informace a FAQ - FAQ nejčastější dotazy

Nejčastější témata týkající se koronaviru a školství.

co v sekci informace a FAQ najdete:

Aktualitace k 28. 7. 2021: Aktualizována část týkající se provozu škol a školských zařízení.

Aktualizace k 8. 7. 2021Aktualizována část upravující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech týkající se mimořádného opatření platného od 9. 7. 2021 (v části Provoz školy, kroužky, praxe, další opatření a nařízení);

Aktualizováno k 1. 7. 2021: Aktualizována část týkající se dětských táborů, podmínek pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, poskytování zájmového vzdělávání, provozu škol a školských zařízení, školských poradenských zařízení, školních jídelen, chronického onemocnění vykazujícího známky infekčního onemocnění, roušek, maturitních a závěrečných zkoušek na středních školách a absolutorií na konzervatořích, nostrifikačních zkoušek a zkoušek na vysoké škole nebo škole podle školského zákona.


Jak vyhledávat: V obsahu stránky klikněte na téma, které Vás zajímá, v pravé části stránky se Vám zobrazí podrobnosti k danému tématu. Seznamy témat jsou dle abecedy.

Provoz školy, kroužky, praxe, další opatření a nařízení

Dětské tábory

Je umožněno konání organizované volnočasových aktivit osob mladších 18 let, zotavovacích akcí a jiných podobných akcí pro osoby mladší 18 let.

Organizátorovi se nařizuje

- neumožnit v jeden čas přítomnost více než 500 osob ve vnitřních prostorech nebo 1000 osob ve vnějších prostorech,

- vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,

- osoby účastnící se této akce nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň, s výjimkou dětí do 6 let, musejí prokázat podmínky stanovené pro účast na této akci v případě, že je současně přítomno více než 10 osob:

 jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek podle bodu I/16 jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále v případě osob, které ke dni nástupu na akci prokázaly splnění podmínek podle bodu I/16 písm. b), f), g) nebo h), ve frekvenci každých 7 dní; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání.

 • Z uvedeného vyplývá, že v případě předloženého negativního PCR testu, který nesmí být starší 7 dnů, není nezbytné přetestování osob.

V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na táboře.

Dále se nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle čl. I/16 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce.

Vrátit se zpátky na začátek

Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostechMimořádné opatření (učinné od 1. července 2021) ve znění tohoto mimořádného opatření (učinného od 9. července 2021) stanoví v bodě I/16 tyto podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, a to tak, že je umožněn vstup nebo účast pokud

 • osoba absolvovala nejdéle přes 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

  • i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo

  • ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní

  • za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID;
  • za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
Poskytování zájmového vzdělávání

Mimořádné opatření upravuje provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let.

Jak vyplývá z mimořádného opatřenístejná pravidla se uplatní také na činnost střediska volného času, školního klubu a činnost školní družiny vyjma pravidelné činnosti školní družiny (pravidelná činnosti – pravidelná docházka přihlášených žáků základních škol - nepodléhá mimo pravidlům pro nošení ochranny dýchacích cest žádným dalším podmínkám, není tedy potřeba dokládat testování).

Mimořádné opatření:

a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 500 osob ve vnitřních prostorech nebo 1000 osob ve vnějších prostorech,

b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;

c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky; provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na uvedených aktivitách; jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále v případě osob, které ke dni nástupu na akci prokázaly splnění podmínek podle bodu I/16 písm. b), f), g) nebo h), ve frekvenci každých 7 dní; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání,

 • z uvedeného vyplývá, že v případě předloženého negativního PCR testu, který nesmí být starší 7 dnů, není nezbytné přetestování osob.

d) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle čl. I/16 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce.

Provoz a používání sportovišť

Provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center omezuje tak, že

a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit,

b) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry,

c) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu.

Dále je také umožněno, aby škola či školské zařízení v rámci své doplňkové činnosti provozovala vnitřní sportoviště za podmínek stanovených opatřením upravujícím provoz sportovišť. Pravidla pro sportovní činnost jako součást vzdělávání na školách a školských zařízeních jsou pod heslem Tělesná a hudební výchova).

Sice je zrušen striktní zákaz vstupu 3. osob, ale je stále doporučeno pohyb třetích osob minimalizovat.

Je možný provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center, a umožňuje se sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy na sportovištích ve vnitřních prostorech staveb za podmínek:

Všechny přítomné osoby, které používají vnitřní prostory sportoviště, prokáží, že splňují podmínky stanovené pro účast.

