praktického vyučování. V takovém případě vyučující například žákům nebo studentům názorně předvede činnosti vedoucí k správnému osvojení kompetencí a následně žákům nebo studentům umožní si tyto kompetence přímo osvojit.

Konzultace nenahrazují prezenční teoretickou ani praktickou výuku, a není tedy přípustné, aby v rámci skupinových konzultací fakticky probíhala běžná výuka. Prostřednictvím konzultací nesmí být obcházen zákaz přítomnosti na prezenční výuce.

Není možné, aby byla vyžadována přítomnost žáků nebo studentů na konzultacích, konzultace jsou zcela dobrovolné. Také není možné, aby v rámci konzultací probíhaly zkoušky či jiné testy, smyslem konzultace není hodnocení žáka nebo studenta.

Konzultace probíhá vždy v nezbytném časovém rozsahu.

Vrátit se zpátky na začátek

Škola v přírodě, školní výlety a podobné školní akce

Tyto aktivity jsou zakázány.

Vrátit se zpátky na začátek

Tělesná a hudební výchova

Jsou omezeny sportovní činnosti a zpěv při vzdělávání. Výjimku ze zákazu zpěvu mají žáci a studenti u oborů základního uměleckého vzdělání, středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu. Zpěv je možné provozovat v maximálním počtu 6 žáků nebo studentů v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu žáků nebo studentů.

Výjimku ze zákazu sportovní činnosti mají mateřské školy a žáci a studenti oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu.

Dále je možné konat ve všech krajích sportovní činnosti venku (ve vnějších prostorech). Toto se týká pouze těch žáků a studentů, kterým je mimořádným opatřením povolena osobní přítomnost na vzdělávání.

I při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd. Od 17. 5. není povinné dodržovat homogenitu, homogenita je však doporučená s ohledem na možnosti dané školy.

Pro ostatní pak platí, že není zakázána „hodina tělocviku“. Doporučuje se např. procházka venku. Také hodina hudební výchovy není zrušena, ale musí být naplněna jiným obsahem než zpěvem, který je při vzdělávání zakázaný. 

Vrátit se zpátky na začátek

Výuka plavání

Výuky plavání není možná.

Zdraví, nemoc a karanténa

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění
U chronicky nemocných dětí/žáků/studentů či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje dětem/žákům/studentům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je dítěti/žáku/studentovi umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. Pokud výše uvedené vyplývá z dokumentace, kterou má škola již z dřívější doby k dispozici, nemusí vyžadovat nové lékařské potvrzení o chronickém onemocnění.

V případě, že dítě/žák/student byli ze vzdělávání z důvodu nemoci dočasně omluveni, není při návratu zpět do školy povinnost předkládat negativní test na koronavirus a ředitel školy není oprávněn negativní test vyžadovat. V případě, že dítěti/žáku/studentovi byla nařízena karanténa, řídí se pravidly uvedenými v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Omlouvání žáků z rizikových skupin

Po zahájení prezenční výuky je docházka dětí opět povinná. Úkolem školy je realizovat protiepidemická opatření, aby pro všechny děti vytvořila co nejbezpečnější prostředí a minimalizovala riziko nákazy. Bude také záležet na zodpovědnosti jednotlivých rodičů a dětí. Při vyhodnocování rizika je vždy třeba zvážit nejenom možné ohrožení zdraví, ale rovněž i přínos prezenční výuky pro dítě, a to jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti psychické pohody. Pokud dítě nebo některý člen společné domácnosti patří do rizikové skupiny, je vhodné řešit situaci individuálně, dle konkrétních okolností. Pokud je prezenční výuka pro žáka nebo rodinu přímo ohrožující, bude se typicky postupovat podle pravidel školního řádu při omlouvání žáků z vyučování. Při této omluvené absenci škola sice nemá povinnost zajistit dítěti distanční vzdělávání dle zákona a v třídní knize bude škola evidovat neúčast dítěte jako omluvenou absenci. Je však vhodné, aby škola poskytla dítěti okolnostem přiměřenou formu studijní opory – např. posílání týdenních plánů, individuální konzultace, možnost připojit se do některých hodin on-line atp.

