Jak pracovat s offline žáky?

Kdo je to offline žák a proč je to problém? Co se musí udělat, aby školy udržely všechny žáky ve vzdělávání i v době distanční výuky, a jaké povinnosti má rodina? Na učitele se v souvislosti s distančním vzděláváním valí vlna nových povinností, proměňují se zaběhlé mechanismy chodu školy i průběh vzdělávání. Jde učit žáky, kterým se ani nelze dovolat? A jaký vliv to bude mít na jejich výsledky? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete ve webináři s Michaelou Kučerovou ze společnosti Člověk v tísni a Tomášem Machalíkem z Národního pedagogického institutu. Pohledem ze svých škol přispěli: Ing. Zdeňka Juklová (Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry), Mgr. Bc. Ctirad Vaník (Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka), Ing. Blanka Ježková (Lingua Universal soukromá základní škola a mateřská škola Litoměřice) a Mgr. Bohumil Havlík (Základní škola Dačice).

Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem

Přináší mimo jiné důraz na zapojení všech žáků i v podmínkách distančního vzdělávání. Uvádí specifická doporučení:

 • Škola má mít připravené postupy, jak zapojit do distančního způsobu vzdělávání děti/žáky/studenty, kteří nemají doma podmínky pro online výuku a nemohou využít školou zapůjčenou techniku, a to z jakéhokoli důvodu. V takovém případě je potřeba realizovat distanční způsob vzdělávání pomocí metod offline výuky (…). Důležité je s dětmi/žáky/studenty a s jejich zákonnými zástupci, kde lze tyto komplikace předpokládat, podporovat průběžnou komunikaci, informovat je, že může dojít na distanční způsob vzdělávání a domluvit se s nimi na konkrétní formě komunikace pro takový případ. Komunikace se samotnými dětmi/žáky/studenty by měla být podporující, vstřícná, motivující k udržení kontaktu a zájmu o vzdělávací aktivity.
 • Pokud se dítě/žák/student nezapojuje do distanční výuky, ale má zajištěnou potřebnou techniku, je třeba, aby ho škola aktivně kontaktovala jinými způsoby, telefonicky, prostřednictvím SMS, chatovací aplikace, spolužáků, nebo kontaktovala rodiče žáka a zjistila důvody pro neúčast ve vzdělávání a pomohla překážky odstranit.
 • Školy by měly včasným nácvikem při prezenční výuce předcházet problému, že dítě/žák/student neumí zacházet s příslušnými komunikačními nástroji nebo technikou. Rodiče nemusí být schopni v tomto pomoci a dítě/žák/student by byl vyřazen ze vzdělávání. Cílem je, aby případný přechod na distanční výuku byl maximálně plynulý a aby distanční způsob vzdělávání fungoval.

Školský zákon ve znění účinném od 25. 8. 2020

S vyznačenými změnami v § 184a přináší zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách, tedy pravidla pro vzdělávání distančním způsobem (výběr):

 1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kurzu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.
 2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.
 3. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání. 
 4. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo určit opatřením obecné povahy:
 • odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže; 
 • odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže; 
 • opatření obecné povahy musí být vydáno v souladu se zásadami a cíli vzdělávání uvedenými v § 2 tohoto zákona. 

Otázky, které zodpovídají ředitelé škol ve videu:

 1. V době první vlny koronaviru zůstalo mnoho žáků offline, někteří úplně vypadli ze vzdělávání. Jste na ně nyní připraveni? Budete tomu v případě potřeby umět zabránit?  
 2. Jsou učitelé ve vaší škole více „digi-kompetentnější“? Myslíte si, že jsou lépe připraveni na distanční výuku než na jaře? 
 3. Získali jste novou techniku usnadňující distanční výuku? Máte možnost si techniku vypůjčit? A dostane se technika i k žákům, nebo vystačí pouze pro učitele? 
 4. Jak mění výsledky a kvalitu vzdělávání distanční výuka? Jak velký rozdíl vnímáte mezi online a offline formou výuky? 

Své dotazy či komentáře můžete psát přímo do kontaktního okna na WWW.ZAPOJMEVSECHNY.CZ 

Schéma „sledované faktory ovlivňující distanční výuku“ naleznete zde.


další videa

APIV B - Jak dnes učit offline žáky  

Vzdělávání za koronakrize. Inspirace ze školy pro školy: ZŠ

Jak dnes může škola podpořit rodiče dětí se SVP?