Je možné konat sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy v celé ČR na vnitřních sportovištích a na venkovních sportovištích za podmínky, že subjektu organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob splnění podmínek kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a sportovci se nařizuje splnění podmínek; v případě, že uvedená osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je subjekt organizující sportovní přípravu povinen takové osobě neumožnit účast na sportovní přípravě do prokázání splnění podmínek; v případě sportovní přípravy amatérských sportovců se nařizuje subjektu organizujícímu sportovní přípravu neumožnit přítomnost více než 50 osob ve skupině; subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava.

Obecně je již umožněno využívat šatny, sprchy apod.

Provoz škol a školských zařízení

 • Informace k provozu škol s účinností od 1. 8. 2021 a další aktuální informace
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 1. 7. 2021
 • Mateřské školy
  • V provozu mateřských škol se nic nemění a nadále se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání všem dětem v mateřské škole bez nutnosti podrobovat se testování, pracovníci mateřských škol také nejsou povinni se testovat.
  • Děti v mateřské škole jsou nadále vyjmuty z povinnosti nosit ochranný prostředek.
 • Základní školy
  • Pro zkoušky na základních školách konané případně v následujícím období (například komisionální přezkoušení) platí podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (bod 12), pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob.
  • Pokud se zkoušky účastní maximálně 10 osob (tzn. zkoušený, zkoušející i veřejnost), tak není potřeba dokládat skutečnosti jako negativní test/prodělaný COVID-19/očkování.
  • Počet 10 osob se váže na jeden čas na určitém místě – může to být např. jedna místnost, určený venkovní prostor atd.
 • Školní družiny v případě pravidelné činnosti (pravidelná činnost podle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 74/2005 Sb.)
  • Vzdělávání je bez podmínky testování, jelikož podmínky stanovené mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě se na vzdělávání ve školní družině při její hlavní činnosti nevztahují.
  • To znamená, že účastníci nejsou povinni prokazovat se testováním/prodělaným COVID-19/očkováním; totéž platí u zaměstnanců školy. Je potřeba při činnosti dodržovat pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest.
 • Střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře
  • Na vzdělávání žáků a studentů a na mimořádný termín společné části maturitní zkoušky se podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě neuplatní, to znamená, že žáci a studenti nejsou povinni pro účast na případné (praktické) výuce a na mimořádném termínu didaktických testů maturitní zkoušky prokazovat se negativním testem/prodělaným COVID-19/očkováním; totéž platí u zaměstnanců školy.
  • Pro zkoušky ve školách (a také pro přijímací zkoušky na vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře a nostrifikační zkoušky) platí podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (bod 12), pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob.
   • Pokud se zkoušky účastní maximálně 10 osob (tzn. zkoušený, zkoušející i případná veřejnost), tak není potřeba především dokládat skutečnosti jako negativní test/prodělaný COVID-19/očkování.
   • Počet 10 osob se váže na jeden čas na určitém místě – může to být např. jedna místnost, určený venkovní prostor atd.
   • Pro mimořádný termín didaktických testů ve dnech 7., 8. a 9. července 2021 se dokládání negativního testu/prodělaného COVID-19/očkování neprovádí bez ohledu na počet přítomných osob.
 • Činnost základních uměleckých škol nebo jiných škol a školských zařízení neupravenou školskými právními předpisy, činnost středisek volného času, školního klubu a školní družiny při jiné než pravidelné činnosti školní družiny
  • Platí zejména podmínky stanovené mimořádným opatřením pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání (bod 11). Jedná se především o tato pravidla:
   • nařizuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 500 osob ve vnitřních prostorech nebo 1000 osob ve vnějších prostorech,
   • nařizuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu
    • identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení),
    • jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a
    • informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy);
    • tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;
  • zakazuje se účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 mimořádného opatření1 – test/prodělaný COVID-19/očkování;
  • provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat;
  • v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na uvedených aktivitách;
  • jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek podle bodu I/16 jedenkrát za 7 dní (toto platí u PCR i Ag testu);
  • trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek stanovených v bodu I/16 ke dni nástupu na akci a dále v případě osob, které ke dni nástupu na akci prokázaly splnění podmínek podle bodu I/16 písm. b), f), g) nebo h) ve frekvenci každých 7 dní;
  • uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání,
   • pokud tedy bude velikost skupiny max. 10 osob (včetně pedagogických pracovníků a jiného dohledu), nemusí se předkládat negativní test/očkování/prodělaný COVID-19, toto se vztahuje jak na vzdělávání, tak i na různé akce (tábory, vícedenní výlety atd.)
   • pokud se jedná o nepřetržité vícedenní akce s přespáním, tak se splnění podmínek prokazuje ve frekvenci u antigenního testu při nástupu a pak 1krát za 7 dní, PCR jen při nástupu na akci a pak už u PCR není povinnost přetestování,
   • bod I/16 písm. b), f), g) nebo h) - jedná se o antigenní test provedený u poskytovatele zdravotních služeb i provedený na místě, čestné prohlášení o testování ve škole nebo v zaměstnání,
   • v případě čestných prohlášení lze nadále využít testování provedené ve škole v případě, kdy je to dle mimořádného opatření povinné - tedy v případě testování pro účely zkoušek (viz výše),
  • nařizuje se organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle čl. I/16
   • zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce,
   • osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a
   • v případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí,
   • a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického šetření,
  • o dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce.
 • Školská výchovná a ubytovací zařízení