Výše uvedené platí také v případě, že dítě, žák nebo student se nepodrobí testování, které je stanoveno jako podmínka osobní přítomnosti na prezenční výuce mimořádným opatřením k testování žáků. Takovému dítěti, žákovi nebo studentovi se absence automaticky omlouvá.

Vrátit se zpátky na začátek

Povinné testování ve školách a školských zařízeních

Informace k testování pro žáky a studenty naleznete na stránce https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty.

Informace k testování pro zaměstnance škol naleznete na stránce https://testovani.edu.cz/mohlo-by-se-hodit.

Nejčastější dotazy k testování naleznete na stránce https://testovani.edu.cz/faq-nejcastejsi-dotazy.

Vrátit se zpátky na začátek

Roušky

1. Všem osobám se s účinností ode dne 10. května 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

b) na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.

Od 10. 5. již není plošně stanovena povinnost nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu na veřejně přístupných místech, pokud jsou osoby od sebe vzdáleny na více než 2 metry.

2. Všem osobám se s účinností ode dne 10. května 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to:

a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:

i) prodejna,

ii) provozovna služeb,

iii) zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče,

iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,

v) mezinárodní letiště,

vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, nově s výjimkou žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu, žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře při vzdělávání na konzervatoři a s výjimkou uchazečů o vzdělávání ve střední škole při přijímací zkoušce, pokud používají ochranné prostředky uvedené v bodu 1,

vii) muzeum, galerie, výstavní prostor, hrad, zámek a obdobný historický nebo kulturní objekt, hvězdárna a planetárium nebo místo, kde se koná veletrh nebo prodejní hospodářská výstava,

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti, s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky uvedené v bodu 1.

Žáci nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

3. Nadále platí, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. V mimořádném opatření sice nejsou výslovně zmíněny v tomto kontextu mateřské školy („aby dítě vidělo na ústa učitele“), ale podle našeho názoru se tato výjimka vztahuje i na ně.

4. Všem uchazečům o vzdělávání ve střední škole při přijímací zkoušce postačuje (bez ohledu na věk uchazeče) použít jako ochranný prostředek zdravotnickou roušku nebo obdobný ochranný prostředek (viz bod 1).

5. Je nařízeno všem zaměstnavatelům vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).

6. V prostředcích veřejné dopravy a v jiných v motorových vozidlech, stejně tak v čekárně/nástupišti mají mladiství od 2 do 15 let povinnost nosit stejný ochranný prostředek, jako je uvedený v bodě 1. Starší osoba musí na těchto místech nosit výlučně respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2).

7. Žákům základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu postačí jako dostatečná ochrana pouze chirurgická rouška.

8. Žákům nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu a žákům prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře při vzdělávání na konzervatoři postačí jako dostatečná ochrana pouze chirurgická rouška.

9.  Povinnost nosit ochranný prostředek (tedy zcela bez ochrany úst a nosu atd.) se nevztahuje dle mimořádného opatření tyto osoby

 • děti do dvou let věku,
 • děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže,
 • děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 • děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • strávníky školního stravování v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu.

Ostatní podmínky pro nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu a další výjimky z této povinnosti stanoví mimořádné opatření k nošení roušek.

Testovací sady

Do testovacích sad je nově přidáváno větší množství stojánků na zkumavky. Do škol, kam již byly testy distribuovány, je výrobce připraven stojánky na požádání zaslat. Infolinka pro školy je 228 229 645, další informace jsou na www.goodtest.cz. Je zde zveřejněna i finální verze instruktážního videa pro školy: https://www.goodtest.cz/videonavod

Učitel v karanténě

Jak píšeme v manuálu, pokud bude učiteli nařízena karanténa, je možné, aby se dohodl s ředitelem školy na tom, aby vykonával práci z jiného místa; pokud toto možné nebude, je učitel z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci.

