Komenský #online

Oblast/Obor/Předmět: Český jazyk a literatura (2. stupeň ZŠ)
Téma: Komunikační výchova
Doporučeno pro: 7.–9. ročník (ověřeno v praxi)

Žáci v navrženém výukovém projektu využijí prostředí podporující distančně skupinovou práci a mohou si začít vytvářet také společné učební prostředí. Budou bádat a svářit se o tom, jak rozmanitě lze psát, mluvit a diskutovat o J. A. Komenském. V projektu se žáci setkají s tím, že různé obsahy sdělení se proměňují i tím, jakým adresátům jsou určeny a jakými formami jsou sdělovány (žánr sdělení a adresát proměňuje řečové podání obsahu); výukový projekt podpoří dlouhodobou spolupráci žáků v distanční výuce.

Doporučenou součástí výukového projektu je práce v několikačlenných skupinách a skupinová diskuze. Než skupina práci odevzdá, umožňuje projekt učiteli sledovat vzájemnou interakci, diskuzi žáků při tvorbě projektu. Žáci mohou také požádat o podporu učitele, když to potřebují.

Projekt ukazuje, že i činnosti, které nemají jedno možné řešení (rozvíjejí divergentní myšlení žáků), se dají realizovat distančně, a to velmi efektivně! K realizaci aktivity budete potřebovat kromě úvodního evokačního online setkání (20 minut) také čtyři online setkání cca na 30–45 minut. S chutí do toho!

anotace pro učitele

1. Žáci si přečtou výchozí text a zapíší své poznámky do sdíleného prostředí.

První fáze bude žákům trvat jeden den. Předložte jim (na prvním online setkání) výchozí text, který je v pracovním listu rozčleněn na úseky (pracovní list č. 1). Nechte je text přečíst. Pro samostatnou práci jim vytvořte sdílený online dokument, do něhož mohou psát poznámky k jednotlivým částem textu; je důležité, aby měli možnost vidět poznámky spolužáků a mohli na ně reagovat. Aktivita a celý výukový projekt vyžadují, aby žáci uměli komunikovat ve sdíleném dokumentu: podle zvyklostí ve škole.

Hodnocení: veďte žáky k určitosti a kvalitě komunikace a k uvedení identity u svých příspěvků. Nevloží-li některý z žáků své poznámky, požádejte jej po uplynutí termínu odevzdání práce, aby tak učinil.

2. Výukový projekt

2.1 První online setkání

Další fází je výukový projekt. Jeho rozsah vyžaduje rozhodně více než jen několik dní. Žáci budou rozděleni do skupin a pracovat na úkolech po krocích, jejichž délku a členění určíte sami podle situace ve škole a rozvrhu. V průběhu projektu doporučujeme konání čtyř společných sdílení a konzultací. Konzultace bude mít rozsah podle zvážení učitele a konkrétní situace ve třídě: doporučená doba online konzultací je cca 45 minut.

2.2 Druhé online setkání s celou třídou (cca 45 minut)

Doporučujeme, aby byl projekt zahájen setkáním s žáky. Předložte jim pracovní list č. 2 se zadáním řady úloh, které se vztahují k jednotlivým částem textu. Pro práci v digitální třídě je důležitá vaše příprava: doporučujeme mít vytvořeny sdílené dokumenty pro každou skupinu, kam budou žáci vkládat výsledky řešení jednotlivých úloh. Dále doporučujeme vytvořit sdílenou složku pro budoucí třídní informační portfolio.

Na setkání rozdělte třídu do skupin max. o 4 žácích: jsou-li ve třídě žáci, kteří se deklarují jako méně zdatní, co se týká užívání digitálních technologií při učení, zařaďte je do skupinky, kde jsou i žáci, kteří se cítí zdatnějšími.

Úlohy, které budou následně žáci řešit, můžete také rozdělit do „center aktivit“, a umožnit tak všem skupinám řešit úlohy paralelně a po skončení práce na jedné se ve virtuálních centrech vystřídat. Jiná možnost organizace je, že budou všechny skupiny řešit vždy jedno zadání. Obě varianty mají pro a proti, pracujte podle toho, s čím máte lepší zkušenosti. Další text je pro variantu „všichni spolu“.