 • Ubytovaní žáci a studenti nemají povinnost dokladovat skutečnosti jako negativní test/prodělaný covid-19/očkování; nejedná se v tomto případě totiž o ubytovací služby rekreační nebo krátkodobé.
 • Jedná se o žáky a studenty, kteří jsou běžně v těchto zařízeních ubytovaní, nikoliv o žáky a studenty, kteří využijí možnost ubytovat se jednorázově bez vazby na vzdělávání.
 • Pokud bude ubytovací zařízení poskytovat ubytovací služby jiným osobám v rámci doplňkové činnosti, bude se postupovat podle mimořádného opatření upravujícího také ubytovací služby (bod 6).
 • Obecně je pak zrušen zákaz zpěvu nebo sportovní činnosti jako součásti vzdělávání; při sportování na vnitřních sportovištích se však uplatní pravidla v bodě 8 mimořádného opatření, případně další obecná pravidla pro vstup na koupaliště apod.; pro organizovanou činnost sborů se uplatní pravidla v bodě 13 písm. f) stejného mimořádného opatření.

Testování během prázdninového provozu

 • Školy a školská zařízení nemají obecně povinnost zajišťovat testování pro děti, žáky účastníky s jednou výjimkou:
 • Nařizuje se střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a základní škole poskytnout osobám přítomným na zkoušce s výjimkou osob z řad veřejnosti test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolený k použití laickou osobou nebo zajistit testování testy RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2 v případech, kdy je pro účely zkoušky uskutečňované školou povinný; to neplatí pro přijímací zkoušky.  
 • Tato povinnost se váže pouze na ty případy, kdy je povinnost testovat osoby přítomné na zkoušce (zkoušený, zkoušející) – tedy v případě, kdy bude více než 10 osob přítomných na zkoušce; pokud bude 10 a méně osob, tato povinnost se zde neuplatní.
 • Povinnost testování se vůbec netýká mimořádného termínu didaktických testů maturitní zkoušky ve dnech 7. až 9. července.
 • Povinnost poskytnout testy ze strany školy se nevztahuje na osoby z řad veřejnosti a pro účely účasti uchazečů na přijímací zkoušce (osoby z řad veřejnosti anebo uchazeči si musí doklad o testování zajistit samostatně).
 • Pokud škola již nedisponuje dostatečným počtem testovacích sad, může se v těchto případech (kdy jí z článku II Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností od 1. 7. 2021 vyplývá povinnost poskytnout stanoveným osobám test určený pro sebetestování) obrátit na NPI.
 • RT-PCR testování zajištěné školou je sice také možné využít, ale na RT-PCR testy nebudou po dobu prázdnin ze strany MŠMT poskytovány finanční prostředky, finanční prostředky budou poskytnuty pouze na testy uskutečněné do 30. 6. 2021. Pro jednorázovou účast na zkoušce však není provádění RT-PCR testů školou praktické, jelikož by se muselo vždy dělat předem.
 • Při vzdělávání v mateřské škole, základní škole, střední škole, vyšší odborné škole, konzervatoři, při pravidelné činnosti školní družiny, v rámci ubytování v ubytovacím zařízení nebo internátu není povinnost testovat děti, žáky, studenty ani zaměstnance škol a školských zařízení. Typicky tedy v případě praktického vyučování na středních školách konaného v prázdninových měsících.
 • Jednodenní výlety
  • Pokud se bude jednat o výlety během vzdělávacích aktivit, při kterých se jinak nevyžaduje dokládání bezinfekčnosti, ale bude se konat na místech, kde je mimořádným opatřením vyžadováno splnění daných podmínek (návštěva muzeí, zoo, hvězdárny, bazénu apod.), je potřeba tyto podmínky naplnit (typicky tedy doložení antigenního testu ne staršího 72 hodin/prodělaný COVID-19/očkování).
 • Vícedenní aktivity
  • Volnočasové aktivity a vícedenní aktivity v rámci doplňkové činnosti nebo jako zájmové vzdělávání (vyjma pravidelné činnosti školní družiny) jako je tábor, příměstský tábor apod. se řídí pravidly stanovenými v bodě 11 mimořádného opatření.