Vrátit se zpátky na začátek

Vstup třetích osob do prostor školy nebo školského zařízení

Do škol a školských zařízení mohou vstupovat ti žáci a studenti, kterým je mimořádným opatřením povolena praxe. Jinak je krizovým opatřením omezen vstup třetích osob do prostor školy nebo školského zařízení tak, že vstup třetích osob je možný pouze v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Za nezbytně nutný případ pokládáme například plnění smluvních závazků školy (např. pronájem tělocvičny), vstup zástupců ČŠI nebo žáků a jejich zákonných zástupců v případě poskytování služeb školským poradenským zařízením.

Za nezbytně nutný případ se také považuje praktická výuka žáků a studentů, která je vykonávána ve školách či školských zařízeních.

Ve všech případech je však nutno dbát na omezení kontaktů třetích osob s osobami v prostorách školy (typicky s žáky a pracovníky školy). Organizaci vstupu třetích osob zajišťuje ředitel školy nebo školského zařízení s ohledem na prostorové a materiální podmínky jednotlivých škol.

Vrátit se zpátky na začátek

Zkoušky

Maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách a absolutoria na konzervatořích ve školním roce 2021/2022

Souhrnné změny v několika bodech najdete v dokumentu Hlavní změny v maturitách, závěrečných zkouškách a absolutoriích ve školním roce 2020/2021.

Ochrana zdraví ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se maturitních a závěrečných zkoušek a posunu přijímacího řízení na střední školy najdete ZDE.

Příloha

Podrobnosti k maturitním zkouškám naleznete v následujících dokumentech:

Opatření obecné povahy k maturitním zkouškám v roce 2020/2021

Dodatek opatření obecné povahy k maturitním zkouškám v roce 2020/2021

Dodatek opatření obecné povahy k maturitním zkouškám v roce 2020/2021– navýšení počtu opravných termínů

Metodika k dodatku opatření obecné povahy, které upravuje model maturitní zkoušky v roce 2020/2021 rozšířením počtu opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek

Metodika k opatření obecné povahy k maturitním zkouškám v roce 2020/2021

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2021

Podrobnosti ke konání závěrečných zkoušek naleznete v následujících dokumentech:

Podrobnosti ke konání absolutorií zkoušek naleznete v následujících dokumentech:

Nostrifikační zkoušky 

Nostrifikační zkoušky podle § 108 a § 108a školského zákona lze i nadále konat podle výjimky stanovené krizovým opatřením o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb.

Nostrifikační zkoušky lze konat za účasti nejvýše 10 osob v místnosti.

Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2021/2022

Legislativně platné informace o organizaci jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2021/2022 naleznete v souhrnném opatření obecné povahy. Dále MŠMT vydalo informaci k úpravě termínů a časovému schématu JPZ. Veškerá aktuálně platná ustanovení k přijímacím zkouškám naleznete v souhrnné informaci k přijímacímu řízení.

Informace pro základní školy k testování uchazečů o střední vzdělání ve školním roce 2020/2021

Metodika k dodatku opatření obecné povahy, které upravuje model maturitní zkoušky v roce 2020/2021 rozšířením počtu opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek

Dodatek opatření obecné povahy týkající se přijímacích zkoušek (v návaznosti na testování u přijímacích zkoušek)

Dodatek opatření obecné povahy týkající se přijímacích zkoušek (v souvislosti s náhradním termínem a zpětvzetím zápisového lístku). V Dodatku došlo k nesrovnalosti v datu mezi výrokovou částí a odůvodněním. Výroková část stanovuje termín pro možnost omluvy uchazečů o střední vzdělání s maturitní zkouškou, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili dvou řádných termínů jednotné přijímací zkoušky v jedné střední škole, která jim zaslala pozvánku, do 14. května 2021. V odůvodnění je nesprávně uveden termín 17. května 2021. Závazným termínem, který střední školy zveřejní na svých internetových stránkách, je termín z výrokové části, tj. 14. května 2021.