2.2.1 první úloha

Skupiny si vyberou jeden z pojmů (konceptů) označených v první části výchozího textu kurzivou a pomocí otevřeného prostředí internetu, knih a učebnic k němu vyhledávají další informace. Učitel dbá na to, aby každá ze skupin zpracovala alespoň jeden koncept a společně pak všechny. Výsledky bádání vloží skupina do portfolia.

Hodnocení: veďte žáky k uvádění přesné citace informačního zdroje, nikoliv jen k uvedení zdrojového webu nebo knihy (přesné URL odkazu nebo stránky knihy, z nichž je čerpáno).

2.2.2 druhá úloha

Skupiny na základě informací z výchozího textu o rodinném a osobním životě J. A. Komenského vytvoří text o maximálně 100 slovech (tolerance je 10 slov), jako by šlo o článek do bulvárního časopisu. K němu dohledají či vytvoří vhodné grafické a obrazové doplnění, přičemž dodržují licenční ujednání a autorské právo. (Jedná-li se o žáky sedmého a osmého ročníku, kteří s těmito digitálními dovednostmi teprve začínají, doporučujeme předřadit krátký výklad o autorském právu a licencích s ukázkami – informace k tématu můžete čerpat v recenzovaném hesle pedagogické Wiky na Metodickém portálu RVP.CZ)

Hodnocení: úloha přímo vyzývá k zahrnutí vrstevnického hodnocení. Doporučujeme je formou virtuální diskuze o vzniklých několika „bulvárních článcích“ o Komenském. Může tím simulovat komunikaci pro žáky běžnou, na „sociální síti“. Využijte k její realizaci prostředí, které ve škole k diskuzi žáků používáte. Nebo vytvořte diskuzní fórum na prostředcích, které to umožňují (například Metodický portál RVP.CZ).

Žáci články spolužáků čtou a komentují je jako ve virtuálním fóru. V diskuzi je podstatná role učitele jako moderátora. Vyžadujte dodržování pravidel netikety, ale také jazykovou jasnost – aby bylo vždy zjevné, o čem žáci diskutují, a aby si uvědomovali, že jak články komentují, svědčí primárně o nich samotných. Připomeňte jim základní pravidlo diskuze: jde k věci, a ne k osobě autora či diskutujícího.

2.2.3 třetí úloha

Úloha otevírá prostor k jiné transformaci výchozího textu. Jeho další část se týká mimořádně dramatického útěku J. A. Komenského přes hranice a následných osobních těžkostí i radostí. Skupiny žáků se stanou týmy válečných zpravodajů a mají za úkol připravit reportáž pokrývající dramatický osud génia pomocí Twitteru (tedy texty o maximálně 280 znacích).

Hodnocení: i zde doporučujeme vrstevnické hodnocení. Mladí reportéři nejen „tweetují“ ve sdíleném prostředí, ale mají současně možnost reagovat na tweety spolužáků a komentovat je či s nimi polemizovat. Jste opět moderátorem a dáváte zpětnou vazbu jako v předchozí úloze.

2.3 Třetí společné setkání (cca 45 minut)

Doporučuji nyní zařadit společné zhodnocení první fáze výukového projektu. Na začátku ať žáci shrnou, co vše se naučili. Ve druhé části projděte s žáky to, jak jednají ve fóru. Vyberte „tweety“ a reakce na ně. S žáky identifikujte komunikační strategie a různé záludnosti diskutérů (např.: jak zvýšit význam tweetu, snížit jeho reputaci, osobní útok, pochvala dobrého postřehu; snížení celého tématu – „off topic, nezajímavé“ apod.)

2.3.1 čtvrtá úloha

Následující úloha otevírá prostor pro delší skupinovou spolupráci při tvorbě inzerátu či reklamního plakátu zvoucího na dobrodružný poznávací zájezd po stopách J. A. Komenského. Žáci při tom vycházejí jednak z další části výchozího textu a jednak z vlastního bádání. Připomeňte jim, že cílem reklamního plakátu je prodat produkt, proto se musí úkolu včetně sběru informací i grafické úpravy plakátu zhostit s velkou pečlivostí. Výsledek vloží skupiny do společné složky zde výše nazvané třídní informační portfolio.