Vrátit se zpátky na začátek

Školské poradenské zařízení

Stále platí předchozí doporučení, že práce s klientem je ve ŠPZ nadále realizována bez omezení v souladu s hygienickými opatřeními.

Vykazování telefonické intervence u nových klientů

U nových klientů je třeba zdůraznit, že je nutné respektovat definici klienta uvedenou ve výkaze Z 23 01: „Klientem se rozumí dítě, žák či student, kterému pedagogicko-psychologická poradna poskytla péči ve sledovaném školním roce a o kterém vede dokumentaci včetně informovaného souhlasu s poskytováním poradenských služeb, a kdy výstupem poradenské péče o klienta je zpráva, doporučení, záznam z reedukace či záznam z intervence dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování školských poradenských služeb ve školách a ŠPZ a v souladu s § 41 a 42 školského zákona,  vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Zákonný zástupce ani pedagogický pracovník školy/školského zařízení sám o sobě klientem není (nevykazuje se v odd. VI, VII, VIII a IX), pokud se však setkání s ním týká jím zastupovaného klienta, jde o přímou speciálně-pedagogickou a/nebo pedagogicko-psychologickou činnost (vykazuje se v odd. III, příp. V).“ Na základě výše uvedeného není možné nového klienta vykázat bez splnění všech podmínek v definici uvedených.

Doporučení ŠPZ k odkladu školní docházky

Při vyšetření školní zralosti ŠPZ zajistí individuální diagnostiku a vydání doporučení k odkladu povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Toto vyjádření je součástí informačního materiálu k zápisům do ZŠ, zákonným zástupcům je text přístupný na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, takže nebudou mít důvod k obavám.

Ochrana dýchacích cest

Pokud zákonný zástupce nebude mít povinnou ochranu nosu a úst (nyní respirátor), je třeba trvat na tom, aby pracoviště opustil.

Vrátit se zpátky na začátek

Školské rady

MŠMT vydalo opatření obecné povahy, kterým prodlužuje funkční období členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol. Týká se to těch členů, u nichž by jejich funkční období skončilo v době od 29. 10. 2020 do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. V takovém případě se funkční období prodlužuje tak, že jim skončí uplynutím 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu.

Za stávající mimořádné situace vyvolané epidemií koronaviru může být pro některé školy obtížné nebo dokonce nemožné zorganizovat volby do školských rad. Není totiž zaručeno, že školy a potenciální voliči do školských rad jsou vybaveni technikou, která by umožnila pořádání voleb komunikačními prostředky na dálku, a že pravidla, která mají nastavena ve volebních řádech, takovou volbu umožňují. Vzhledem k pravomocím a povinnostem školských rad ve správě a řízení škol však není možné připustit, aby z důvodu uplynutí funkčního období v době mimořádné situace, nemohly školské rady fungovat. Opatření najdete ZDE.

Nouzový stav skončil 11. 4. 2021. Od této doby počíná běžet lhůta 3 měsíců.

Školní jídelny

Provoz školních jídelen není zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb, jak uvádí mimořádné opatření o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru).

Poskytování stravy cizím strávníkům se řídí stejnými pravidly jako provoz restaurací. Je tedy nezbytné, aby cizí strávníci splnili podmínky, které jsou uvedeny v mimořádném opatření k provozu maloobchodu a služeb. Doporučujeme, aby se cizí strávníci v jídelně stravovali až po žácích a zaměstnancích školy.

Výuka

Distanční vzdělávání

Povinnost distančně vzdělávat podle § 184a se týká všech škol podle školského zákona (MŠ v případě dětí s povinnou školní docházkou, ZŠ - nově tedy i škol a tříd podle §16 odst. 9 školského zákona, SŠ, VOŠ, konzervatoře a státní jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky). Děti a žáci jsou povinni účastnit se distančního vzdělávání, vyjma žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Ti se zapojují pouze dobrovolně, ale škola musí tuto možnost poskytovat. Distanční způsob vzdělávání je povinný v případech, které stanoví § 184a školského zákona. Tj. v případě, kdy je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny dětí/žáků/studentů alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. O přechodu na distanční způsob vzdělávání nemůže mimo uvedené případy rozhodovat ředitel školy nebo zákonný zástupce.