Nově je stanovena povinnost mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví účastníkům přijímacího řízení podrobit se neinvazivnímu testování před přijímací zkouškou. Základní možností je testování provedené ve škole nejvíce 7 dní před přijímací zkouškou. O této povinnosti musí školy uchazeče/žáky informovat. Viz opatření obecné povahy.

Ochrana zdraví ve středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021

Negativní test pro účely účasti na přijímacích zkouškách dne 3. i 4. května může být označen nejzazším datem 27. 4. Toto platí pro oba tyto termíny (tedy i pro termín 4. května je nejzazší datum 27. 4.), jelikož se uchazeč účastní obou termínů, a proto je platnost negativního testu spočítána tak, aby jeden test platil pro oba termíny. Na 3. 5. samostatně však postačí i test z 26. 4.

Totéž platí u termínů pro přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Čili negativní test pro účely účasti na přijímacích zkouškách dne 5. i 6. května může být označen nejzazším datem 29. 4. Toto platí pro oba tyto termíny (tedy i pro termín 6. května je nejzazší datum 29. 4.). Na 5. 5. samostatně však postačí i test z 28. 4.

Příloha

Přijímací zkoušky na vysoké školy ve školním roce 2021/2022

Podmínky přijímacího řízení na vysokou školu

Stanovení podmínek, podoby a termínu přijímacího řízení je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), plně v kompetenci jednotlivých vysokých škol, resp. jejich fakult. (veřejné, soukromé i státní). MŠMT nemá zákonné zmocnění do této oblasti zasahovat, uchazečům o studium proto doporučujeme zejména sledovat webové stránky příslušných vysokých škol a fakult, kde jsou tyto informace pro uchazeče uveřejňovány, a případné dotazy směřovat přímo konkrétním vysokým školám.

Informace o termínu a podmínkách přijímacího řízení na vysokou školu

Informace o termínech a podmínkách přijímacího řízení na vysokou školu naleznete na webové stránce příslušné vysoké školy a fakulty. Uchazečům o studium doporučujeme sledovat tuto část webových stránek průběžně, protože vysoká škola nebo fakulta může, s ohledem na současnou pandemickou situaci, upravit vyhlášené podmínky přijetí ke studiu až 15 dní před konáním přijímacího řízení.

Změna podmínek přijímacího řízení 15 dnů před konáním řízení

Vysoká škola nebo fakulta může upravit vyhlášené podmínky přijetí ke studiu a tuto informaci zveřejnit nejméně 15 dnů před termínem konání řízení. Vysoké školy mohou tyto změny provádět v souladu s Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o využití zvláštních oprávnění veřejných a soukromých vysokých škol při mimořádné situaci, které bylo vydáno v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Zohlednění nekonání nepovinné části maturity (ústní část) při přijímacím řízení

Předměty profilové části maturitní zkoušky přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Vysoké školy musí tuto skutečnost akceptovat při nastavení podmínek přijímacího řízení. Doporučujeme však na webových stránkách příslušné vysoké školy ověřit, zda nebude vysoká škola složení nepovinné části maturitní zkoušky bonifikovat.

Nepovinná část maturitní zkoušky či úřední maturita při přijímacím řízení

Vysoké školy nemají právo požadovat po uchazečích o studium složení nepovinné části maturitní zkoušky nebo neuznat úředně uznanou část maturitní zkoušky. Vysoké školy mohou ale složení této nepovinné části v rámci přijímacího řízení bonifikovat.