2.4 čtvrté společné setkání (cca 45 minut)

Hotové plakáty či jiné reklamní texty žáci prezentují ve virtuálním prostředí. K realizaci prezentace doporučujeme společnou online diskuzi (třetí setkání v průběhu projektu). Setkání slouží také jako prostor k reflexi naučeného a jako místo pro vaši zpětnou vazbu, budete-li cítit, že se žákům bude hodit.

2.4.1 pátá úloha

Skupiny žáků v poslední úloze napíší na základě všeho, co mají k dispozici, a také závěrečné části výchozího textu o sklonku Komenského života slavnostní řeč, nekrolog věnovaný tomuto mysliteli.

Žáci nekrolog ve skupině sepíší a převedou jej na videozáznam. Žáci druhého stupně jsou ve své většině zvyklí videa vytvářet. Ti z žáků, kteří se necítí být dostatečně „kompetentními“, by měli být zařazeni do skupin žáků zdatnějších (viz úvod).

2.5 páté společné/závěrečné setkání (cca 60 minut)

2.5.1 šestá úloha

Slouží k prezentaci videozáznamů, společné diskuzi a vrstevnickému hodnocení (30 minut). Půjde o prezentaci dobrovolnou. Žáci mohou ale také individuálně požádat učitele nebo spolužáky o neveřejnou zpětnou vazbu ke svému videu. Zpětná vazba neveřejná i veřejně vyslovená má v době pandemie velkou hodnotu, včetně sociální a socializační. Dbejte o ni v celém tomto výukovém projektu!

2.5.2 sedmá úloha

Následně iniciujte reflektivní diskuzi, v níž se žáci mohou vrátit k jednotlivým úlohám a zhodnotit, co se během jejich řešení naučili:

 1. o Komenském; o tvořivém psaní;
 2. o tom, jak forma mění obsah a podání sdělení;
 3. o jazyce a řeči;
 4. o funkcích výrazových prostředků apod.;
 5. o spolužácích a o spolupráci s dalšími lidmi;

Přitom jim připomínejte, aby jako oporu reflexe efektivně využili výsledky své práce v projektu: produkty uložené ve sdíleném prostředí.

instrukce pro žáky

 1. Budete ve skupinkách o maximálně 4 lidech zpracovávat postupně 7 zadání (úloh), která spočívají v tom, že zkusíte části výchozího textu měnit podle zadání učitele.

 2. Některé výsledky práce budete hodnotit jen ve skupině a odevzdáte, jiné budou sloužit k diskuzi s ostatními skupinami. 

 3. Cílem projektu je pátrat po vlastnostech textů a okolností, k nimž jsou v komunikaci určeny. Budete se zároveň dozvídat hodně věcí o osobě Jana Amose Komenského. Nová, někdy možná i překvapivá zjištění o tomto mysliteli českého původu budete ukládat do společného informačního portfolia (online složky), které vám může být užitečné i v jiných situacích ve škole nebo v životě – Komenský je pro Čechy významnou osobností, a proto je dobré umět o jeho životě a skutcích sdělovat zajímavosti nejen „pro školu“, ale hodit se vám to bude po celý život. 

 4. Přečtete si samostatně text v příloze (příloha1), který je rozdělen na úseky; budete mít čas do příštího online setkání o textu i o jeho částech diskutovat se spolužáky, k tomu máte založen sdílený dokument. 

 5. V další fázi projektu projdete sedmi dalšími zadáními. Části výchozího textu budete transformovat do různých forem: reportáže, článku pro bulvár, zpravodajského „tweetu“, reklamního plakátu či článku hodnotícího život J. A. Komenského (nekrolog); něco z toho budete i natáčet na video, k některým úlohám budete dohledávat další informace. 

 6. Práce bude uzavřena společnou reflektivní diskuzí; budete přemýšlet, kdy a co zajímavého jste se v projektu naučili. 

 7. Projekt by vám měl přinést radost z objevování, ale nejen „objevování učiva“ o Janu Amosu Komenském. Dozvíte se též hodně o jazyce, svých spolužácích a možná i o svém učiteli. 

 8. Nezbývá než se pustit do práce! Ať vám jde od ruky nebo od webové kamery! 

obsah balíčku cvičení

Pracovní listy pro učitele a žáky a didaktický kontext jsou publikovány v článku Petra Koubka (NPI ČR) na Metodickém portálu RVP.CZ Jan Amos Komenský v digitální éře