V případech nepředvídaných § 184a, kdy je ale prezenční vzdělávání znemožněno objektivními okolnostmi (např. samotný žák v karanténě), však může škola na základě vzájemné dohody poskytovat distanční vzdělávání na dobrovolné bázi.

Online výuku je možné nahrávat pouze v případě dodržení práva na ochranu osobnosti člověka, které se řídí dle § 81 a násl. občanského zákona. Zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze pouze s jeho souhlasem (resp. se souhlasem zákonného zástupce).

Materiály pro nastavení bezpečného prostředí pro videokonference najdete ZDE.

Vrátit se zpátky na začátek

Zdraví, nemoc a karanténa

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění
U chronicky nemocných dětí/žáků/studentů či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje dětem/žákům/studentům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je dítěti/žáku/studentovi umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. Pokud výše uvedené vyplývá z dokumentace, kterou má škola již z dřívější doby k dispozici, nemusí vyžadovat nové lékařské potvrzení o chronickém onemocnění.

V případě, že dítě/žák/student byli ze vzdělávání z důvodu nemoci dočasně omluveni, není při návratu zpět do školy povinnost předkládat negativní test na koronavirus a ředitel školy není oprávněn negativní test vyžadovat. V případě, že dítěti/žáku/studentovi byla nařízena karanténa, řídí se pravidly uvedenými v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Roušky

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest se od 1. července 2021 řídí tímto mimořádným opatřením. Zvlášť lze upozornit na tuto novou výjimku z nošení jakékoliv ochrany dýchacích cest platnou do 1. července 2021:

Povinnost nosit ochranu dýchacích cest nemají osoby účastné zotavovací akce nebo jiné podobné, pobytové i nepobytové, akce pro osoby mladší 18 let v době pobytu a pohybu ve vnějších i vnitřních prostorech konání akce (například v areálu tábora) a v přírodě, nekoná-li se v daném místě současně jiná hromadná akce.
Učitel v karanténě

Jak píšeme v manuálu, pokud bude učiteli nařízena karanténa, je možné, aby se dohodl s ředitelem školy na tom, aby vykonával práci z jiného místa; pokud toto možné nebude, je učitel z pohledu právních předpisů v obdobné situaci jako v případě nemoci.

Vrátit se zpátky na začátek

Zkoušky

Maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách a absolutoria na konzervatořích, nostrifikační zkoušky

Pro účast na zkouškách není povinnost podrobit se testování, pokud bude počet osob přítomných na zkoušce maximálně 10. Pokud bude více než 10, musí účastníci zkoušek splnit podmínky pro účast. Povinnost testování se netýká mimořádného termínu didaktických testů u maturitní zkoušky

Zkoušky a vzdělávací akce obecně

Mohou se konat kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, nově bez ohledu na to, zda je složení zkoušky podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti nebo zda jde o vzdělávání podle určitých zákonů. Platí podmínky

a) maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než 5000 osob; pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

b) maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, nesmí být vyšší než 2000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 75 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni,

c) v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,

d) na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid‑19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,

e) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m.

Mohou se tedy konat všechny vzdělávací akce a zkoušky za výše uvedených podmínek.

Povinnost nošení ochranného prostředku se řídí obecně mimořádným opatřením k povinnému nošení ochranných prostředků.

Vrátit se zpátky na začátek

Zkoušky na vysoké škole nebo škole podle školského zákona

Obecně se mohou konat všechny zkoušky s tím, že se na ně vztahují podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob.

Bude se jednat především o tyto podmínky.

Toto neplatí v případě mimořádného termínu společné části maturitní zkoušky ve dnech 7. až 9. července 2021, který se koná bez jakýchkoli podmínek bez ohledu na počet osob na zkoušce

Dále se mohou konat i jiné zkoušky (viz heslo „Zkoušky obecně“).

Je stanovena výjimka z nošení ochranných prostředků na zkouškách na škole nebo vysoké škole tak, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 2 metry, nejsou zkoušející a zkoušení povinni nosit ochranný prostředek (toto se netýká veřejnosti).

Vrátit se zpátky na začátek