Zohlednění posunutých termínů maturit při stanovení termínů přijímacího řízení

Vysoké školy byly ze strany MŠMT o změnách termínů maturitních zkoušek informovány, zároveň byly vyzvány ke zohlednění této skutečnosti při stanovení termínů a podmínek přijímacího řízení. Vysoké školy mohou upravit harmonogram akademického roku, a tedy prodloužit standardní období konání přijímacích zkoušek. V případě kolize termínu maturitní zkoušky a přijímací zkoušky Vám doporučujeme obrátit se na příslušnou vysokou školu nebo fakultu a požádat o možnost vykonat příjímací zkoušku v náhradním termínu. Současně mohou maturanti z roku 2021 vysoké škole doložit doklad o předchozím dosaženém vzdělání až v pozdějším termínu.

Nově od 10. 5. není omezen počet uchazečů na přijímací zkoušce, je však nezbytné splnit podmínku rozestupu minimálně 1,5 metru mezi jednotlivými osobami.

 
Vzdělávání a zkoušky u žáků vzdělávaných ve škole podle § 38 školského zákona

V případě škol podle § 38 školského zákona je umožněna prezenční výuka těm žákům, kteří odpovídají analogicky žákům příslušných ročníků základních škol.

Vrátit se zpátky na začátek

Zkoušky a vzdělávací akce obecně

Mimořádným opatřením o omezení maloobchodního prodeje a služeb je při obecném zákazu těchto akcí povolena výjimka pro konání vzdělávací akce a zkoušky z profesních kvalifikací a jiné zkoušky, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, akreditovaných kvalifikačních kurzů podle zákona č. 96/2004 Sb. a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), nejde-li  o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský  zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávací akce se může účastnit maximálně 10 osob. Zkoušek se může účastnit maximálně 10 osob, je-li ze zákona zkouška veřejná, mohou se jí účastnit další 3 osoby z řad veřejnosti.

Vzdělávací akce, jejichž absolvování nevede k získání kvalifikace pro výkon určité činnosti dle zvláštních právních předpisů, nelze v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví realizovat prezenčním způsobem vůbec, ani v případě dodržení maximálního počtu osob stanoveného pro hromadné akce, neboť pro vzdělávací akce platí zvláštní úprava.

V rámci autoškoly je ale nově povinnost nosit respirátory alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

Provozovatel autoškoly zajistí dodržení protiepidemických opatření spočívajících v dezinfekci kontaktních ploch vozidla po každé jízdě dezinfekcí s virucidním účinkem.

Vzdělávací akce se od 17. 5. řídí tímto mimořádným opatřením

Od 17. 5. se mohou konat kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, nově bez ohledu na to, zda je složení zkoušky podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti nebo zda jde o vzdělávání podle určitých zákonů. Platí podmínky, že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou se dále účastnit další 3 osoby z řad veřejnosti.

Všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Všechny přítomné osoby po celou dobu konání akce používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.

Všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo.

Vrátit se zpátky na začátek

Zkoušky na vysoké škole nebo škole podle školského zákona

Není omezen počet osob na jednotlivých zkouškách na vysoké škole. Je však nezbytné dodržet rozestup mezi jednotlivými osobami minimálně 1,5 metru. 

Státní jazykové zkoušky se mohou konat pro max. 10 osob v místnosti. (včetně zkoušejících).

Na vyšší odborné škole se mohou konat v počtu max. 10 osob v místnosti (včetně zkoušejících).

Dále mají výjimku mezinárodně uznávané zkoušky konané školami pro žáky a studenty střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře a závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky a absolutoria konané školami pro žáky a studenty střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře za účasti maximálně 20 osob v místnosti (včetně zkoušejících). 

Přijímací zkoušky na střední školu se mohou konat za účasti maximálně 20 osob v místnosti (včetně zkoušejících).

Mohou se dále konat komisionální opravné a komisionální náhradní zkoušky na středních školách a v konzervatořích. Tyto zkoušky nejsou mimořádným opatřením omezeny maximálním počtem účastníků, řídí se běžnou právní úpravou.

Dále se mohou konat i jiné zkoušky (viz heslo „Zkoušky obecně“).

Vrátit se zpátky na začátek